Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GAMMELGARNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Gammelgarn kyrka (akt.), GAMMELGARNS KYRKA (akt.)
2009-01
Historik
Gammelgarn kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Koret med sakristian samt långhuset byggdes under 1300-talets första hälft, medan det nuvarande ”tornet” egentligen är en rest av en äldre, romansk kyrka. Den kvarvarande delen utgjorde ursprungligen långhuset i en tidig 1200-talskyrka, från vilken även en portal bevarats, återanvänd som korportal i dagens kyrka. Redan på 1100-talet fanns dock det ännu kvarstående försvarstornet, kastalen, på platsen.

Under medeltiden skadades kyrkan av en brand, varvid bl.a. kolonnen i långhuset kringmurades. På 1700-talet sänktes taken över kor och långhus och belades med tegel, och takryttaren över det romanska långhuset uppfördes.

1957-58 utfördes en invändig restaurering efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby. Då gjordes en rad omfattande arbeten, bl.a. rekonstruerades mittkolonnen i långhuset, muralmålningarna togs fram och konserverades, läktaren revs, kyrkorummet och sakristian försågs med nya trägolv och elvärme installerades.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 1991 då yttertaken och takryttaren reparerades, fasaderna foglagades och skadade stenomfattningar kring fönstren i koret byttes ut.
Den senaste invändiga restaureringen genomfördes 2000-01 efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Väggar och valv rengjordes och putslagades, de medeltida muralmålningarna konserverades, och på – förslag av länsstyrelsen – togs 1700-talsmålningarna fram och rekonstruerades. Golvet i tornrummet nygjordes och trägolvet i långhuset slipades och oljades. Fasta inventarier och träföremål samt dopfunten konserverades, ljuskronorna m.fl. metallföremål restaurerades. Kor, långhus- och tornportalerna tätades mot drag och regnvatten liksom fönstren i kor och långhus. En trävägg sattes upp i tornrummet som avskärmning för ett förrådsutrymme.

Inventarier
Kyrkans mest värdefulla inventarier är altarskåpet och dopfunten (cuppan) från 1300-talet, muralmålningarna i långhuset från 1400-talet, predikstolen från 1600-talet och bänk¬inredningen inklusive korbänken samt den dekorerade väggen mot ringkammaren från 1700-talet.