Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mölndal kn, BÅGSKYTTEN 3 M.FL. VÄSTER

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
OMRÅDE
Området med bostäder i lamellhus och ett centrum, Jungfruplatsen, ligger mellan Bosgården och Solängen och saknar eget namn. Infart sker från rondellen, där de stora huvudlederna Bifrostgatan och Toltorpsgatan möts vid en bensinstation från 1963. Marken är flack och bebyggelsen vänder sig avogt utåt. Från matargatan i nordväst, går fem säckgator in till fem avlånga kvarter och centrat i öst. Det sjunde kvarteret sydöst om Jungfruplatsen nås via en infart längre söderut. Från Jungfruplatsen går en dubbel, lummig, asfalterad gångväg åt sydväst till villabebyggelse. På dess östra sida ligger ett nyare daghem, brandstation och Fässbergs gymnasium (1963, Jan Wallinder). Längs yttergatorna finns parkeringar och husen har garage i gatuplan.

Området har fem byggherrar och fyra arkitektkontor är inblandade. De två yttre kvarteren och Jungfruplatsen har samma upphovsmän. Byggnaderna har vinklade, förskjutna eller raka kroppar. I fasaddetaljer och gårdsutformning varierar husen per kvarter stort, men skala (tre-fyra vån.), form (lameller med sadeltak) och fasadmaterial (rött fasadtegel med putsade partier) är tillräckligt lika för att man skall uppfatta området som homogent.

Kvarteren är i huvudsak bebyggda på alla sidor, med öppningar mellan husen. Kvarteret Fiskarna har nybyggda miljö- och tvätthus samt en före detta värmecentral. Där är marken något kuperad. Gårdarna har en eller två ytor. Störst och mest avvikande från de andra gårdarnas mycket ringa och tuktade växtlighet av enstaka lövträd, häckar och rabatter är den mellersta gården, kvarteret Oxen, med sin rikliga och höga vegetation av lövträd och buskar. Arkitektens ursprungliga anläggningar med lek- och piskplatser på runda eller kantiga ytor och stigar kors och tvärs kan fortfarande skönjas. Rumsligheten i miljön ökas ytterligare av en kulle i norr och i grönskan döljs små rum med lekkojor, bollplan, sittplatser med mera. Flera portiktyper finns i kvarteren; som pergolor eller V-ställda tak mellan hus och sedvanliga genom husen.

Jungfruplatsen flankeras av två tvåvånings byggnader med arkader av skärmtak på V-formade pelare, affärer i bottenvåningen och bostäder på övervåningen. Det östra huset är sammanbyggt med en fyra våningar hög, längre del, där såväl butikslokalerna i bottenplan som bostäderna, även på den låga delen, stått utrymda under året. Framför huset finns en damm med Mölndals första "utekonstverk" från 1964, "Bossanova" av Bertil Lundgren. En häckomgärdad lekplats ansluter till det trädkantade gångstråket. Idag finns livsmedels-, blomsteraffär, tobaksbutik, konditori med servering. I bostadshusen finns också olika typer av verksamhetslokaler. I kvarteret Skorpionens sydvästra vägkorsning står en liten affärsbyggnad från 1961 med tre butiker.

BYGGNADER
Källare/sockelvåning har fönster över mark och huskropparna har förskjutningar i sidled. Taksprången är måttliga och några tak är i fasadliv på gavlarna. Balkonger av alla varianter vetter åt olika håll, men få burspråk.

Våningar: 3, källare
Stomme/konstruktion: betongpelare eller tegel, lättbetong i fasaderna utom i Vattumannen som har tegel
Fasad: fasadtegel
Fasadfärg: röd
Takform: sadeltak, flackare i väster
Takmaterial: svarta takpannor, korrugerad plåt, papp, glaserade mörkbruna tegelpannor på Jungfruplatsens hus med röd nock och kopparanslutningar på fasaderna
Utvändiga detaljer: balkonger, skärmtak, indragna entréer, portiker, några har vit eternit under fönster eller breda putsade släta partier

Fönstren sitter företrädesvis i rader med nyare perspektivfönster av vit eller omålad metall, vissa med stående vädringsfönster. Vita träfönster finns också bevarade, såsom en ovanlig typ som är fästade vertikalt på mitten. Entréerna vetter övervägande åt gårdarna och varierar kraftigt i utförande för varje kvarter, där några har tidstypiska asymmetriska skärmtak eller omfattningar av betong eller mosaikmattor. De enkelt utformade originaldörrarna av trä är kvar nästan överallt, några med frostade mönster på glasen. Fotstegen är få.

En bostadsrättsförening i området kallas Ängen, eftersom husen ligger på bebyggd ängsmark. Husen har genomgått få förändringar förutom fönster-, takmaterialbyten och balkongbyte i Vattumannen. Tre kvarter hade eternit av olika utförande på taken från början. 1987 kläddes, i samband med fönsterbyten, gavlarna i Vågen med röda och fönsterbröstningarna med ljusblå cementfiberskivor. 1999 putsas vissa fasadpartier om efter skador. Värmecentralen var glasad åt gården, men sattes delvis igen med tegel då det bytte funktion 1977. Torgytan på Jungfruplatsen hade, efter italiensk piazzaförebild, marmorbeläggning i oregelbundet mönster, som fortsatte in i butikerna. Liksom de flesta centrumanläggningarna vid tiden hade Jungfruplatsen affärer, sjukvård, bank, post och konditori med servering (intakt). Lokaler för kulturellt utbud saknas. 1966 byggdes Konsums lastkaj in.1984 gjorde Posten en tillbyggnad bakåt. Butiken i Skorpionen var från början helt glasad. 1967 kläddes nordöstfasaden med spontad liggande träpanel och skjutdörrar anordnades. Stjärnlivs hade samma ägare 1961-1996.

KOMMENTAR
Området är ett fint exempel på ett större område uppfört innan miljonprogrammet. Här finns en variation i fasadelementen, gårdsmiljöerna och stråket, krönt av Jungfruplatsens särpräglade arkitektur, som skapar upplevelsevärden i miljön. Viktigt är att bevara Oxens gårdsvegetation och struktur som kontrast till omgivningarna. Stadsplanen är representativ i liten skala för den trafikseparering som eftersträvades. Tillsammans utgör husen en provkarta på denna typ av byggnaders utformning för tiden, från det traditionella, enkla till djärvare formspråk och accenter. Autenticitetsvärdet är högt, framförallt kring Jungfruplatsen och det är av största vikt att husen återfår sina tänkta funktioner och erhåller varsam vård.