Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, SPANTET 1 M.FL. TOFTEN OCH SPANTET (ATRIUMHUSEN)

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Radhus i ett plan ritade av Ancker, Gate och Lindegren. Anläggningen består av tre hustyper fördelade på de två längorna som ligger utefter den lite avsides belägna Toftvägen. De båda låga längorna bildar tillsammans med sina förgårdar och växtlighet ett intimt gaturum. Små gräsytor, buskar och fullt uppväxta träd kantar gatan mellan de olika infarterna. Gemensamt för anläggningen är det uppbrutna och varierade taklandskapet med de flacka sadeltaken över huvudbyggnaderna och pulpettaken över garagen, båda är täckta med ett näst intill platt betongtegel. Trots att det är tre olika byggnadstyper så ger anläggningen ett enhetligt intryck tack vare det konsekvent genomförda utförandet gestaltnings- och materialmässigt. Husen går under benämningen "atriumhusen" trots att det endast är tre fasader som omger gårdarna som tillhör varje hus.

Exteriör beskrivning av Toften:
Radhuslängan består av åtta stycken lägenheter med asymmetrisk utformning där de olika fasaderna bildar de sk atriumgårdarna åt olika håll. Mot gatan har varje lägenhet ett dubbelgarage där ena sidan utgör en fasad på grannens förgård. På den andra sidan motsvaras garaget av en byggnadsdel som skjuter ut och har ett stort uppglasat parti mot den egna bakre gården samtidigt som baksidan utgör en fasad åt grannens bakre gård.

Taken är klädda med ett platt betongtegel.
Höga smala slamputsade skorstenar.
Fasaderna har i huvudsak vit slamputs. Garage och utskjutande byggnadsdelar har en slammad puts i en beige nyans. Även vissa gavlar avviker färgmässigt.
Garagen har dubbla portar av gråmålat trä med stående panel. Liggande panel följer sedan uppåt och bildar en triangel mot pulpettaket. Ett garage avviker med endast en stor vikdörr av plåt.
Det är i huvudsak tvåluftsfönster men mot de bakre atriumgårdarna finns även enlufts samt ett stort glasparti på den utskjutande byggnadskroppen. Fönstren är ursprungliga.
Entrédörrarna av trä har olika färgsättning men är enhetliga och troligen ursprungliga med en stor glasruta upptill. Några av dörrarna är utbytta. Glasade altandörrar leder ut till gårdarna på baksidan.
Förgårdarna avskärmas från gatan av vita genomsiktliga plank med liggande ribbor samt växtlighet av olika slag.


Exteriör beskrivning av Spantet:
Radhuslängan består av tio stycken lägenheter. De fem översta är tekniskt sätt fristående hus med en rågång som leder från förgården till den bakre uteplatsen. De fem nedre är sammanbyggda. Mot gatan har varje lägenhet ett garage där ena sidan utgör en fasad på grannens förgård. Garagen bildar även en insynsskyddad nisch på den egna förgården.

Taken är klädda med ett platt betongtegel.
Höga smala slamputsade skorstenar.
Fasaderna har i huvudsak vit slamputs. Garage och utskjutande byggnadsdelar har en slammad puts i en beige nyans. Även vissa gavlar avviker färgmässigt. Fasaderna mot allmänningen österut har varierande kulörer.
Garagen har portar av gråmålat trä med stående panel. Liggande panel följer sedan uppåt och bildar en triangel mot pulpettaket.
Det är i huvudsak tvåluftsfönster, mot baksidan med förskjuten mittpost samt vissa med sidoställd ventilations lucka. Fönstren är ursprungliga.
Entrédörrarna av trä har olika färgsättning men är enhetliga och troligen ursprungliga med en stor glasruta upptill. Några av dörrarna är utbytta. Glasade altandörrar leder ut mot både de främre atriumgårdarna som uteplatserna på baksidan.
Förgårdarna avskärmas från gatan av vita genomsiktliga plank med liggande ribbor samt växtlighet av olika slag.