Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING JÄLA 12:1 - husnr 1, JÄLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

JÄLA KYRKA (akt.)
2001-05-22
Interiörbeskrivning
JÄLA KYRKA är en enskeppig salskyrka med ett tresidigt avslutat korparti åt öster och ett torn åt väster med vapenhus i första våningen.
LÅNGHUS - Kyrkorummet är långsmalt med putsade och vitmålade, ej kalkade, väggar och ett platt trätak. Taket ansluter till väggen genom ett takparti som har formen av en hålkärlslist. Taket och dess lister, sannolikt från 1924-27, är målade i två olika nyanser av turkos. I taket ovanför mittgången finns tre "rundlar" som markerats med lister. Från mitten av varje rundel hänger en takkrona. Två i mässing och en, över koret, i kristall.
Den södra och den norra långhusväggen har vardera tre fönstersmygar som är putsade likt väggarna. Fönsterbågarna, målade i ljust grått, består av inner- och ytterbåge och har korspost som indelar bågen i fem lufter. Innerbågarna tillverkades nya 1927. Upptill avslutas fönstren med en luft med rundbågigt överstycke. Ytterbågarnas lufter är blyspröjsade till sex mindre rutor.
Utmed södra och norra väggen finns slutna bänkkvarter om vardera femton bänkar. Den främsta bänken i vart kvarter står på korgolvet och är något kortare än övriga bänkar. De tre bakre bänkarna är borttagna. Kyrkans västparti består av en långt utskjutande orgelläktare som vilar på fyra enkla träkolonner som målats bruna. Bänkkvarteren når ända bak till den främsta kolonnen. Där bänkarna slutar satte man 1976 upp avskärmningsväggar i vitmålat trä vilka ej når ända upp till taket. Varje vägg har tre fyllningsspeglar. I utrymmet bakom avskärmningen har man på norra sidan ett kassaskåp och ett skrivbord och på den södra kappupphängning. Taket under läktaren består av vitmålad pärlspånt.
BÄNBKINREDNING - Hur gammal bänkinredningen ursprungligen är, är svårt att uttala sig om: Dörrarna tillkom 1863-64 sedan byggdes hela kvarteren om för större bekvämlighet vid renoveringen 1924-27. Bänkdörrarna, och fronterna, har fyllningar laserade ljust brunorange, fyllningslisterna är engelskt röda och ramverket på hela bänkkvarteret är laserat brunt. Inuti är bänkarna laserade i samma färg som fyllningarna. Undertill finns bänkvärmare och på sittbänkarna finns orangebruna dynor. Bänkkvarteren har lackat golv i nivå med mittgångens golv av kalkstenshällar. Bänkarna ansluter inte till väggen utan står fritt med en ihopkopplande list och gavlar.
LÄKTARE - Läktarbröstet, sannolikt från 1924-27, är rakt avslutat och består av ett ramverk, som är målat ljust grått, och har tio rektangulära fyllningar. Fyllningarna är målade vita och dekorerade med var sin bladrosett som är förgylld liksom fyllningslisten. Upptill finns ett gråmålat säkerhetsräcke i metall. Orgelläktarens golv, av lackat trä, består av tre gradänger. På varje gradäng står en fristående, äldre bänk. De bakersta fönstren, vars övre del sticker upp invid läktaren, är skyddade med träspjälor. På ömse sidor av orgeln finns en modern ljusarmatur i taket. Västväggen är inbyggd med förvaringsutrymmen. Dörrarna är moderna men avser att efterlikna de äldre.
ORGELN, som är byggd 1985 av Smedmans orgelbyggeri i Lidköping, har en liten front med pipor i mitten och utsågade, dekorativa sidostycken. Orgelfronten är, nästintill, en kopia av den tidigare orgeln som tillverkats 1893 av A P Kullman i Broddetorp och som idag förvaras i tornets andra våning.
KOR - Korpartiet avskiljs från långhuset genom en förhöjd golvnivå där man lagt en ljusblå heltäckningsmatta över det äldre trägolvet. På norra sidan i koret finns en predikstol. Längst in mot östväggen i det tresidiga koret finns altaret med altaruppsats från samma tid. Två enkla, nyklassicistiska psalmnummertavor i trä hänger på ömse sidor om altaret och kröns av var sin uppgående sol och nedtill av en feston. Båda dekorationerna är förgyllda. Altarringen står på ett förhöjt golvparti, belagt med en likadan heltäckningsmatta, som i övriga koret och som fyller ut altarringen. Framme på korets södra sida finns en dopfunt i sandsten från 1100-talet. Ovanför dopfunten hänger en vit, snidad duva i trä.
PREDIKSTOL - Predikstolen i enkel nyklassicism är uppsatt 1863-64. Korgen, som är fritt hängande med en avsmalnande "knopp" nedtill, är rund med fyra fyllningsspeglar. Varje fyllning är prydd med ett förgyllt blomsterornament. Ljudtaket, som är äldre än predikstolen, har blomsterprydda festoner som hänger ned. En brant trappa, som har räckverk med fyllningar lika korgens, leder ned åt öster. Ljudtaket och predikstolen är målade vita med förgyllda ornament och lister.
ALTARE, ALTARUPPSATS OCH ALTARRING - Det väggfasta altaret i trä är från 1924-27. Altarfronten har tre fyllningsspeglar där den mittersta pryds med två korslagda och förgyllda palmblad i relief. Ovanpå altaret finns altaruppsatsen, ritad av Ragnar Hjort, som är från samma tid som altaret. Uppsatsen består av två kolonner med kannelyrer och kompositaekapitäl. Mellan kapitälen finns ett gudsöga i en strålkrans. Mellan kolonnerna, finns en altartavla som målats av konstnären Edward Berggren 1926. Tavlan är målad med olja på duk, föreställer Jesus och sitter i en rund bågig, förgylld ram.
Altarringen, som är avkortad och inte ansluter till väggen, består av en rad svarvade balusterdockor som målats vita med förgyllda profillister. Knäfallet och armstödet är klädda i röd sammet med frans nedtill.
DOPFUNTEN från 1100-talet har en rund cuppa som pryds av åtta arkadfält med bibliska scener. Foten är rund och profilerar och hela dopfunten vilar på en cementförstärkt sandstensplatta som återfanns 1924 på den plats där den forna västingången tidigare var belägen.
VAPENHUS - Från långhuset leder dubbla pardörrar, nytillverkade 1976 efter äldre förebild, med ett vindfång emellan, in till vapenhuset i västtornets första våning. Vapenhusets golv består av kalkstensklinkers, väggarna är vitkalkade och taket består av breda, obehandlade träplank. Utmed den norra väggen finns två gravstenshällar från1600-talet och en liljesten från1200-talet.
Västporten är en rundbågig, inåtgående beklädnadsdörr. Invid den södra vägger löper en enkel trätrappa målad i grågrönt. Underdelen av trappan är inbyggd till förvaringsskåp och väggen är putsad.
TORNVÅNINGAR - Tornets andra våning har lackat trägolv, väggar lika vapenhusets och tak med synliga takbjälkar. Utmed den norra väggen står en äldre, liten orgel samt andra äldre inventarier. Åt öster leder en mycket djup dörrnisch, med äldre fyllningsdörr, in till läktaren. Åt väster finns ett fönster likt det i sakristian. Trappan leder uppåt längs den södra väggen. Tredje våningen har grovt trägolv och fungerar mest som upplag för äldre inventarier, bl.a. den äldsta orgeln samt äldre bänkar. Åt öster finns en lucka in till vinden. Utmed östra väggen leder trappan upp till fjärde våningen där klockorna, en storklocka ursprungligen från 1545 och lillklockan
från 1917, hänger.
SAKRISTIA - Sakristiedörren består av klinklagt järn med dragring och härrör enligt uppgift från 1300-talet. Sakristian har lackat trägolv, vitputsade väggar och ett tak likt det i långhuset. Åt norr finns ett fönster indelat till tre lufter med mittpost och tvärpost. Den översta luften har rundat överstycke. Utmed den östra väggen finns ett inbyggt, relativt nytt textilskåp. I nischen mellan skåpet och söderväggen finns en träskiva uppsatt och fungerar som altare. På väggen ovanför finns ett litet krucifix. I mitten på den västra väggen finns dubbla dörrar ut. Dörrbladen är relativt moderna och har falska spegelindelningar med lister.