Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BERG OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 3, OVIKENS GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)
Historik
Kyrkan fick sin nuvarande utformning under åren 1758-63 när en äldre stenkyrka byggdes om och förstorades under ledning av byggmästaren Pehr Olofsson från byn Dillne i Oviken. Denne ledde under samma period många ombyggnader av kyrkor i länet. Vid ombyggnaden byggdes den äldre kyrkan ut mot söder och väster. Äldre murpartier finns kvar i det nordöstra hörnet av den nuvarande kyrkan. Vid ombyggnadsarbeten av golvet under 1900-talet har man hittat rester efter äldre murade väggar som klargjort kyrkans storlek före ombyggnaden. Det var en salkyrka, bestående av ett långhus med rakavslutat korparti i öster, sakristia i nordöst och sannolikt med ett vapenhus i nordväst. Det är osäkert från vilken tid den äldre kyrkan härrör. I ett visitationsprotokoll från 1319 omtalas en kyrka i Oviken, men år 1503 äger en invigning rum efter en om- eller nybyggnad. Det är osäkert om den äldre medeltida kyrkan byggdes ut eller revs 1503. På de bevarade murarna från 1500-talskyrkan har rester av kalkmålningar stilistiskt daterade till 1500-talets mitt tagits fram.

Sedan 1760-talet består stenkyrkan av ett rektangulärt långhus med korparti i östra delen och utbyggd sakristia mot norr. Långhuset täcks av ett valmat spåntak som kröns av tre smäckra dekorativa spiror i järnsmide. Kyrkan har vitputsade murar, svartmålad sockel och stora fönster med tresidig avslutning i rundbågiga nischer på alla fasaderna. Mot söder finns fyra fönster, mot öster två, mot norr tre och mot väster två. Fönsterbågarna är målade röda utvändigt, och blå invändigt. Huvudentrén med en dubbeldörr av trä ligger i väster. Det finns en separat ingång till koret på den södra väggen. Den rungbågiga portalen i koret omges på utsidan av fasaden av en profilerad putsutsmyckning som också återfinns på gravhuset. Båda dörrarna är liksom fönstren målade röda. På sakristians västra vägg finns en rundbågig portal med en järnbeslagen dörr. Kyrkans exteriör är mycket välbevarade sedan byggnadstiden på 1760-talet.