Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VAMLINGBO KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Vamlingbo kyrka (akt.), VAMLINGBO KYRKA (akt.)
2010-01
Historik
Vamlingbo kyrka är uppförd under medeltiden med undantag av sakristian och pannrummet, den förra uppfördes på 1860-talet och det senare på 1900-talet.
Från den första kända stenkyrkan på platsen härrör relieferna i långhusets södra murverk och sannolikt dopfunten. Resterna av ett betydligt mindre västtorn har påträffats i samband med grävningar i kyrkan.

Det nuvarande koret och långhuset uppfördes omkring 1250, de båda byggnadskropparna är i stort sett samtida. I slutet av samma århundrade fick valven i koret sina målningar. Långhusets muralmålning i kolossalformat på södra väggen, föreställande S:t Kristoffer, samt Golgatascenen ovan väggskåpet på korets östra vägg är från 1300-talet. Tornet uppfördes i mitten av detta århundrade och anses ha varit ett av öns mest monumentala torn.

Den 9 februari 1817 slog blixten ned i tornet, den övre delen av muren rasade och taken antändes. Murarna stöttades med trästockar, sedan användes mängden av sten från tornets raserade överdel till att lägga upp kraftiga stödmurar i norr och söder.

Den södra stödmuren gömmer en gotisk portal. Stödmuren har enligt nya rön funnits på plats redan på 1300-talet. 1736 blåste tornet ned, tornspiran brann, klockan sprack och göts om Omkring 1740 finns ”stödmurar kring tornet” samt ”ett nytt skönt högt torn”.

Efter eldsvådan 1817 fick kyrkan det utseende den har idag med nya takstolar över kor och långhus samt en lanternin över tornet. 1802-05 uppfördes en sakristia på korets norra sida. Den revs på 1860-talet och ersattes med den nuvarande. På 1880-talet belades taken med spån.

En större restaurering genomfördes 1895, under ledning av arkitekten Gustaf Pettersson, Stockholm, samt med medverkan av artisten C. Wilh. Pettersson, Stocksund, och målaren Johan Gardelin, Hemse. Gustaf Pettersson formgav bänkinredningen och glasmålningarna i fönstren, C. Wilh. Pettersson restaurerade retablet .

Stödmurarna reparerades 1951 och dragstag monterades.

De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1961 efter förslag av arkitekt Åke Pornes, Stockholm.. Väggar och valv rengjordes och korets muralmålningar togs fram. Nytt golv av sten lades. Åskskydd installerades och dränering lades. Belysning på kyrkogården ordnades. Nytt värmesystem installerades. Den igenmurade nordportalen togs upp. Stödmurarna frilades delvis. Sakristian gjordes inordning, Ett stort antal inventarier konserverades och dopfunt, orgel, epitafierna omdisponerades. Antalet bänkar minskades.
Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 1987-88 då byttes konstruktionsvirke, taken lades delvis om, och fasaderna putsades och avfärgades. Åskskydd monterades, avvattningen av taken sågs över, inspektionsbryggor anordnades på vindarna. Portalerna rengjordes, fönstren lagades och de utvändiga naturstensytorna foglagades. En vattentoalett inrymdes mellan pannrummet och sakristian på kyrkans norra sida.