Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, Fleninge kyrkomiljö, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Ortsnamnet Fleninge härstammar från järnålder före vikingatid då man också förmodar att en
permanent bebyggelse eller större gårdsenhet etableras på platsen. Ordet flen betyder bar eller
naken och syftar troligtvis på det skoglösa, öppna landskapet. Fleninge ligger på en låg
långsträckt höjdrygg som tidigare var omgiven av våtmarker. På 1700-talet bestod bebyggelsen
av en relativt stor radby med gårdar längs höjdryggens norra sida och den södra sidan brukades
som åkermark. Kyrkan låg längs en nord-sydlig vägsträckning, nuvarande västkustvägen, i norra
utkanten av byn. Vid 1800-talets början var kyrkan omgiven av prästgård i väster, skolhus och
fattigstuga i söder och klockarebostad norr om kyrkan. Nytt skolhus byggdes senare öster om
kyrkan.

Genom sitt läge intill viktiga vägstråk från Helsingborg och norrut mot Ängelholm samt mellan
kusten och inlandet har byn haft ett strategiskt läge som under nyare tid resulterat i
gästgiveriverksamhet och senare även ett motell som ännu finns kvar. Fleninges är idag något
perifert sedan motorvägen ersatt den äldre vägsträckningen. Bykärnan består av en tät och
lågskalig bostadsbebyggelse med inslag av traditionell gårdsbebyggelse. Den äldre bebyggelsen
kring kyrkan har efter hand ersatts med senare bebyggelse. Fattighuset och klockaregården revs
och ersattes av nya byggnader öster om västkustvägen. Det nya fattighuset från 1853 är numera
hembygdsgård och museum. Den nya klockarbostaden byggdes 1947. Närmast öster om
kyrkan ligger numera ett församlingshem som byggdes 1967. Platsen där prästgården en gång
låg är numera kyrkogårdsmark. I norr gränsar kyrkan och kyrkogården ännu till det öppna
jordbrukslandskapet.