Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDBYBERG SUNDBYBERG 2:19 - husnr 1, SUNDBYBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNDBYBERGS KYRKA (akt.)
2005-01-20
Interiörbeskrivning
Vapenhuset är inrättat i tornrummet och täcks av ett kryssvalv. Trappuppgången till läktaren är försedd med en dekorativ gallergrind av konstsmide, utförd av konstnären Sivert Rapp 1970. Ursprungligen hade kyrkan även en entré mot norr. Denna sattes dock igen i samband med renoveringen 1960 och här inreddes istället en brudkammare. Ovan vindfånget till den södra entrén, men även ovan den f d ingången mot norr, finns dekorerade textband med bibelord. Dubbeldörrarna är utförda med tydlig inspiration av jugendstilen.

Mittskeppet, som täcks av en öppen takstol, flankeras av lägre och smalare sidoskepp. Takstolen är idag laserad i ljusgrå kulör, men har sannolikt varit omålad tidigare. Sidoskeppen är kryssvälvda och ansluter sig mot mittskeppet med runda bågar. Golvet i kor och gångar är belagda med kalksten medan golvet under bänkkvarteren är belagt med linoleum. Korets och triumfbågens murpartier dekoreras av ursprungliga kalkmålningar utförda av Filip Månsson (1864-1933). Övriga murpartier är målade i en gråvit kulör. I korets östra vägg finns en glasmålning, som fungerar som altartavla. Glasmålningen, även den ursprunglig, föreställer Uppståndelsen, och är komponerad av Olle Hjortzberg (1872-1959).

Till kyrkans originalinredning hör predikstolen, som utfördes efter ritningar av arkitekten Axel Sjögren och dekorerades av Filip Månsson. I samband med 1960-talets renovering tillkom kyrkans nuvarande altare i sten och altarringen av smäckert smide och galonbeklätt knäfall. Vid samma tillfälle ersattes de äldre bänkarna med nuvarande träbänkar, laserade i grågrön kulör.

1961 uppfördes en ny orgel med 32 stämmor på läktaren i väster av Åkerman & Lund, Knivsta. Den ursprungliga orgelfasaden var uppbyggd av två högsträckta sidopartier på vardera sidan om västfönstren. I samband med att den äldre orgeln avlägsnades och ersattes med den nya, täcktes den tidigare utblicken genom fönstren. 2004 försågs kyrkan med en ny kororgel från Lettland.

Från korets norra vägg leder en dörr in till sakristian vars tak dekoreras med målningar och synliga träbjälkar. Den ursprungliga skåpinredningen finns ännu bevarad.

Norr om kyrkorummet ligger kyrksalen. Planlösningen är öppen och salen skärmas endast av genom skjutdörrar. Kyrksalens västra vägg, dekoreras av glasmålningar av José Samson, utförda 1960. Mot norr finns en nisch, med ett altare. I samband med 1960- talets renovering delades kyrksalen på höjden så att man fick två inredda salar. Salen täcks därför av ett betongbjälklag. Golvet är belagt med en linoleummatta. Den övre salen, som bevarar det ursprungliga, bemålade taket, används idag främst som repetitionsrum för kyrkans körer.

Under koret uppfördes ursprungligen ett gravkapell. Det används nu som "lillkyrka" och har moderniserats med heltäckningsmatta och nya målningar. Mot väster är numera även ett stenaltare uppställt. I lillkyrkan har den f d kororgeln placerats, tillverkad av Erik Paulsson i Uppsala, 1968. Orgeln har 4 stämmor.

Inventarier
Armaturen utgör en självklar och viktig del av kyrkorummets arkitektur. De jugendinspirerade takkronorna är ritade av arkitekt Axel Sjögren och utförda i järn. I koret står, på vardera sidan om altaret, två järnljusstakar som också är ritade av Sjögren. Ursprungligen var de elektrifierade och betydligt kortare än nu. I kyrkans sidoskepp hänger yngre mässingsarmatur från 1960-talets renovering.

Även dopfunten ritades av arkitekt Sjögren och är huggen i gråvit Ekebergsmarmor av N Arthur Sandin. Ovan triumfbågen hänger ett krucifix, utfört av Carl Hyllengren 1910. Till kyrkans ursprungliga inventarier hör även minnestavlan under orgelläktaren i väster. Minnestavlan fungerade ursprungligen som nummertavla. Tavlans ram med dekorerat krön är huggen av skulptören Carl Fagerberg. Numera finns en nytillverkad nummertavla till höger om triumfbågen.

I kyrkans södra sidoskepp finns en äldre målning föreställande den Heliga familjen. Tavlan är utförd av en okänd italiensk mästare, men tros eventuellt ha utförts av Sebastiano Ricci omkring 1700.

Två mässhakar är ursprungliga från 1911. Den ena är tillverkad i röd sammet med guldbrokad. Den andra skänktes från Max Sieverts Fabriksaktiebolag. Från samma tid härrör ett antependium, även det i röd sammet. Under 1940-och 50- talet donerades ett flertal textilier till kyrkan.

Kyrkans nattvardssilver består av kalk och patén från 1800-talet, samt vinkanna och oblatask från 1911. Sockenbudstygets kalk och patén kommer från Bromma församling och härstammar från 1700-talet. Kannan och oblatasken inköptes 1914.
Uppgifterna är sammanställda av Stockholms läns museum 2007.