Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ockelbo kn, VALLHALLA 1:5 ÅMOTS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
I Åmot finns tre kyrkogårdar; kyrkogården invid Bunges kapell, skogskyrkogården och den nya kyrkogården, som omger kyrkan.

Nya kyrkogården som omger Åmot kyrka planlades 1934 och togs i bruk vid 1940-talets början. Den utvidgades 1995 mot sydost. 1940-talsdelen omger kyrkan på toppen av Fröberget. Den är på tre sidor kringgärdad av en kraftfull kyrkogårdsmur, som liksom markytan terrasserats för att ta upp höjdskillnader. Kyrkogården är till största delen grästäckt med raka grusgångar runt kyrka, mur och de terrasserade rektangulära gravkvarteren. Mellan terrasserna finns trappor av granit med anslutande smidesräcken. I väster och norr omges kyrkan av en vitkalkad låg mur, där ett stramt utformat bisättningsrum är vidbyggt mot sluttningen i nordväst. Längs västra och i någon mån norra sidan av muren finns rester av en decimerad trädkrans. Rygghäckar från 1960-talet är planterade mellan terrasserna på norra sidan. En grupp stora ädelgranar i nordvästra hörnet representerar det som avsågs vara en "naturpark" på de äldre planerna. Södra sidan av 1940-talsdelen saknar träd och buskar nästan helt.

Övriga kyrkogårdar

Kyrkogården invid Bunges kapell är äldst och kom troligtvis till i samband med att kapellet byggdes i slutet av 1700-talet. På 1850-talet fyllde man, p.g.a. luktproblem, upp kyrkogården med grus. Uppfyllnaden syns tydligt genom att kyrkogården höjer sig över omgivande mark. 1991 anlades här en minneslund med smyckningsyta i ett av de äldre kvarteren. Till formen är kyrkogården rektangulär och ligger i sluttningen väster om Bunges kapell. Den omges av ett staket med granitstolpar och en trädkrans av björk. Den branta slänten precis väster om Bunges kapell är terrasserad efter de individuella gravarna. Väster om denna ligger ett plant område med flack lutning, vagt indelat med en numera helt gräsbevuxen korsgång. Mycket karakteristiskt för kyrkogården är gravvårdarna av järn i speciella former och ett par smidda järnstaket från 1800-talet.

Skogskyrkogården kom till på 1870-talet och ligger i tallskogen strax utanför samhället 3 km sydväst om kyrkan. Dess karaktär är mycket säregen och starkt präglad av sandgravkvarteren med mönsterkrattade sandgravkullar och den omgivande tallskogen. Kyrkogården har en kvadratisk planform och avgränsas av ett nätstaket med granitstolpar samt en trädkrans av björk. Den är uppdelad i två nästan lika stora delar av en mittgång som leder mellan klockstapeln i västra entrén och bårhuset på motsatt sida av kyrkogården. Mittaxeln förstärks av en decimerad björkrad längs med gången. En korsande mittgång delar upp kyrkogården i fyra kvarter, varav två fortfarande är helt sandbelagda medan två är mer igenvuxna med ljung och ris. De södra gravkvarteren är tydliga exempel på den gravplatsindelning som var typisk för kyrkogårdar anlagda på 1800-talet och 1900-talets första halva, med en krans av större familjegravar i kvarterens ytterkant och allmänna gravvarv med mindre gravvårdar i mitten. De norra kvarteren är mer präglade av omläggning på 1960-talet med sina kraftiga friväxande bergtall och vresroshäckar. Här finns dock flera rikt ornamenterade järnkors med från 1800-talets senare del.