Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TRANEMO MÅNSTAD 5:1 - husnr 1, MÅNSTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MÅNSTADS KYRKA (akt.)
1995-11-03
Historik
MÅNSTADS KYRKA är uppförd på äldre kyrkplats. På den nuvarande kyrkplatsen lär ha funnits en träkyrka på 1200-talet. Denna brandhärjades på 1400-talet och då uppfördes den nuvarande stenkyrkan. Ett tresidigt kor tillfördes kyrkobyggnadens östra del 1831. Kyrkobyggnaden förlängdes åt öster 1831 och koret fick då en tresidig avslutning. Samma år vidbyggdes sakristian i norr och ett tidigare plant träinnertak ombyggdes till tunnvalv. Vapenhuset av trä i väster uppfördes 1893 och ersatte då ett äldre av trä. En vedkamin anskaffades till kyrkan 1895 och denna placerades vid södra ingången mellan långhuset och koret. 1904 ersattes kyrkans spåntak med tegeltäckning. Vapenhuset målades 1912 och murarna putsades samtidigt invändigt. Innertaket målades och nya fönster med dubbla bågar insattes.
Kyrkan har restaurerats vid tre tillfällen under 1900-talet, 1931-32 och 1968 samt 1999. Den omfattande restaureringen 1931-32 genomfördes under ledning av Chalmersprofessorn Melchior Wernstedt. Allt byggnadsarbete utfördes av byggmästare Aron Johansson, Ambjörnarp. Utvändigt skedde omläggning av yttertaket. Invändigt så justerades och bättrades alla trägolv och i funktionalistisk anda inlades ett golv i starkt röd kulör i koret. Kyrkorummet ommålades. Bänkarna långhuset och koret fick nya bänkdörrar och sidostycken och bänkskärmarna ombyggdes med fyllningar och ramstycken. Gamla ryggstycken och sittbräden kompletterades och justerades. Nya förhöjda golv inlades i bänkkvarteren. Psalmnummertavlorna justerades och lagades. Predikstolskorgen ombyggdes och de gamla predikstolsfyllningarna och skulpturerna från 1600-talet återuppsattes på sina ursprungliga platser. De ursprungliga färgerna på spegelfälten framtogs. Ovanför predikstolskorgen uppsattes ett nytillverkat ljudtak. Altaruppsatsen ombyggdes och det gamla medeltida triumfkrucifixet inkomponerades i den nya, som utformades med en stor slät inramning på korväggen, omgiven av ett strålknippe. Mitt i detta placerades triumfkrucifixet mot himmelsblå botten med stiliserade skyar. Omramningen utfördes i gröna och gula kulörer. Altaruppsatsen och predikstolen utfördes av snickarmästare J L Oscarsson, Tranemo efter Wernstedts ritningar. Konserveringsarbeten utfördes av konservator C O Svensson. En äldre bemålning framtogs på läktarbröstningen. En liknande marmorering fick de nya bänkfasaderna. Basunängeln från 1700-talet som under en tid varit i privat ägo återuppsattes i kortaket. Vämeledning installerades i kyrkan samtidigt som en särskild värmekammare byggdes under kyrkans kor. Vid utgrävningen av värmekällaren påträffades resterna av den gamla korgrunden samt två gravar. Elektrisk belysning utfördes av Erik Kraft, Månstadskulle. Kyrkans murar kalkades 1949 och samma år insattes antikglas i fönstren. 1952 installerades eluppvärmning i kyrkan efter förslag av ingenjör Arnold Kjellgren, Borås.
Kyrkan restaurerades invändigt 1968 efter förslag av Göteborgsarkitekten Torsten Hansson. Den klassicerande inramningen av triumfkrucifixet som tillkom vid restaureringen 1931-32 avlägsnades och likaså predikstolens ljudtak. I övrigt uppsattes skåp, kapphängare samt skärmväggar under läktaren.1999 renoverades kyrkan interiört och exteriört enligt arbetsbeskrivning av Voten Konsult AB, Ulricehamn. Till de utvändiga åtgärderna hörde nytt spåntak på klockstapeln, renovering av vapenhuset samt renovering av fönster och dörrar. Väggytorna inomhus omputsades och altarringen flyttades ut och utvidgades.