Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÄVLE BRYNÄS 56:4 - husnr 1, STAFFANS KYRKA

 Byggnad - Värdering

staffans kyrka (akt.), STAFFANS KYRKA (akt.)
8/14/08
Motivering
Staffans kyrka har en mycket välbevarad helhetskaraktär från byggnadsåren, såväl exteriört som interiört. Byggnaden är ett sent exempel på en stor kyrka i historiserande stil. Enligt arkitekten själv är den av medeltidstyp men med dagens ögon klassificeras den som en byggnad i nationalromantisk stil. Stilen är en historiserande mix där t.ex. långhusets takform erinrar om en barockkyrkas, tornet har klassicerande tendenser liksom predikstolen, medan altartavlan och krucifixet har medeltida förebilder. Dispositionen av byggnadskroppen är otraditionell med tornet i norr och utbyggnader i olika former och volymer. I Gävleborgs län finns endast ytterligare några få exempel på murade kyrkobyggnader i nationalromantisk stil.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkoanläggningen och byggnaderna

• Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad från byggåren och en av mycket få stora stadskyrkor från 1930-talet i historiserande stil.
• Exteriören har flera karaktäristiska detaljer i form av dekorativa element, t.ex. änglamotivet ovanför västentrén och St. Staffanskulpturen på tornet, vilka bidrar till byggnadens särdrag och ger byggnaden ett högt arkitektoniskt värde.
• Både exteriört och interiört finns ursprungliga ytskikt, vilka utgör viktiga autenticitetsvärden.
• Interiören är välbevarad och har få sentida tillägg. Arkitekturen av Nordenskjöld tillsammans med såväl den fasta inredningen som de lösa inventarierna har höga formmässiga kvaliteter.
• I kyrkan finns bevarandevärda delar av det ursprungliga värmesystemet utifrån ett teknikhistoriskt perspektiv.
• Kyrkan med dess kyrkotomt utgör en arkitektonisk helhet och har stora miljöskapande värden.