Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION DALBYGDERNA I BOHUSLÄN OCH DALSLAND, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området avviker på ett karakteristiskt sätt från omgivande bygder genom sina väl avgränsade, ofta rätt breda dalgångar eller sjöar (Bullarebygden), mestadels i nord-sydlig riktning, som är omgivna av skogrika höjdområden (t.ex. Kynnefjäll). Den agrara bebyggelsebilden dominerar det bebyggda landskapet totalt i form av ensamgårdar och mindre byar.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.