Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARK SÄTILA 29:1 - husnr 1, SÄTILA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÄTILA KYRKA (akt.)
1995-12-01
Historik
SÄTILA KYRKA har sannolikt medeltida delar bevarade i sitt murverk. Sätila kyrkby omtalas redan 1419 och förmodligen fanns där en kyrka. De äldsta delarna i den nuvarande kyrkans inredning, predikstolen, altaret och läktarbröstningens utsmyckning, utfördes på 1690-talet av bildhuggaren Gustaf Kihlman.

Kyrkan utvidgades 1725 med 90 alnar åt öster, vilket motsvarade en tredje del av kyrkans längd. Dessförinnan, oklart när, lär kyrkan ha utbyggts åt väster.

Altaruppsatsen bär årtalet 1684 men utsmyckningen i form av apostlarna Markus och Lukas med sina symboler och den krönande Kristus med segerfanan lär ha utförts av bildhuggaren Johan Joakim Beckman från Göteborg år 1762.

Den äldre västra delen av taket dekorerades med målningar 1731 av den relativt okände kyrkomålaren Johan Lund från Göteborg, till stor del på bräder från ett äldre tak med målningar från 1702 av mästaren Anders Falck. Enligt kontraktet med Johan Lund skulle de gamla figurerna i taket ommålas och himmelen förbättras.

De båda sidopartierna har var sin stor rektangulär tavla och utfördes 1731 av bildhuggaren Jonas Elfvenberg från Borås som flitigt anlitades för arbeten i Sjuhäradsbygdens sockenkyrkor

Kyrkans första orgel tillkom 1761, ett verk av orgelbyggare Jonas Wistenius i Linköping. Bildhuggeriarbeten på fasaden utfördes 1762 av träsnidaren Johan Joakim Beckman från Göteborg.

En sakristia uppfördes 1820 vid kyrkans östra gavel, men borttogs vid ombyggnaden år 1900.

Ett stentorn tillkom 1821 vid kyrkans västra gavel, utfört av byggmästaren Sven Persson från Götebacka i Sandhult. Detta brandskadades dock samma år, tillsammans med långhusets västra del, och ett nytt torn uppfördes året därpå, 1822.

Vid omfattande om- och tillbyggnadsarbeten år 1900 förstorades kyrkan kraftigt och fick en korsform. Ett helt nytt korparti och nya korsarmar tillkom. Arbetena skedde efter ritningar av arkitekten Agi Lindegren. En ny tornspira samt takryttare utfördes också vid ombyggnationen. Invändigt fick kyrkan nytt golv och ny bänkinredning. De nya innertaken dekorerades med målningar i fri anslutning till 1700-talsmålningarna. Konstnären Wilhelm Dahlbom var i huvudsak landskapsmålare, men utförde några arbeten för kyrkor. Vid tiden kring sekelskiftet 1900 hade han en ateljé i Göteborg. I samband med renoveringen installerades värmeledning i kyrkan, och en värmekammare byggdes. Kyrkan fick i samband med utbyggnaden ca 850 sittplatser. Sakristian från 1820 revs och tanken var att uppföra en sakristia i hörnet mellan koret och det södra tvärskeppet. Denna utfördes aldrig och en öppen sakristia ordnades i stället genom en avbalkning med skrank i korets östra del.

Kyrkan renoverades ut- och invändigt 1965-66 under ledning av arkitekten och professorn Gunnar Hoving, Göteborg. Åtgärderna omfattade utvändig ommålning och ny yttertrappa åt väster. Invändigt ombyggdes sakristian. Denna hade tidigare en öppen utformning genom en avbalkning av koret. Sakristian fick vid ombyggnaden ett tak och en ny ingång direkt utifrån. Korgolvet höjdes och belades med kalkstensplattor. Nya fönster i träbågar ersatte järnbågarna från år 1900. Kyrkorummet ommålades invändigt med bibehållande av väggdekorationerna. Konservatorsarbeten utfördes av Thorbjörn Engblad och omfattade åtgärder på takmålningar, läktarbröstning, läktarpelare, orgelfasad samt predikstol och altaruppsats. En psalmnummertavla från 1700-talet renoverades också. Bänkantalet minskades och bänkarna ombyggdes så att sitsarna breddades, stoppades och kläddes och avståndet mellan bänkarna ökade. Läktarunderbyggnader tillkom. Arkitekten ritade en ny dopfunt som utfördes i italiensk marmor. Den nya dopfunten ersatte en äldre funt av ek från sekelskiftet 1900.

Utvändig takomläggning skedde 1974 och 1979 med plastbelagd stålplåt. År 1986 utfördes en utvändig fasadrenovering, då de tidigare spritputsade fasaderna slätputsades.

År 2002 omputsades kyrkans fasader och delar av putsen på långhusets och tornets naturstenssockel avlägsnades. Plåttak och snickerier målades. Takfoten renoverades. Förgyllning av kors och kyrktupp. Invändigt avlägsnades de tre främsta bänkparen och placerades i korsarmarna, där det tidigare stått bänkar. Golven justerades i samband med detta och nya golv inlades i sakristian och den östra ingången. Trappsteget i marmor mellan de tidigare bänkkvarteren förlängdes utmed korets hela bredd och utfördes i marmor, likt det tidigare trappsteget.