Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MELLERUD ÖRS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖRS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖRS KYRKA (akt.)
2002-10-01
Interiörbeskrivning
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrkorummet är rektangulärt med tresidigt förhöjt kor i öster och orgelläktare i väster. Under läktaren finns underbyggnader som rymmer brudkammare, kapprum och toalett. En trappa på norrsidan i vapenhuset leder till dess övre plan, vilket har förbindelse med läktaren. Dörröppningen till vapenhuset och innerdörrarna mot söder är försedda med parspegeldörrar med marmorerade speglar och ådringsmålade ramar. Till sakristian bakom koret finns en motsvarande enkeldörr. Golvet är av gråmålade träplankor, rutmönstrat i koret och i gångarna. Väggarna är vitputsade. Taket är vitmålat, platt och av trä med en dekormålad rödaktig marmorerad taklist. Bänkinredningen är indelad i tre kvarter, vilka är vägganslutna mot långsidorna. I koret finns bänkar på både norr- och sydsidan och på läktaren hela bänkkvarter på båda sidor om orgeln. Bänkarna är öppna men med marmorerade rektangulära sidoskärmar som ger associationer till bänkdörrar.

Kyrkans bevarade äldre fasta inredning utgörs av altaruppsatsen och predikstolen, båda i sk provinsiell barock stil. Altaruppsatsen är tillverkad av bildhuggare Nils Falk 1737. Nedre delen har en kalvariegrupp och spiralvridna kolonner. Även överdelen har träfigurer och liknande kolonner. Altarringens utformning, i nygotisk stil, tillkom vid en renovering 1938. Den har en oktagonal form med en genombruten barriär utformad med korsformationer inramade av cirklar. Predikstolen från 1762 är ett verk av bildhuggare Isac Schullström, liksom Falk känd från flera av stiftets kyrkor. Även på predikstolen finns träfigurer såväl på korgen som baldakinen. Predikstolen har också en portal. Ett tredje känt namn från 1700-talets kyrkoinredningar i stiftet är också förknippat med Örs kyrka. Det är målarmästaren Hans Georg Schüffner, "Guds målare på Dal och i västra Värmland" som 1747 målade taket. Tyvärr togs detta tak bort vid en renovering 1900. Enligt uppgift försvann vid samma tillfälle också målningar av Schüffner på läktarbarriären. Läktaren har troligen tillkommit omkring 1700 men fick sin nuvarande utformning i klassicistisk stil vid renoveringen 1938. Bröstningen har marmorerade speglar och i det utskjutande mittpartiet finns en änglamålning och texter. Läktaren bärs upp av kvadratiska pelare vid mittgången och pilastrar vid väggarna, samtliga med profilerade överstycken. Orgelfasaden i en klassicerande stil är enligt uppgift byggd 1918 av J Magnusson, Göteborg.

Bland kyrkans äldsta inventarier märks dess dopfunt från 1200-talet och ett krucifix från 1300-talet. Dopfuntens nederdel är av täljsten och överdelen av sandsten. Enligt uppgift är en av delarna från den vid reformationen nedlagda kyrkan vid Mustasäter. Triumfkrucifixet, i gotisk stil och av imponerande storlek, är ovanligt och dess ursprung oklart. Det är enligt uppgift av tyskt eller engelskt ursprung och skall ha överflyttats till Ör från Skara domkyrka på 1600-talet. 1938 iordningställdes ett särskilt dopaltare vid södra korväggen över vilket triumfkrucifixet hänger.LÅNGHUS
GOLV - Gråmålat trägolv, rutmönster i gångarna (och i koret).
VÄGGAR - Vitputsade
INNERDÖRRAR - Parspegeldörrar till vapenhuset i väster och som innerdörrar till kyrkporten åt söder. Dörrarna tillkom vid renoveringen 1938 och är marmorerade och ådringsmålade. Motsvarande dörrar finns i vapenhuset och sakristian.
PORT - Kyrkport mot söder. Pardörr med ekpanel liknande speglar.
FÖNSTER - Stora rundbågade 6-luftsfönster med kopplade bågar och färgat s k antikglas med blyspröjs i innerbågarna. Tre åt norr och två åt söder. Ett litet blyspröjsat romanskt fönster snett ovan sydingången.
TAK - Vitmålat plant trätak med rödaktig dekormålad, bl a marmorerad, taklist. Gråmålade brädor under läktaren.
LÄKTARUNDERBYGGNAD
- Tillkom 1983. Gång i mitten, kapprum och toalett mot norr, brudkammare mot söder. Brudkammaren: golv - plastmatta, väggar - slät vit träskiva mot kyrkorum, vitputsat i övrigt, tak - vitmålat brädtak, dörr - marmorerad och ådringsmålad enkeldörr av trä. Kapprummet: golv och väggar - som brudkammaren, tak - gråmålat brädtak. Toalett: golv och dörr - som brudkammare, väggar - våttapet, tak - vitmålad slät skiva.
KOR
GOLV - Trägolv, gråmålat i rutmönster. Heltäckningsmatta innanför altarringen.
VÄGG - Som långhus.
FÖNSTER - Motsvarande som långhus, ett åt norr och ett åt söder.
TAK - Som långhus.
DÖRR - Till sakristian i öster; Motsvarande långhusets innerdörrar fast en enkeldörr.
VAPENHUSET
- Kyrkans entré från väster. På dess norra sida leder en trätrappa upp till en avsats som har förbindelse med läktaren. Längs trappräcket och ett räcke på övre planet finns utsnidade balustrader.
GOLV - Nedervåningen - stenhällar. Avsats mot läktaren - Blåmålat trägolv.
VÄGGAR - Vitputsade
TAK - Välvt vitmålat trätak.
FÖNSTER - Ett på söder- respektive nordsidan. Rundbågiga 4-lufts med kopplade bågar. Ovan kyrkporten mot väster finns ett runt småspröjsat fönster.
PORT - Kyrkport mot väster. Pardörr, kopparklädd på utsidan och marmorerade speglar på insidan. Ovan dörren finns en förgylld akantusslinga med ett kors och texten "Ära vare Gud".
DÖRRAR -På nedervåningen: Till långhus, se långhus. Till läktaren, ljust målad spegeldörr med glasade övre partier.
SAKRISTIA
- Tillkom 1887 och på kyrkan östra sida, bakom koret.
GOLV - Trägolv
VÄGGAR - Vitputsade, västra väggen täcks av skåpinredning från 1938 varav södra delen utgör ett litet tvättutrymme med handfat.
DÖRRAR - Ytterdörr mot söder: Dubbla spegelpardörrar. Ytterdörren täckt med kopparplåt på utsidan. Innerdörrarna marmorerade och ådringsmålade på båda sidor. Dekorativt överstycke med bl a medaljong och text. Dörr till långhuset; se långhuset.
FÖNSTER - Mot öster, rundbågigt 4-lufts med kopplade bågar.
TAK - Vitmålat brädtak, enkel taklist.
ÖVRIGT - Mot norr finns ett altare av gjuten betong med en träskiva, altartavla i form av en muralmålning i en väggnisch som inramas av målade blomsterslingor. I nischen finns ett krucifix och en texttavla av trä.
FAST INREDNING
ALTARE - Huvudaltaret; Altarbord av trä. Vid korets sydvägg finns också ett altare (dopaltare), vilket tillkom 1938. Altaret är gjutet av betong. Ovan altaret finns ett stort medeltida triumfkrucifix.
BÄNKINREDNING - Bänkarna tillkom 1900 men blev kraftigt ombyggda vid renoveringen 1938 då man delvis återanvände äldre delar. Indelad i fyra kvarter som ansluter till långväggarna. De bakersta bänkarna mot läktarunderbyggnaden är borttagna. Bänkarna är öppna med marmorerade sidostycken. Slutna korbänkar med marmorerade speglar motsvarande bänkskärmarna. Bänkinredning på läktaren, både norr och söder om orgeln, av motsvarande slag som i långhuset.
PREDIKSTOL - Från 1762 och ett verk av Isac Schüllström. Korgen och trappan är prydda med uthuggna och förgyllda träfigurer. Baldakinen med stående träfigurer. Predikstolen har också en portal.
ORGEL - Placerad på orgelläktaren i väster. Enligt uppgift byggd 1918 av J Magnusson, Göteborg. Klassicerande fasad med bl a tandsnittsfris och harpor av trä. Dekormålad.
LÄKTARE - Orgelläktare mot väster: Bärs upp av fyra marmorerade kvadratiska pelare marmorerade med profilerade överstycken samt pilastrar av liknande slag, fyra längs var långsida. Läktarbarriären fick sin nuvarande utformning vid renoveringen 1938. Bröstningen har marmorerade speglar varav den mittersta är försedd med en änglamålning och speglarna på sidorna om denna med texter "Min själ prisar storligen Herren" mot söder, och "Min ande fröjdar sig i Gud min frälsare" mot norr. Barriären har också växtdekor på nedersidan och facklor av trä på sidorna av överstycket. Pärlspontpanel på baksidan. Brädgolv täckt med tygmatta. Bänkar; se bänkinredning.
SPECIFIKA INVENTARIER
ALTARUPPSATS - Tillverkad av Nils Falk 1737. Nederdelen består av en kalvariegrupp och spiralvridna kolonner. Överdelens tavla har stående träfigurer som symboliserar tron, hoppet och kärleken samt spiralvridna kolonner. Ovan detta finns en klocka och ytterligare träfigurer.
ALTARRING - Oktagonal form med en genombruten barriär med korsformationer inramade av cirklar. Stoppat och tygbeklädd knäfall och överdel.
DOPFUNT - Från 1200-talet, nederdelen av täljsten och överdelen av sandsten. Placerad i sydvästra delen av koret.