Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, GULLVIKSBORG, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Gullviksborg är beläget i Malmös sydöstra del. Området avgränsas av Eriksfältsgatan i väst, järnvägen i öst och Inre ringvägen i söder. Stadsdelarna Hermodsdal, Gullvik och Fosieby utgör områdets närmaste grannar.
Stadsplanen för Gullviksborg följer samma mönster som flertalet områden från tiden omkring 1960: parallellt placerade höghus och lägre hus grupperade kring gårdar. Husens fasadutformning skiljde sig däremot påtagligt från motsvarande uppförda endast kort tidigare, och markerar därmed ett trendbrott. Husen i Gullviksborg fick fasader av skivmaterial och höghusen fick en markerad horisontalitet med genomgående fönsterband.
Under 1980-talet genomgick området en genomgripande ombyggnad som till stor del förändrade dess ursprungliga karaktär.
HISTORIK FÖRE 1945
Gullviksborg bestod före utbyggnaden av obebyggd jordbruksmark intill villastaden Gullvik. Namnet kommer från gården Gullvik.

BEBYGGELSE EFTER 1955 STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
Gullviksborg planerades 1963 av stadsplanechefen Gabriel Winge. Marken reserverades för flerbostadshus i tre och åtta våningar vilka sammanlagt skulle rymma totalt 1 800 bostäder.
Stadsplanen är i princip en fortsättning på Hermodsdal, beläget väster om Eriksfältsgatan. Detta sammanhang är dock tydligare på en karta eller flygbild än på marknivå. De höga husen placerades i det inre, på ömse sidor om en mindre grönyta. De är parallellt placerade i nord-sydlig riktning. Avståndet mellan husen har jämfört med Hermodsdal ökat något till omkring 50 meter. På tre sidor omges de högre husen av trevåningshus, grupperade så att kringbyggda gårdar bildas. I de nordöstra delarna av Gullviksborg planerades också för bebyggelse med flerbostadshus men denna kom aldrig att byggas.
Ett parkbälte förlades omkring området, bland annat för att skapa en barriär till de befintliga villakvarteren och till motorvägen. Infart till området skedde från lokalgator kopplade till Eriksfältsgatan och Löftesgatan. Knappt 3 000 parkeringsplatser skulle finnas i parkeringsdäck, underjordiska garage och i markplan. Daghem och lekskola förlades i området och butikerna skulle inrymmas i en fristående envåningsbyggnad intill åttavåningshusen.
Flerbostadshusen ritades 1964 och Gullviksborg uppfördes i mitten av 1960-talet

BOSTÄDER OCH BOENDE
På Gullviksborg finns cirka 1100 lägenheter, varav 65 % är hyresrätter förvaltade av MKB och resten är bostadsrätter. Majoriteten av bostäderna har två respektive tre rum och kök med en tonvikt på de större. Gullviksborg har 3 000 invånare, vilket är en minskning med ungefär 600 sedan 1971. Åldersfördelningen är ganska jämn med en viss dominans av småbarn. Omflyttningen ligger i genomsnitt på 16 % per år.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Samtliga flerbostadshus ritades av Svenska Riksbyggen Arkitektkontor. Byggherrar var bostadsbolagen MKB och Riksbyggen.

KOMMUNIKATIONER, TRAFIK, BILENS MILJÖER
Gullviksborg är ur trafikhänseende ytterligare ett exempel på 1960-talets trafikseparerade bostadsområden, om än inte i dess mer extrema form. Tillfart sker via säckgatorna Gymnasistgatan och Censorsgatan vilka båda har vändplatser långt in i bostadsområdet. För gående och cyklister finns ett väl utbyggt nät av gång- och cykelbanor såväl till och från området som inom Gullviksborg. Stor vikt lades vid parkeringsfrågan redan vid områdets planläggning vilket gett Gullviksborg har förhållandevis stort antal parkeringsplatser. De återfinns dels i garage under gårdarna men även utomhus vid centrumanläggningen samt kantstensparkering utmed Gymnasistgatan.

SERVICE
I anslutning till parkeringen utmed Eriksfältsgatan och närmast som en entré till bostadsområdet finns en mindre centrumanläggning. År 2000 inskränker sig servicen till bageri, frisör samt förskola, vårdcentral och närpolis. Tidigare var servicenivån väsentligt högre med barnekipering, radio-tv affär, cykelaffär, kiosk, livsmedelsaffär samt konditori med tillhörande bageri. Den försämrade servicen är delvis en följd av sviktande kundunderlag och idag får det närliggande Hermodsdals centrum bära en bit av serviceutbudet även för Gullviksborg.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Bebyggelsen i Gullviksborg består av två hustyper, skivhus i åtta våningar och lamellhus i tre våningar. Området präglades ursprungligen av de enkla byggnadsvolymerna och stor enhetlighet i fasadutformningen. Fasaderna hade band av skivmaterial och genomgående fönsterband vilket gav en påtaglig horisontalitet, något som skiljer Gullviksborg från områden uppförda endast några år tidigare, till exempel Hermodsdal.
Sedan början av 1980-talet karakteriseras området av den ombyggnad som då skedde. Husen fick då nya fasader med flera olika fasadmaterial och en större formrikedom.
Grönytorna mellan höghusen är relativt flytande medan de 23 låga lamellhusen bildar rektangulära kringbyggda gårdar med öppna hörn. Återvändsgatorna Gymnasistgatan och Censorsgatan går in som kilar bland husen och bildar avgränsning mellan de höga och de låga husen.
Byggnadernas placering, inte minst skivhusens relativt fria disposition har tillsammans med rumsskapande placering av utemöbler samt en medveten satsning på gårdarnas växtlighet skapat en för perioden ovanligt intim och tät miljö. Inte minst har den omgärdande parkens tendens att kila sig in i bostadsområdet bidragit till att tona ned skalan i bebyggelsen.