Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD PRÄSTBORDET 4:1 - husnr 1, LYRESTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LYRESTADS KYRKA (akt.)
1995-10-03
Historik
LYRESTADS KYRKA - Lyrestads kyrka byggdes 1674. Den föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats och delvis på samma grund. En avbildning 1672 i Peringskiölds Monumenta visar en kyrka med rektangulärt långhus, rakt, fullbrett kor i öster och vapenhus i söder. Från denna har troligen bevarats murar i västra delen av nordväggen, en medeltida madonna, ett triumfkrucifix, en skulptur av den hängde Judas, en dopfunt och en liljesten.
Predikstolen i renässans är möjligen från 1500-talets slut, men målad 1652. Predikstolen kompletterades 1674 med barockskulpturer av apostlarna, men dessa är nu placerade på nordväggen. Samma år skänktes altaruppsatsen/tavlan i barock - en Rubenskopia av okänd konstnär. Från byggnadstiden är troligen också tre epitafier, västporten och takvalven. Även kyrkan första orgel var byggd 1674 av prosten Jonas Rudberius.
Tornet är från 1690 med torn och på 1700-talet tillkom sakristian. Lanterninen är från 1705. Från 1700-talet stammar också de tre kyrkklockorna (1749, 1794, 1709), Johan Everhardts orgelfasad (1770-talet) samt läktarbröstet med sina apostlamålningar.1885 inköptes ett nytt orgelverk från JA Johansson, Mösseberg. Ny bänkinredning insattes troligen 1890.
Det södra vapenhuset ombyggdes i samband med arkitekt B Vingqvists och byggmästare Anderssons, Hova, renovering. 1902. Vid denna tid hängde
den gamla altartavlan i sakristianoch i ett bårhus stod gamla dopfunten, 1600-talsfigurer av trä och delar till en äldre bänkinredning. Grindarna sades vara från 1700-talet. Nytt orgelverk insattes 1931. Kyrkan renoverades 1935-1936 enligt program av Axel Forssén. Grunden förstärktes, värme med lågtrycksånga installerades, ny bänkinredning i "strängare stil" insattes och interiören målades. Bänkar i kor och sidoskepp avlägsnades. Kaminer och skorsten avlägsnades och spåntaket sågs över. Under sakristian grävdes för pannrum. Nya dörrar uppsattes mellan vapenhus och kyrkorum. Madonnan och triumfkrucifixet insattes i kyrkorummet efter att ha varit undanställda en tid liksom tre tavlor. En ljuskrona och skulpturen av Judas återbördades till kyrkan från Västergötlands museum. Antikglas insattes i korfönstren. I sakristian inlades nytt golv av tegel och här insattes även skåp samt ny ingång med vindfång. Altartavla, predikstol, läktarbröst, orgelfasad och en tavla konserverades. Byggmästare vid arbetena var JW Olsson, Vinninga och måleriarbetena leddes av KJR Johansson. Troligen ordnades samtidigt kyrkogården, enligt ett förslag av A Berglund. 1953 omdisponerades orgeln något genom Frede Aagard. 1943 godkändes E Haasums förslag till utvidgning av kyrkogården i nordväst och sydöst. 1957 godkändes Anders Ekmans förslag till isolering över innertaket och till dubbla dörrar mot det södra vapenhuset. Råglandaskolan invigdes till församlingshem 1958. 1961 önskade man utvidga kyrkogården, enligt ett förslag från Firma Kyrkogårdstjänst, Örebro. Man önskade även omlägga/räta Friaån 250 meter för att få utrymme till utvidgningen. Båda åtgärderna genomfördes. 1962 insattes nytt tornur från Westerstrands ur i Töreboda. 1963 godkändes ett förslag till bårhus (lättbetong) utarbetat av arkitekt Anders Ekman, Falköping. Man ansökte samtidigt om att få inrätta en toalett under trappan i kyrkans vapenhus. 1966 anhöll församlingen om att få utbyta spåntaket mot skiffer eller koppar, ett förslag som aldrig genomfördes. 1972 inlämnades förslag till nytt församlingshem gjort av Jerk Alton. 1974 renoverades exteriören. 1978 återinvigdes kyrkan efter underhållsarbeten innefattande målning i ljusare färger, rengöring av predikstol och av altartavla. Lågtryckspannan utbyttes 1979 mot en oljepanna. 1986 inköptes från Mariestads domkyrka en kororgel, tillverkad 1983 av Smedmans orgelbyggeri. 1989 inköptes ett nytt orgelverk till läktarorgeln från Smedmans orgelbyggeri. Den gamla fasaden bevarades. 1985(?) avlägsnades de två västligaste bänkarna på varje sida av mittgången. 1994 gjorde Sundlings arkitektbyrå i Mariestad förslag till handikapptoa och städskrubb i norra delen av det befintliga vindfånget. Förvaringsskåp föreslogs mitt emot. Förslaget godkändes. 1998 insattes nytt textilskåp på läktaren. 1999 anlades en minneslund. 2005 installerades jordvärme.