Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, LEKERYDS KYRKAS KYRKOMILJÖ, Jönköping

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Lekeryds socken ligger på höglandet i den centrala delen av Tveta härad. Socknen har en kuperad landskapsbild med rikedom av rullstensåsar i östra delen. Barrskog dominerar, men är överlag uppblandad med odlad mark. Från norr till söder rinner Storån, vilken senare byter namn till Huskvarnaån. Dennas dalgång är uppodlad och ovanför dess östra sida löper den gamla Holavedsvägen. En stor rikedom på fornlämningar i dalgången visar på dess betydelse som gammal kommunikationsled. Sockennamnet är belagt sedan 1333, ändelsen –ryd brukar ses som indikation på att bygden bröts först under järnåldern. Vid Stensjön på gränsen mot Öggestorp i söder ligger säteriet Vik som innan reformationen ägdes av Vadstena kloster och senare innehafts av bl.a. ätten Ribbing.

Kyrkbyn ligger centralt i socknen på östsluttningen av Storåns dalgång där Holavedsvägen från Svarttorp i norr möter landsvägen från Aneby i öster, Forserum i söder och Jönköping i väster. Byn har under 1900-talet växt till en mindre tätort, präglad av villabebyggelse från främst efterkrigstid. Kyrka och kyrkogård är belägna på en höjd direkt öster om Holavedsvägen med Forserumsvägen på södra sidan. Vid kyrkogårdens östra sida ligger den f.d. sockenstugan, ett
timmerhus i 1 ½ plan från 1860 med rödfärgad locklistpanel och tegeltäckt sadeltak med frontespis. Norr om kyrkogården ligger ett sentida komplex med pastorsexpedition och församlingshem i form av låga längor med fasadtegel respektive ljusgul träpanel och flacka sadeltak. Den f.d. folkskolan från 1895 är sammanbyggd med dessa. I anslutning står ett vitputsat bårhus från mitten av 1900-talet. I övrigt präglas närmiljön norr om kyrkan av en bensinstation och en stormarknad med tillhörande kundparkering.

Kyrkan är belägen på södra delen av en rektangulär kyrkogård, med koret mot öster. Kyrkogården omges av kallmur med vall samt trädkrans. Grusgångar och grusgravar med häckar ger en karaktär av tidigt 1900-tal. I väster och nordväst ligger en senare utvidgning.

Lekeryds socken ligger i Jönköpings kommuns östra del och omslutes av socknarna Svarttorp, Hakarp, Öggestorp, Järsnäs samt Forserum och Barkeryd i Nässjö kommun. Socknen bär många spår av inlandsisen med rullstensåsar, formade kullar och isslipade urbergsryggar. Barrskogsområden, dalgångar och mossmarker omväxlande med odlad mark präglar socknens landskap. Socknen är sedan länge känd som den fornlämningstätaste i Tveta härad. Lekeryds kyrka och kyrkogård ligger centralt i orten med samma namn, invid väg 132, den gamla Holavedsvägen, vilken är en av landets äldsta kulturvägar. Kyrkan byggdes på 1100-talet på samma plats som den tidigare träkyrkan från 1000-talet. Mycket talar även för att här funnits en forntida kultplats. Vid kyrkogårdens östra sida ligger den f.d. sockenstugan, ett timmerhus från 1860 och i norr ligger ett sentida komplex med pastorsexpedition och församlingshem. Den f.d. folkskolan från 1895 är sammanbyggd med dessa. I anslutning står även ett vitputsat bårhus från mitten av 1900-talet.

Lekeryds kyrka byggdes under 1100-talets senare hälft och den har den tidigmedeltida byggnadstypen med ett rektangulärt långhus, ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid. I väster finns ett torn och norr en sakristia. Absiden pryds utvändigt av en rundbågefris. Fasaderna är spritputsade i vitt med släta hörn och muröppningar. Långhus, kor och sakristia täcks av tegeltak, torn- och lanternintak är klädda med kopparplåt och absiden med svartplåt.