Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NOCKEBYHOV, Stockholm

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
NOCKEBYHOV

Mellan Mälarens strand och Judarskogen i Bromma ligger Nockebyhov. I öster avgränsas området av Drottningholmsvägen och Nockebybron och i väster av Blackebergsvägen utmed Ängbybadet. Bebyggelsen är varierad och uppförd framför allt under 1950-talet. I nordöst ligger ett större småstugeområde från 1930-talet.

Nockebyhov ligger inom Åkeshovs gårds forna ägor. Några av gårdens byggnader utgör dess äldsta bebyggelse, som Mjölnarstugan och Smedstugan från 1700- och 1800-talet, liksom ladugården i natursten från 1800-talets slut. Vid Ängbybadet låg torpet Färjestaden. Här låg färjeläget till Lovön fram till 1689. Söder om Tyska Bottens väg, mellan Ängbybadet och villabebyggelsen, låg också Gubbkärrets gård mellan åren 1867 och 1952, då den revs. Det tiotal villor som byggdes som sommarbostäder på 1910-talet finns kvar här. Intill Nockebybron ligger ett bussgarage, uppfört på 1920-talet. Stadsdelen var i övrigt så gott som obebyggd fram till 1913. Genom en markkompensation fick Timmermansorden mark som motsvarar större delen av nuvarande Nockebyhov. De uppförde då ett ålderdomshem på höjden närmast Drottningholmsvägen. År 1935 köpte Stockholms stad tillbaka större delen av Timmermansordens mark för att möta behovet av ökat bostadsbyggande. Området närmast ålderdomshemmet köptes 1973 av Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux. Då revs den gamla anläggningen och Nockebyhus uppfördes efter ritningar av Backström & Reinius. De höga husen är fortfarande äldreboende. Med sina röda tegelfasader, varierade av burspråk och oregelbunden plan, dominerar de Nockebyhov närmast bron. När staden köpt tillbaka Timmermansordens mark gjordes en stadsplan med uteslutande villabebyggelse. 1945 antogs en ny plan. De enda hus som dock byggdes var de fem punkthusen utmed Utflyktsvägen, ritade av Ancker–Gate–Lindegren. De stod klara 1948. När småstugorna i det mycket lantliga området mellan Judarskogen och Drottningholmsvägen började byggas 1929 tillhörde det stadsdelen Åkeshov. Denna egnahemsbebyggelse var en fortsättning på Stockholms stads mycket uppskattade självbyggarprojekt i Olovslund och Pungpinan. En något större hustyp än de tidigare, utarbetades för de ca 200 nya egnahemshusen. Mot Drottningholmsvägen ligger ’tjänstemannavillorna’ i två plan uppförda av byggmästare. De utgör en enhetlig och rak gräns till det terränganpassade småstugeområdet med hus i 1 ½ plan. Albert Lilienbergs stadsplan omfattade även en affärslänga och en park. På andra sidan Drottningholmsvägen ligger tvåplanshus som stod färdiga 1944.

Nockebyhov präglas annars till stor av arkitekturen under 1950-talet med ett omsorgsfullt och kvalitetspräglat bostadsbyggande. Nästan all bebyggelse mellan Gubbkärrsvägen och Tyska Bottens väg tillkom då. Området har en glesare och lägre bebyggelse än den i 1945-års plan, med radhuslängor och hyreshus som kunde anpassas till den starkt kuperade terrängen. Staden lät också bygga pensionärshem, ritade av arkitekterna Nils Sterner och Gunnar Larsén - loftgångshus och ett slags kedjehus. Lägenheterna hade egen entré i direktkontakt med naturen. Detta skulle ge ”en starkare känsla av att ha ett eget och avskilt hem”. Sven Backström och Leif Reinius har ritat längan med spännande utformning som slingrar sig på en höjd utmed Gubbkärrsbacken. Fasadens oregelbundenhet bildar ett intressant mönster mot gårdsbildningen, där bergsknallar och vegetation har sparats. De ritade även kollektivhuset Nockeby familjehotell, även det uppfört under 1950-talet. 1959 ritade Göran Sidenbladh och H H Uddenberg stadsplanen för kvarteren på berget närmast Mälaren. Området utformades för enfamiljsradhus i 1 ½ – 2 våningar med största möjliga hänsyn till terrängen. Radhusen på den lägre delen av branten mot Mälaren är ritade av Björn Hedvall 1961. Den andra radhusgruppen ligger högst upp på berget, vilket ger somliga hus en svindlande utsikt. Dessa hus med svartkaklad souterrängvåning, gult fasadtegel och stora fönsterpartier är ritade av arkitekt Gösta Nordin. Han ritade även det hus i gult tegel som byggdes som barnhem i hörnet Utflyktsvägen och Tyska Bottens Väg.

Nockebyhov är ett mycket uppskattat bostadsområde. Läget vid Mälaren med strandpromenaden, närheten till Ängbybadet och naturreservatet Judarskogen bidrar till attraktionskraften. Bebyggelsens utformning och naturanpassade placering har också stor betydelse för stadsdelens kvaliteter. De många byggnadskategorierna med villor, punkthus, radhus och slingrande hyreshuslängor ökar den positiva upplevelsen. Pensionärsbostäder utgör en ovanligt stor del av bebyggelsen.

Källa: Stockholm utanför tullarna – nittiosju stadsdelar i ytterstaden, Stockholmia förlag 2003.