Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Färgelanda kn, RÅGGÄRDS KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Råggärds medeltida socken består av ett småkuperat landskap med mindre dalbygder mellan skogar och mossar. I socknens nordöstra hörn, inte långt från kyrkan, finns den stora Öjemossen som även sträcker sig in i grannsocknarna Järbo och Ödskölt. Råggärd har dominerats av jord- och skogsbruk, med i allmänhet ganska små gårdar. Någon tätort finns inte men vid en vägkorsning, nära sockencentrat vid kyrkan, finns en mindre samling villor och egnahem längs den landsväg som utgör huvudstråket genom socknen. Vägsträckningen är en de bland de äldst kända i Dalsland med bl a traditioner om pilgrimsvandringar mot Nidaros i Norge. Vägen följer naturligt det större ändmoränsstråk som sträcker sig i nordvästlig-sydostlig riktning genom Dalsland. Dess sträckning utgör en tydlig kulturgräns mellan det nordliga Skogsdal, som har mycket gemensamt med Värmland, och de sydligare delarna av Dalsland som i öster är mer orienterat mot Västergötland och i väster mot Bohuslän. Kulturgränsen är bl a omnämnd som en gräns mellan olika religiösa inriktningar som schartaunism mot frikyrklig väckelse.

Råggärd har åtminstone sedan 1400-talet hört till Högsäters pastorat tillsammans med grannförsamlingarna Järbo, Rännelanda och Lerdal. Den vitmålade träkyrkan är uppförd 1734-36 och har troligen haft en medeltida föregångare av trä. Omgivningarna kring kyrkan kännetecknas av en brytning mellan stråk av öppen odlingsmark och skogs- och mossmarker. Kring kyrkan och landsvägen finns ett traditionellt sockencentrum. Strax norr om kyrkan finns också ett av Dalslands märkligare fornlämningsområde, tre gravfält med ett 40-tal högar. Kombinationen av fornlämningar, historisk bebyggelse och den gamla landsvägen ger området status som riksintresseområde för kulturmiljövård.
Intill kyrkan och en grusad plan på dess norra sida finns en f d skolbyggnad (1880-tal) samt en byggnad (ca 1950) som tidigare inrymt lärarbostäder. Skolbyggnaden används som församlingshem och för allmän samlings- och föreningslokal för bygdens folk. Cirka en kilometer norr om kyrkan finns den välbevarade f d prästgården Sörsäter, ursprungligen ett s k kaplansboställe, senare komministerboställe, inköpt av kyrkan ca 1730 och frånsålt på 1960-talet.

Till själva kyrkoanläggningen hör kyrkan med omgivande kyrkogård samt ett bårhus (1968) i vitt mexitegel och sadeltak täckt av svarta betongpannor.

ARKIV: Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, Stockholm / Regionmuseum Västra Götaland, RMVG, topografiska arkivet, Vänersborg

LITTERATUR, RAPPORTER: Dalsland - Landskapets kyrkor, Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelse 2003 / Färgelanda kommun, kulturmiljöprogram, 2005 / Färgelandaboken, En kulturhistorisk översikt, Vänersborg 2004 / Hedlund, Oscar, Valbodalen i ord och bild, Munkedal 1983 / Runelid Effe, Dalslands kyrkor, 1980 / Råggärds kyrka, utgiven av Råggärds hembygdsförening , Nossebro 1994