Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM TROLLHÄTTAN 33 - husnr 1, GALLERIAN, HUS H

 Byggnad - Värdering

Gallerian, hus H (akt.)
5/29/07
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggnaderna i Trollhättan har, liksom de flesta andra hus i Stockholms city från denna period, stora stadsbyggnads- och samhällshistoriska värden. Den är ett exempel på hur de centrala delarna av Sveriges huvudstad på några få korta decennier helt och hållet omskapades till utformning och innehåll.

Trollhättan 33 besitter ett kulturhistoriskt värde i sin funktion som en del av Gallerians affärsstråk. Kvarteret uppfördes med en tydlig ambition om enhetlighet inom kvarteret, i området in mot Galleriastråket, men med byggnader som sinsemellan skiljde sig åt.

Det stadsbildsmässiga värdet i Trollhättan 33 är stort. Den är en del av det stråk av banker som under cityomdaningen placerades längs Malmskillnadsgatan med Riksbanken invid Brunkebergstorg som tyngdpunkt. Byggnaden bildar med sin imposanta plåtarkitektur en fullgod pendang till Riksbanken och skapar tillsammans med bebyggelsen i Skansen 18 en tydlig karaktär av 1970-talsarkitektur i Brunkebergstorgs norra del. Till detta värde bidrar starkt bottenvåningens monumentala arkad med exklusiva parställda pelare i polerad granit.

Trollhättan 33 uppfördes för Sparbankernas bank som fortfarande nyttjar lokalerna, nu under namnet Swedbank. Huset ritades av arkitektkontoret Boijsen & Efvergren i en tidstypisk och ovanligt välformad plåtarkitektur. Detaljerna är intrikata, man kan t.ex. notera de vertikala, räfflade partierna mellan husets fönsteröppningar som nästan anspelar på den klassiska byggnadskonstens fasadpelare, om än i ett hypermodernt fasadmaterial. Fasaden utgör alltså ett mycket gott exempel i den provkarta av fasadplåtsarkitektur som går att beskåda i citys moderna bebyggelse.

Fasaden längs Brunkebergstorg är mycket välbevarad. För att de kulturhistoriska värdena skall bevaras är det viktigt att värna om ursprungskaraktären, både i byggnad och yttre miljö, helhet och detaljer. I Trollhättan 33 bör speciell omsorg ägnas arkaden, fasadmaterialen och de konstnärliga utsmyckningarna.