Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, AUGUSTENBORG, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Augustenborg är beläget i sydöstra delen av Malmö och avgränsas av Lönngatan i norr, Ystadvägen i söder, Lantmannagatan i väster och av järnvägen till Trelleborg i öster.

HISTORIK FÖRE 1945
Bostadsområdet ligger på de tomter som tillhörde gårdarna Augustenborg och Sofiedal, vilka utskiftats från Västra Kattarps by 1805. Områdets namn härstammar troligen från den handelsman, August Thomas Löhr, som köpte en av gårdarna 1811. Löhr kom att använda gården som bränneri. Under slutet av 1800-talet bytte den ägare och funktion ett flertal gånger, och köptes 1911 av Malmö stad. Av gården Augustenborg återstår idag endast dess mangårdsbyggnad och på platsen för Sofiedals gård finns nu Augustenborgsskolan.
STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
Bostadsområdet Augustenborg planerades huvudsakligen 1947 och byggdes ut under åren 1948-52 . En liten samling av äldre gatuhus bevarades längs Aspgatan i områdets nordvästra del. I denna del hade även en viss utbyggnad av flerbostadshus påbörjats i slutet av 1930-talet av privata byggherrar.
1939 utformades den första stadsplanen för området. Denna omfattade dess norra del där ett kvarter för trevånings lamellhus planerades. Nästa stadsplan, som inbegrep resten av området, följde efter andra världskriget och fastställdes 1946. I denna plan föreslogs en öppen kvartersbebyggelse med tre- och femvåningshus samt att båda gårdarna Sofiedal och Augustenborg skulle få stå kvar. Augustenborgsvägen, som var en gammal landsväg, skulle avlägsnas. 1946 års stadsplan fullföljdes inte och följande år antogs en ny plan. I denna kom den gamla Augustenborgsvägen att utgöra en ringled i området. Stadsplanen ritades av den då nytillträdde stadsplanechefen Gunnar Lindman efter skisser av företrädaren Erik Bülow Hübe.
Augustenborg speglar väl de ambitioner som lades fast i den bostadssociala utredningens slutbetänkande 1945. För att råda bot på bostadsbristen i landet skulle nya bostadsområden uppföras som grannskapsenheter, d v s man skulle i ett sammanhang bebygga stora områden för omkring 6000 personer som kunde bilda underlag för ett mindre kommersiellt centrum och en skola. Grannskapsenheten skull vara som en stad i staden. I enlighet med bostadssociala utredningen bildade kommunerna vid den här tiden egna allmännyttiga bostadsbolag som skulle bygga bostäder utan vinstsyfte. I Malmö grundades MKB 1947 och Augustenborg var det första område som bolaget lät uppföra. I överensstämmelse med rekommendationerna från bostadssociala utredningen omfattar merparten av lägenheterna i Augustenborg 2 rum och kök. Denna lägenhetsstorlek ansågs passa en två-barnsfamilj.
1948 påbörjades byggandet och i mars 1949 flyttade de första hyresgästerna in. Utbyggnaden pågick fram till 1952 med en viss komplettering av områdets norra del i slutet av 50-talet.
BEBYGGELSEKARAKTÄR
Augustenborg är ett representativt exempel på en grannskapsenhet och området präglas av en arkitektur som är typisk för det sena 1940-talet. Byggnaderna är enligt dåtidens ideal fritt placerade, oberoende av gatusträckningarna, och omges av öppna grönytor. De är grupperade kring en parkyta och centralt i området ligger ett litet torg. Huskroppparna är ofta vinklade vilket speglar arkitekternas strävan under 1940-talet att skapa tydligare gårdsrum än man kunde i de renodlade lamellhusplaner som förekom under 1930-talet, t ex i det näraliggande området Lönngården.
Bostadshusen består av fyra grundtyper där man laborerat med olika volymer och våningsantal. Den varierade, men ändå enhetliga arkitekturen har resulterat i en tydlig visuell identitet. Gemensamma drag är tegeltäckta sadeltak, delvis indragna balkonger samt ett växelspel mellan puts och tegel, vilket ger en effektfull materialverkan. Under 1970-talet kläddes dock flertalet av de putsade fasaderna med korrugerad plåt. Ett återställande av den ursprungliga karaktären inleddes 1999 med husen närmast Lantmannagatan. Arbetet sker inom ramen för projektet "Ekostaden Augustenborg". Detta omfattar en rad andra förändringar - från dagvattenhanteringen till befrämjande av kvarboende för äldre - i syfte att göra Augustenborg till ett mer socialt och ekologiskt hållbart bostadsområde.