Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING GILLSTAD 7:1 - husnr 1, GILLSTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GILLSTADS KYRKA (akt.)
1995-09-08
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
GILLSTADS KYRKA - Gillstads stenkyrka uppfördes sannolikt under 1100-talet. Den äldsta kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med lägre och smalare rakslutet kor. Långhusmurarna är till stor del medeltida. Från medeltiden är bevarat en dopfunt, två gravstenar, en madonnabild från 1200-talets slut och takstolar från 1200-talet. Före 1671 tillbyggdes, enligt en avbildning i Peringskiöds Monumenta, ett vapenhus av trä i söder. Ca 1680 breddades koret till långhusets bredd. Fasaden putsades. Altaruppsatsen från 1684 är möjligen gjord av Georg Baselaque. 1702 lagades överdelen av västra långhusväggen, till följd av eld eller ras. De nya delarna uppfördes av dubbla timmerväggar med luft mellan. Yttre väggen var av ek och den inre av fur. (Fischer: Sveriges Kyrkor, 1913)
1711 lades stengolv i koret. Nya fönster upptogs och de gamla förstorades under 1700-talet. Predikstolen tillkom 1744. En läktare tillverkades 1751 och ett altare med altarring möjligen 1752. En ny klockstapel byggdes 1768. En av klockorna är gjuten 1687 av Petter Böök och den andra 1764 av Nils Billsten, Skara. Efter 1829 byttes takets ekspån ut mot skiffer. Vid 1800-talets andra hälft fick kyrkan ett dekormålat trätak i gult och blått med målade "kronsolar". Ca 1894 insattes ett ljust pärlspåntstak med bred hålkälslist. Det gamla innertaket lades i ett vedskjul, som senare brann upp.
1916 ansökte församlingen om att få riva kyrkan. Istället för rivning beslutades om en tillbyggnad. 1924-1925 skedde den genomgripande tillbyggnad och restaurering enligt arkitekt R Hjorts förslag. Måleriarbeten leddes av målarmästare Malmström, Vara och snickeriarbeten av byggmästare Hellstrand. Vapenhuset i söder revs, ett torn byggdes i väster och en sakristia i norr. Långhusets västra, delvis timrade vägg revs. Troligen höjdes långhusmurarna ca ½ meter. Innanför portarna tillkom vindfång och nya innerdörrar. Fyllningar från ett äldre läktarbröst användes till den nya tornläktare som nu byggdes. Nya solbänkar och fönsterbräden, portar, ljudluckor, nummertavlor och läktartrappor uppsattes. Kyrkan fick också nytt innertak av slätspåntade, ljusa bräder, nya bänkar och ny altarring. Vid båda sidor av altaruppsatsen uppsattes en bröstpanel. De äldre gravhällar som tidigare funnits i vapenhuset placerades utmed fasaden. En orgel, byggd av Nordfors och co, Lidköping, insattes. En madonnaskulptur flyttades in i kyrkorummet från sakristian. Kyrkklockorna flyttades från klockstapeln till tornet.
Ingenjör S Lidéns program för elektrisk uppvärmning och belysning godkändes 1939. Tidigare stod en kamin i sydöstra hörnet.
1948 elektrifierades och omdisponerades orgeln av Nordfors och co, Lidköping.
Invändiga restaureringsarbeten utfördes 1951 under ledning av arkitekt Adolf Niklasson. Konservator Olle Hellström framtog äldre färglager på den övermålade altaruppsatsen och predikstolen. Madonnaskulpturen konserverades. Samtidigt borttogs den östligaste bänken vid båda sidor och koret utökades något. Ett altare uppsattes i sakristian, som även fick nytt golv. Interiörens tak, väggar, bänkar, dörrar, läktare och orgelfasad ommålades. Snickeri - och stenarbeten utfördes av byggmästare Karl Bengtsson, Gillstad. Måleriarbeten utfördes av Allan Steiner Järpås.
1955 insattes elektrisk klockringning genom Bergholz klockgjuteri.
1966 genomförde Anticimex en sanering på grund av skadedjursangrepp, bland annat i korgolvet.
1968 målades kyrkan invändigt av Allan Steiner. Nya gångmattor inlades.
1983 renoverades kyrkans interiör enligt program av arkitekt Ernst Lefvander, Skara. Renoveringen innebar bland annat att tre bänkar på varje sida avlägsnades under läktaren, att en mindre läktarunderbyggnad uppfördes och att det flagnande innertaket målades i rött och blått. En bonad av Kerstin Persson uppsattes över dopfunten. Måleriarbetena anförtroddes Stellan Lindholm, Mellby måleri - och mattservice.
Ett församlingshem ritades 1985 av Birger Bengtsson, Vara, och byggdes troligen 1989.
1992 lagades putsen på tornets sydsida. Tornkorset lagades 1993 av Inge Gertsson. Nya textilskåp inredning till sakristians tillverkades av Per-Åke Leckström 2003.