Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING SUNNERSBERGS BACKA 3:1 - husnr 1, SUNNERSBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNERSBERGS KYRKA (akt.)
2003-03-17
Interiörbeskrivning
SUNNERSBERGS KYRKA -Kyrkan är korsformig med fyra höga och breda korsarmar utgående från korsmitten. I den östra är det tresidigt avslutade koret beläget och den västra utgör tillsammans med korsmitten det egentliga långhuset. De båda korsarmarna i söder och norr är öppna mot korsmitten och inredda med likadana bänkar som långhuset. Över västra, södra och norra korsarmen är en läktare. Norr om koret är en sakristia och i tornets bottenvåning vapenhus. Interiören präglas av 1869 års förändringar. Den öppna trätakstolen med synliga bjälkar är nyromansk.
LÅNGHUS - Långhuset består av västra korsarmen - korsmitten. Västligaste delen av östra korsarmen ingår också i långhuset. I denna del är predikstolen placerad på nordsidan. Långhuset uppdelas genom en bred mittgång samt genom tvärgångar framför södra och norra korsarmen. Över västra delen av långhuset är en djup orgelläktare. I västväggen är en dörr till vapenhuset. Närmast västväggen är bänkar borttagna för att få ett litet "kyrktorg". I sydväst finns klädhängare och i nordväst ett bokbord.
GOLV - Golvet består av rektangulära, hyvlade kalkstenar. Under bänkarna finns förhöjda golv av tvärgående, smala träplankor. I gångarna ligger tjocka, mönstrade gångmattor i grå färger.
VÄGG - De jämna väggarna är slätputsade och vitmålade. På sydsidan har lämnats två oputsade ytor, så att de ojämna sandstenarna framträder. Den östligaste väggytan markerar en äldre valvbåge.
På nordväggen är ett infällt epitafium av sten. Den rektangulära stenplattan i brunt har ritade inskriptioner och inramas av en rikt ornerad ram av grå sten samt underst en skulpterad konsol. Under epitafiet hänger två ovala porträtt av Jonas Hök, död 1744, och hustrun Margareta Bergman, död 1731. Porträtten är möjligen målade av Johan Aureller d.y.
På sydväggen, närmast koret, hänger ett stort, krederat och förgyllt, rikt skulpterat epitafium över Clas Ekblad, död 1737. Under detta hänger ett rektangulärt porträtt i olja av Clas Ekblad.
INNERDÖRRAR OCH PORTAR - Dörren mot vapenhuset i väster utgörs av en gråmålad pardörr med halvrunt ljusinsläpp ovanför. Varje dörrblad är indelat i två rektangulära speglar i ljusare grått innanför ramverk i blått och vitt. Dörr och ljusinsläpp är placerade i en rundbågad nisch.
FÖNSTER - Långhuset har två parställda fönster på varje långsida. De vitmålade, rundbågade innerbågarna består i nedre delen av tolv kvadratiska rutor. I den övre halvcirkeln finns en rund spröjs. Varje fönsterpar har gemensam placering i en rundbågig, djup fönstersmyg med raka sidor, putsad och målad som väggarna. Vapenhusdörrens ljusinsläpp utgörs av ett ljusgrått, halvrunt fönster med fem rundbågiga glasrutor.
TAK - Kyrkan har ett öppet korstak av trä med synliga bjälkar. Taket består av gulmålade vertikala bräder. Bjälkarna är målade i en mörkare, gulbrun färg och har dekorativa, profilerade konsoler närmast väggen. Rundade, triumfbågar av trä skiljer långhuset från de tre läktarna. Bågarna har skulpterade konsoler. Tympanonfälten är försedda med genombruten dekor i form av fyrpass. På orgelläktaren, mot väggen mot vapenhuset, finns en likadan båge med tympanonfält. Under läktaren är ett vitt brädtak, indelat genom korslagda, vitmålade bjälkar.
KOR - Koret avgränsas från långhuset genom att det ligger på ett trappsteg högre nivå. Altaret är placerat invid östväggen och den runda altarringen ca 1,5 meter från väggen. På sydväggen är ett dopaltare och över detta hänger en ikonmålning. Dopfunten är placerad i korets södra del. I norra delen finns en dörr till sakristian, väster om denna läktartrappa och öster härom en rokokokokarmstol med svart, sekundär målning.
GOLV - Korgolvet utgörs av rektangulära, grovt hyvlade kalkstensplattor. Framför altaret är ett litet, förhöjt, gråmålat trägolv. Framför altaret är en yllematta med geometriska, vävda mönster i blått och grått.
VÄGG - Korväggen är en fortsättning på långhusväggen. Den tresidiga koravslutningen i öster bryts genom gulbruna hörnpilastrar av trä. På nord - och sydväggen hänger närmast taket sju respektive sex oljemålningar med guldfärgad ram. Målningarna, vilka visar Kristus och apostlarna, satt tidigare i ett läktarbröst. Öster om dörren hänger på nordväggen två begravningsvapen i rött och guld. (Ioren? Clason) På sydväggen finns ett epitafium - se nedan.
DÖRR - Den nya dörren till sakristian är vitmålad och indelad i två speglar. Den är placerad i en djup, rektangulär nisch.
FÖNSTER - Koret har mot söder två tätt sittande fönster placerade i separata smygar. Mot sydöst respektive nordöst är ett likadant fönster. Dessa omges av rumshöga, släta omfattningar i relief.
TAK - Kortaket är en fortsättning på det öppna långhustaket. Östra delen, över koravslutningen, är välvt och indelat i tre kappor genom gördelbågar av trä. Mellan östra och västra delen av kortaket är ytterligare en valvbåge. (se långhustak)
FAST INREDNING
ALTARE - Altaret av trä, troligen 1869, är vitmålat och indelat i speglar genom guldfärgade lister. Framsidan pryds av en inramad cirkel med ett grekiskt kors med strålar målat i guld. På altaret är ett krucifix.
BÄNKINREDNING - Långhusets bänkinredning består av fyra kvarter. Bänkinredningen är från 1955. Kvarteren uppdelas genom mittgång och i korsmitten av tvärgångar. Bänkkvarteren är öppna mot mittgångarna, men slutna mot ytterväggarna. Väggskärmar och bänkarnas insidor är målade i ljusblått och överliggarna i mörkt gråblått. Gavlar samt övriga skärmar är ljusare gråblå och pryds av rektangulära speglar med rosa marmoreringar samt guldfärgade ramar. Bänkarna står ända intill ytterväggarna. I de två östra kvarteren finns vardera fem bänkar, i de västra sju stycken.
PREDIKSTOL - Den polygona predikstolen är målad i engelskt rött. Runt övre kanten är ett grått textband med bibelcitat På varje sida är ett rektangulärt, blått fält med en skulpterad putti. Över figurerna hänger snidade festonger i guld, grått mm och under dem blå medaljonger med guldfärgade ramar samt de la Gardies och Maria Euphrosynes vapensköldar. Fälten uppdelas genom mörka, marmorerade korintiska kolonnetter. Under predikstolskorgen finns nedhängande, skulpterade festonger och fruktklasar i guld och grått. Trappan från öster täcks av grön heltäckningsmatta. Skärmen utmed trappan är engelskt röd med speglar, innanför blå och guldfärgade ramar. Predikstolen skänktes till kyrkan på 1670-talet av Magnus Gabriel de la Gardie. Den var en period övermålad med vitt och guld.
ORGEL - Orgeln från Härngrens orgelbyggeri, tillverkad 1899, utbyggdes 1994. Den har femton stämmor, fördelade på två manualer och pedalstämma. Spelbordet är vänt åt väster. Fasaden stammar från en orgel som 1857 skänktes till kyrkan av Gustav Piper. L Haweman ritade den nyklassicistiska fasaden med sina fem pipfält. De yttersta fälten är placerade i tureller, krönta av guldfärgade lyror. Över spelbordet är en skulpterad, förgylld putti. Fasaden har uppskjutande, rundbågad mittdel med Pipers skulpterade, förgyllda vapensköld samt pryds upptill av snidade och delvis förgyllda, snidade friser.
LÄKTARE - Läktaren från 1869 vilar på åtta åttkantiga, gulbruna pelare , varav de fyra mellersta är fästa i bänkar. Pelarna är rikt ornerade genom sniderier Läktarbröstet består av hela, raka skärmar, smyckade av guldfärgade arkadbågar och pilastrar i relief. Nederst sitter en snidad uddfris. På läktaren finns fem gradiner vid varje sida. På gradinerna står ljusa bänkar.
SPECIFIKA INVENTARIER
ALTARTAVLA - Altartavlan och altaruppsatsen, tillskrivna Anton van Dyck, skänktes 1779 av Clas Julius Ekeblad. Altartavlans bild skildrar Jesu döda kropp, buren av änglar. Färgerna är mörka med vita, blå och röda inslag. En tidigare altartavla var skänkt 1681av Magnus Gabriel de la Garde, men såldes 1779.
ALTARUPPSATS - Altaruppsatsen utgörs av en rikt dekorerad ram. Närmast tavlan är en guldfärgad, gustaviansk list med snidade äggstavar mm samt överst Ekeblad-Hornska alliansvapnet. Utanför denna är en bred, ram, stänkmålad i vitt och grått på gulbrun botten. Underst på tavlan är två förgyllda, skulpterade konsoler. Det rundbågade krönet pryds av ett guldfärgat moln med uppgående sol samt överst en symbol för kärlek i form av en skulpterad, förgylld fågel, matande sina ungar med blod. Fågeln har ursprungligen suttit på ett predikstolstak.
ALTARRING - Den rundade altarringen utgörs av ett helt, vitmålat skrank med dekor i form av fyrpass i relief. Fyrpassen omges av ett vitt, enkelt ramverk. Knäfall och armstöd är stoppade och klädda med gult tyg. Altarringen är troligen från 1869. Altarringen gjordes delbar vid 1994 års renovering.
DOPFUNT - Dopfunten från 1869 är av vitmålat trä. Den har sexsidig, nedåt konande cuppa. Sidorna har guldfärgad reliefdekor i form av eklöv samt härunder trepass. Foten pryds av profileringar samt arkadbågar i guldfärgad relief.
LJUSKRONA - Över korsmitten hänger en stor malmkrona och över koret en liten ljuskrona med mässingsarmar samt nedhängande löv av kristall.
NUMMERTAVLA - Kyrkan har tre ovala, vita nummertavlor med guldfärgad ram.
EPITAFIUM - Ett epitafium från 1747 finns över Clas Ekeblad d.ä. Det rikt snidade och förgyllda epitafiet visar Ekebladska vapnet med två gripar.
SÖDRA KORSARMEN - Södra korsarmen består av två kvarter, uppdelade genom en mittgång. I gaveln är en port med samma utformning som vapenhusdörren. I väster och öster finns vardera ett enkelt fönster av samma utformning som långhusfönstren. Över korsarmen finns en läktare med samma utformning som orgelläktaren. Läktarbröstet har dock en utsvängd liten balkong. I östra hörnet är en läktartrappa med omålade trätrappsteg och en handledare av trä. Trappan har rakt lopp, men svänger överst. Under trappan är en vit skärmvägg med vit spegeldörr, som leder in till ett förråd från 1994.
I sydväggen och västväggen är kalkstensreliefer föreställande de tolv apostlarna infällda i brösthöjd. Varje apostel är placerad i en arkadbåge. Relieferna utgjorde sidostycken i Måns Silfverhielms och hans hustrus gravtumba från 1645. (Raserad 1869) På östväggen är den före detta tumbans täckstenar med porträtt och inskriptioner i relief infällda.
NORRA KORSARMEN - Östfönstret är igenmurat. På nordväggen är en porträttgravhäll av kalksten över Clas Andersson, död 1614, och hans hustru. I västväggen är, söder om fönstret, infällt en porträttgravhäll över Iöran Classon Ekeblad, död 1614. Norr om fönstret finns här en stenplatta med inskription över donatorer vid förändringar 1709 samt härunder en minnessten över ombyggnad av kyrkan 1869. I östväggen är en infälld gravhäll över Nicholaus Nichander, död 1709, och hans hustru Catharina Fegraea. Vid sidorna av denna hänger ovala porträtt av dessa, möjligen målade av Johan Aureller d.y.
Övrigt: Se södra korsarmen.
VAPENHUS - Vapenhuset är beläget två trappsteg lägre än långhuset. Vid norra väggen går en läktartrappa upp från väster. Trappa: se långhus. Under trappan är en vit brädvägg med vit dörr samt innanför denna förrådsutrymmen.
GOLV - Golvet består av rektangulära, grovt hyvlade kalkstenar
VÄGG - Innerväggar har vit, slätputs. På sydväggen är uppsatt en stor gravhäll med krucifix. Väster om denna är en dubbel liljesten.
PORT/DÖRR - Se långhus, dörr till vapenhus.
TAK - Taket består av ett vitmålat brädtak , indelat genom vita bjälkar.
SAKRISTIA - Ny sakristia byggdes 1955 på platsen för en äldre sakristia. I västväggens norra del är en dörr, som leder till portens vindfång. I södra delen finns inbyggda, naturfärgade textilskåp från 1994. Mellan dessa finns ett vitt träaltare med guldfärgat kors i relief. I rummets nordöstra hörn är en vit garderob. Ett ekskrivbord står vid östväggen och utmed sydväggen är ett piano.
GOLV - Golvet består av röda tegelstenar.
VÄGG - Väggarna är slätputsade och vitmålade.
DÖRRAR - Dörren mot väster är ny, vitmålad och försedd med två speglar. I vidfånget finns åt söder en toalett och åt norr port. Porten är vit, indelad i tre speglar och har överst ett rektangulärt litet fönster.
FÖNSTER - Mot norr och öster är ett helt, vitmålat nytt fönster, placerat i en grund smyg.
TAK - Det plana trätaket i södra sakristian är målat i vitt.
TORN -
TORNVÅNING - Våning 1 utgörs av vapenhus. Våning två är belägen väster om läktaren. Golvet består avslipade plankor, väggarna är vita och slätputsade och taket är ett vitt brädtak. Här finns en brunådrad kista. Via en brant trappa /stege av trä och en vit lucka når man vidare. Golv och tak på våning 3 utgörs av omålade och obehandlade träplankor. Väggen är oputsad och utgörs av sandstenskvadrar. Ett fönster finns mot norr. Våning 4 - Tak, väggar, golv - se våning 3. Här hänger de två klockorna. Den ena är från medeltidens slut och försedd med minuskelinskription. Den andra är gjuten 1752 av Nils Billsten, Skara.