Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BERGS KYRKA (akt.)
2005-10
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet är täckt med två senmedeltida stjärnvalv på inalles sex väggfasta pelare. Valvribborna har en markant profilering. Södra sidans mellersta pelare rymmer en liten murad trappuppgång till kyrkvinden. Tillträde sker genom en lucka på östra sidan och dessutom finns en mindre lucka längre upp, vänd rakt mot kyrkorummet. Valvens och väggarnas putsytor är slevstrukna och har en ljus avfärgning som skiftar lite, genom att de laverats med tunn, lätt pigmenterad kalkfärg. Kalkmålningar från medeltiden och 1600-talet finns spridda på flera ställen. Mest framträdande är pilasterkapitälens kvadermålningar och östra valvets små motiv, såsom blommor, hjärtan och djurscener. Vidare skall nämnas man- och kvinnohuvudena närmast över östra gavelväggen.

Altaruppsatsen består av en tresidig, sluten altarring, vars ramstycken har samma färg som på bänkinredningens skärmar, men fyllningarna här har grå marmorering. Altaret är av trä och bakom det finns ett medeltida altarskåp med enkla flygeldörrar, uppställt på en sentida predella. Vid väggen söder om altaret finns en korbänk, vars skärm har konserverade målningar av okänd ålder. Framför bänken gjordes 1994 ett sidoaltare av en undanlagd läktarbarriär från 1730-talet.

I mittgången ligger oljat golvtegel, liksom i koret där dessutom tre gravhällar har inmurats. Bänkinredningen är sluten, byggd på oljade brädgolv. Bänkarnas skärmar har ljusbruna ramstycken, mörkbruna pilastrar och speglar marmorerade i bärnstensnyans. På norra sidan finns en ljusgrå predikstol i empirestil, med ryggstycke och ljudtak. Den fyrsidiga korgen har avfasade hörn, prydda med pilastrar, samt sidostycken med förgyllda lister och festonger.

Läktaren över kyrkorummets västra del bärs av runda, marmorerade kolonner. Den har kvar ett gammalt trägolv av kilsågade bräder med smidd spik och på norra sidan ett bänkkvarter från 1857. Orgelverket tillkom 1876, med nyklassicistisk fasad som målats ljusgrå och smyckats med förgyllda bildhuggeriarbeten. Läktarens barriär fick nuvarande utseende - marmorerade speglar och förgyllda ramlister - vid kyrkans omgestaltning 1951.

En tresprångig portal, med tegel i färgväxling, leder ner till sakristian. I portöppningen ligger berg i dagen. Sakristian har ett kryssvalv slaget så sent som 1951 och golvet är belagt med smala, lackade bräder. En nu igensatt nedgång leder till en tegelmurad källare där nattvardsvin förvarats