Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, GULDRUPE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Guldrupe kyrka (akt.), GULDRUPE KYRKA (akt.)
2005-01
Historik
Guldrupe kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Redan på 1100-talet fanns troligen en träkyrka på platsen, varav två ornerade ekplankor bevarats. De finns numera i Gotlands fornsal. Träkyrkan avlöstes i slutet av samma århundrade eller i början av 1200-talet av en tornlös, romansk stenkyrka med absid i öster, varav långhuset återstår. Under första hälften av 1200-talet byggdes det nuvarande tornet, och i slutet av århundradet revs det romanska absidkoret och det nuvarande koret och sakristian uppfördes i gotisk stil.

I den pyramidformade tornhuven är den medeltida trästommen bevarad, vilket är unikt bland de gotländska medeltidskyrkorna.

Sedan byggnadstiden har endast smärre förändringar gjorts av kyrkans exteriör. På 1860-talet förstorades långhusets fönster, och i början av 1900-talet byttes faltaken ut mot tak av sågade spån.
Invändigt har kyrkorummet under efterreformatorisk tid inretts med bänkar, predikstol, altaruppsats m.m.

Senaste utvändiga restaurering
Den senaste ut- och invändiga restaureringen företogs 1964-65 då bl.a. tornhuvens panel byttes ut och fasaderna foglagades. Under 2005 kommer en ny utvändig restaurering av kyrkan att göras. De planerade åtgärderna har inarbetats i vård- och underhållsplanen.

Senaste invändiga restaurering
Vid restaureringen 1964-65 lades nya golv invändigt i kyrkorummet, ett vattenburet centralvärmesystem installerades och hela inredningen sågs över och konserverades.