Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Kulturmiljöinventering, flerbostadshus

 Inventering - Syfte

Syfte
Bakgrund
Lidingö Stad arbetar med att skapa ett modernt och levande kulturmiljöunderlag där Lidingös kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse skall inventeras, beskrivas och värderas. Kulturmiljöunderlaget är tänkt att användas i det dagliga arbetet inom Lidingö Stad och tjäna som ett adekvat underlag för så väl miljö- och stadsbyggnadsnämnden som för handläggarna på miljö- och stadsbyggnadskontoret i samband med framtagande av detaljplaner, bygglovsfrågor, rivningsansökningar samt fastighetsdelning. Kulturmiljöunderlaget ska även göras tillgängligt för Lidingöborna och övrig intresserad allmänhet. Nu publiceras flerbostadshusbebyggelsen, Senare kommer även radhusbebyggelsen att publiceras.

Kulturmiljöunderlaget innefattar beskrivning, värdering och karaktärisering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Lidingö. Ett kulturmiljöprogram skrevs 1990 av Stockholms länsmuseum vilket har tagits i beaktande vid urvalet av bebyggelse i det nya kulturmiljöunderlaget.

Upplägg
De tre nivåerna som finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (miljö, anläggning och byggnad) använder sig Lidingö stad av på följande sätt.
Miljö: Vi har valt att lägga våra 27 stadsdelar som miljöer och den eventuella historik som finns om dem.
Anläggning: En anläggning kan tex innefatta ett flerbostadshusområde med många byggnader och fastigheter som tillsammans utgör en sammanhållen enhet såväl som en enskild fastighet med en enda byggnad.
Byggnad: Kan utgöras av flera sammansatta huskroppar likväl som en större huskropp, tex en radhuslänga, kan vara uppdelad i flera byggnader. En byggnad tillhör således alltid en anläggning som i sin tur alltid tillhör en miljö.

En beskrivning görs såväl på anläggningsnivå som på byggnadsnivå, där det nuvarande utseendet och uttrycket beskrivs. I beskrivningen ingår även detaljer som inte anses vara en del av anläggningens eller byggnadens kulturhistoriska värde. En karaktärisering görs sedan såväl på anläggningsnivå som på byggnadsnivå. Karaktärsdragen på byggnadsnivå spaltas upp i punktform och konkretiserar/preciserar vad på en byggnad som inte får förvanskas om det kulturhistoriska värdet skall bibehållas.

Inventeringen sträcker sig över hela Lidingö och innefattar all den bebyggelse som anses ha ett kulturhistoriskt värde.


2009-06-01
Lisa Lantz, Antikvarie Lidingö stad
Albin Uller, Byggnadsantikvarie Lidingö stad