Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MALUNG-SÄLEN ÖJE 16:24 - husnr 1, ÖJE KAPELL

 Byggnad - Värdering

ÖJE KAPELL (akt.)
3/17/05
Motivering
Öje kapell hör till en klungby som växt fram i anslutning till sjön Öjen, i en glesbefolkad utpräglad skogsbygd. Det är sannolikt att det redan på 1500-talet fanns någon form av kapellbyggnad i Öje. Klart är dock att ett nytt kapell uppfördes 1655. I början av 1800-talet ansågs byggnaden vara så nedgången att en fullständig ombyggnad bedömdes som nödvändig. Arbeten påbörjades 1828 och i princip uppfördes en ny kapellbyggnad av rödtjärat liggtimmer under brutet tak, med torn i väst.

Knapp hundra år senare, 1912, valde man dock att helt omdana byggmästare Halfvardssons skapelse. Kapellets långhus förlängdes för att kringbygga tornet, som fick ny huv. Utvändigt brädfodrades byggnaden som vitmålades och även takmaterialet ändrades. Även invändigt genomfördes stora ändringar. Det ursprungliga kapellet från 1800-talet blev i samband med ombyggnaden i stort helt förändrat.
Under år 1957 genomfördes en genomgripande restaurering. Den inriktades på ett återställande, så lång som möjligt, av 1800-talets interiör. I samband med detta ändrades bl.a. bänkuppsättningen, innerväggarnas beklädnad, fönstren samt färgsättningen, dessutom flyttades predikstolen medan en ny orgel installerades. Det är dessa åtgärder som präglar kapellets nuvarande interiör.
Utvändigt har även en del ändringar utförts på 1980-talet. Ingången i väster tillfördes ett skärmtak medan taken fick beklädning med kopparplåt.

Till sin karaktär är kapellet frukten av de många ombyggnader och förändringar som ägt rum sedan 1820-talet. Åtgärderna flätas samman och speglar periodernas skilda värderingar och stilar. 1950-talets omdaning är representativ för tidens restaureringsintresse och speglar en tidstypisk historicering.

Öje kapell behåller trots förändringarna ett flertal värdefulla fasta inventarier. Bland dessa kan nämnas det medeltida färdkorset, predikstolen från 1600-talet som härstammar från Venjans äldsta kyrka samt ett flertal ovanliga allmogemålningar med bibliska motiv.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön

• Kyrkplatsen med kapell och begravningsplats har en långvarig och betydelsefull historia som går
tillbaka till 1500-talet
• Kapellets äldre inredningar och inventarier, i synnerhet predikstolen, allmogemålningarna samt det
medeltida färdkorset
• Timmerstommen från 1800-talet, är till större delen bevarad