Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖREBRO ERIKSBERG 1 - husnr 1A, ADOLFSBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ADOLFSBERGS KYRKA (akt.)
2003-02-28
Historik
1900-tal
Kyrkan byggdes 1970 efter ritningar av Lars Englund. Kyrkan uppfördes av rött tegel med sluten kubisk form, uppbruten av asymmetriskt placerade fönster och flacka takfall. Byggnaden utformades i norr med en souterrängvåning. Invändig fick byggnaden samma tegelytor i både väggar och golv. Kyrkan fick ett brett, näst intill kvadratiskt kyrkorum täckt av ett flackt, brutet innertak. Vid den västra och delvis vid den södra gaveln, fick kyrkan en utbyggnad innehållande sakristia och vapenhus. Via en trappa i vapenhuset nådde man souterrängentrén i västra gaveln. Kyrkans huvudentré placerades i sydväst via ett vapenhuset. Kyrkan är i överensstämmelse med äldre tradition orienterad mot öster.

1985 uppfördes en sluten klockstapel nordost om kyrkan. Klockorna flyttades det från att tidigare ha varit placerade i ett utkragat konsolarrangemang på kyrkans nordöstra hörn. Samma år placerades ett krucifix på korets östra vägg.

1997 var man i behov av större utrymme. En lägre vinkelställd byggnad uppfördes vid den västra och delar av den östra fasaden med ett större entréparti samt större lokaler för församlingsverksamhet.

2000-tal:
År 2000 fick kyrkan en orgel byggd av A. Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund.

2002 beslutades av Riksantikvarieämbetet att kyrkan skall skyddas enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 4 kap, §4.