Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HAGFORS SUNNEMO 1:31 - husnr 1, SUNNEMO KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNEMO KYRKA (akt.)
1995-04-07
Historik
Komplettering vid inventering 2005:
Sunnemo kyrka uppfördes 1653 av borgmästaren i Karlstad, brukspatronen Johan Börjesson, i timmer med spånklädda fasader. Den omfattade då det nuvarande koret och långhuset. 1676 fullbordades kyrkan med torn och läktare. 1776 timrades en korsarm åt norr, vilken inreddes med läktare och bänkar. För att bereda plats åt den nya korsarmen flyttades sakristian till sin nu befintliga plats öster om koret. 1805 byttes de utvändiga spånen mot en lockpanel. Samtidigt brädfodrade man även kyrkan invändigt. 1838 ersattes rundbågiga fönster mot nya rektangulära. Sakristian har dock behållit sina ursprungliga fönster.
Åren 1853-55 genomgick kyrkan en omfattande renovering såväl exteriört som interiört. Långhuset fick en tillbyggnad i väster och den norra korsarmen förlängdes. Vid denna renovering tillkom även vapenhuset. Predikstolen flyttades från norra sidan till den motsatta för att erhålla en ljusare placering. Invändigt kläddes väggarna med väv. Kyrkan fick sin första orgel. Nästa interiöra renovering skedde 1903. Korgolvet sänktes då i nivå med det övriga golvet och en ny altarring installerades. På väggarna kläddes väven över med träpanel och bänkinredningen byttes ut.
En omfattande renovering genomfördes 1934-35 under ledning av arkitekt Tor Engloo. Förslaget hade som syfte att återställa kyrkan till ursprungligt utförande. Norra korsarmen revs och kyrkan spånkläddes. Invändigt frilades timret och ströks med vit limfärg. Vapenhusets tak sänktes och fönstren återfick sin rundbågiga form. Predikstolen flyttades tillbaka till den norra sidan, altarringen ersattes med en ny och centralvärme installerades. Vid restaureringen framtogs originalfärger och målningar på altaruppsatsen av konservator Sven Dahlén.
Kyrkan har senast restaurerats och ombyggts 1994 efter ett förslag av arkitekt Karl Karlsen, Karlstad. I vapenhuset inrättades då en brudkammare och under läktaren i väster plockades tre bänkar bort från vardera kvarteren för att rymma plats för skåp till stolsförvaring, och för att fungera som bokbord. Här placerades också kyrkans ljusbärare. Korgolvets yta utökades västerut och hela kyrkan ommålades interiört. Konservatorsarbeten skedde på orgelfasader, predikstol, altaruppsats, oljemålningar, ljuskronor och andra lösa inventarier. 1997 utfördes tjärning av tak och rödfärgning av fasader.