Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, RIBERSBORG, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Ribersborg är beläget mellan Malmöhus slott och Fridhems villastad, mindre än en kilometer från centrala Malmö. I norr avgränsas området av Öresundsparken och Ribersborgsstranden och i söder bildar Regementsgatan gräns mot Rönneholm.
HISTORIK FÖRE 1945
Ribersborgsområdet var fram till 1900-talets början ren landsbygd med gårdar som Ribersborg, Mariedal och Erikstorp. Till gårdarna hörde även torp, till exempel Petterstorp som kom att ge namn åt kvarteret Peterstorp. Områdets namn härstammar från handlanden Jöran Riber (född 1704 i Malmö S:t Petri, död där 1763), vars lantställe och landeri hade uppkallats efter sin ägare.
Norr om området, längs havet, gick sedan tidigare vägen till Limhamn och 1889 lades järnvägen mellan Malmö och Limhamn parallellt med denna. Vid samma tid byggdes Malmö Saltsjöbad, eller Ribersborgs kallbadhus som det senare kom att kallas. Landeriet Ribersborg, som fortfarande återfinns i områdets nordvästra del, fick sitt nuvarande utseende vid 1800-talets mitt.
STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
En första stadsplan för området ritades kring sekelskiftet 1900 av dåvarande stadsingenjören major Anders Nilsson. Planen var tidstypisk och - i likhet med flera av Nilssons stadsplaner - inspirerad av den österrikiske stadsplaneraren Camillo Sitte. Planen kännetecknades av svängda gator, oregelbundna kvarter och platsbildningar och har sina motsvarigheter i de stadsplaner Albert Lilienberg och Per Hallman gjorde i flera svenska städer. Kvarteren i Ribersborgs sydöstra del, Asker, Mariedal och Stegeborg kom i princip att bebyggas efter major Nilssons plan.
En ny stadsplan, präglad av funktionalismens ideal om ljus och luft, upprättades 1936 av stadsingenjör Erik Bülow-Hübe med assistans av arkitekt Hans Westman. Kvarteren i de sydöstra delarna av området hade redan börjat uppföras med sluten bebyggelse, men i övrigt domineras planen av nord-sydligt orienterade lamellhus för optimalt solljusinsläpp. De L-formade husen söder om Tessins väg placerades så att man i lägenheterna åt norr skulle få utsikt mot Ribersborgsstranden och Öresund i siktlinjen mellan de höga lamellhusen. Planen kom i princip att fullföljas, bortsett från att kvarteret Ribersborg aldrig bebyggdes med punkthus som det var tänkt. I stort gäller samma plan ännu år 2000. En nybyggnad skedde dock 1997 i kvarteret Krageholm på platsen för en tidigare bensinstation.
Två kvarter i Bülow-Hübes plan var avsatta för offentliga byggnader, dels kvarteret Vreta där Ribersborgsskolan byggdes, dels ett triangulärt kvarter mellan Ola Hanssonsgatan och Tessins väg. Någon byggnad uppfördes aldrig där och kvarteret sparades som en liten park, Tessinparken, områdets enda större grönyta. Ribersborg gränsar däremot till parker i både norr och öster. Även om området, ett av Malmös mest tätbebyggda, är planerat som "hus i park" inskränker sig grönytorna till gräsplaner mellan husen. Större träd och buskar saknas, då merparten av marken mellan husen upptas av underjordiska bilgarage.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Ribersborg är högt exploaterat och mycket tättbebyggt, men har genom sitt havsnära läge blivit ett av Malmös mest attraktiva bostadsområden. Husen är byggda under perioden från 1910-talet till 1960-tal och området har tre typer av bebyggelse: sluten kvartersbebyggelse, höga skivhus och mot söder halvöppna gårdar i lägre skala. Skivhusen är nio våningar mot Öresundsparken och därefter trappas hushöjderna successivt av mot Regementsgatan.
I de äldsta delarna dominerar ett klassicistiskt formspråk. Under 1930-talet blir det vanligt med övergångsformer i gränslandet mellan klassicism och funktionalism.
Arkitekturen från 1950- och 60-talen dominerar området och den präglas av den relativt stora skalan i kombination med en ganska stor formrikedom och ibland även viss lekfullhet. Fasaderna är företrädesvis i tegel och karakteriseras av väl tilltagna balkonger och stora perspektivfönster.
Området har ett traditionellt gatusystem med hög tillgänglighet för bilar. Trafikseparering förekommer inte.
BOSTÄDER OCH BOENDE
I området finns sammanlagt 5391 lägenheter, samtliga i flerbostadshus, varav majoriteten är hyresrätter i privatägda hus. Här finns även en mindre del bostadsrätter, mest HSB, och ett fåtal lägenheter i hus byggda och ägda av MKB.
Variationen i bostadsstorlekar är stor, från ett rum med kokskåp till sex rum och kök. Tvårumslägenheterna är den mest förekommande, följt av trerumslägenheter.
1998 bodde 7 800 personer på Ribersborg, vilket innebar nästan en halvering från 1960. Området är likväl ett av Malmös mest tätbefolkade med 167 invånare per hektar. Hushållen domineras av ensamboende, medan barnfamiljerna är få.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Det första flerbostadshuset som byggdes i området uppfördes av en bostadsförening för anställda vid Kockums. Arkitekter var August Ewe och Carl Melin. Den fortsatta utbyggnaden skedde huvudsakligen med privata byggmästare som byggherrar. Av dessa är den mest kände Eric Sigfrid Persson, som lät uppföra de första husen i nio våningar, Ribershus.
Persson anlitade namnkunniga arkitekter som Nils Einar Eriksson från Göteborg och stockholmarna David Helldén och Stig Dranger. För övrigt ritades husen av olika malmöarkitekter, till exempel Carl-Axel Stoltz, Axel Carlsson, Svenivar Ekstrand och Thorsten Roos.