Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARA LARV 7:1 - husnr 1, LARVS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LARVS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Vid mitten av 1800-talet var gamla kyrkan i Larv både bristfällig och allt för trång för den snabbt ökande befolkningen. Sockenstämman fattade 1862 beslut om nybyggnad. Ritning utfördes av arkitekt Ludvig Hedin vid Överintendentsämbetet och bygget genomfördes 1865 med dagsverken. 1872 kompletterades kyrkorummet med en orgel, byggd av Johan Niklas Söderling i Göteborg och med fasad av arkitekt Fredrik Åbom. Så småningom uppträdde sprickor i långsidorna, vilka härleddes till triumfbågens "ofantliga tyngd". För att "hotande faror skulle förebyggas" behövde konstruktionen göras om, vilket skedde 1883-84 med Fritz Eckert som arkitekt. 1907 skedde ny ommålning av interiören. 1931 försågs kyrkan med elektrisk belysning och sex år senare med centralvärme i form av lågtrycksånga. Kaminerna slängdes ut och 1938 skedde ommålning av den nedrökta interiören. Långhustaket kläddes vid detta tillfälle in med masonit.
1961 genomförde arkitekt Anders Ekman en stor renovering som syftade till att avhjälpa bristen på biutrymmen och öka utrymmet i koret. Vidare befanns nu kyrkan vara alltför stor för en minskad folkmängd. Bänkarna stod för tätt och var obekväma, därför halverades radantalet och ryggar samt sitsar ombyggdes. Bänkkvarterens golv byttes mot tegel. Nytt altare uppfördes och altarringen flyttades något. Korbänkarna försvann och det målade östfönstret igensattes med motivationen "dilettantmässigt". Nytt utökat korgolv av kalksten ersatte det gamla bristfälliga brädgolvet. Under läktaren gjordes en inbyggnad med kapprum och ny trappa för lättare passage. Den branta och obekväma trappan i vapenhuset revs och bänkarna på läktarens ena sida togs bort till förmån för kör. Nya textilskåp insattes i kapprum och sakristia. Uppvärmning med lågtrycksånga ersattes av oljeeldning. Dopfunten försågs med ny fot. Elinstallationerna förnyades och en ljudanläggning installerades. Interiören genomgick en total ommålning. 1967 byggdes nytt orgelverk av Johan Grönvall i Lilla Edet med användande av åtskilliga befintliga stämmor. 1974 inrymdes en toalett i läktarunderbyggnaden. 1987 utbyttes den söndervittrade torntrappan mot en ny med handikappsramp.
1992-93 genomgick såväl exteriör som interiör en större renovering. Denna föranleddes främst av de putsspjälkningar som gamla cementlagningar medfört. Exteriören omputsades och dess tegelgesimser lagades. Vapenhusets innerväggar var målade med en organisk färg och behövde likaså omputsas. I värmebesparande syfte insattes en extra dörr mot långhuset. Sakristiväggarna bar också organisk färg som togs bort och ommålades. Vindfång och nytt textilskåp anordnades. Skivan framför korets östfönster togs bort och altarprydnaden flyttades. Kyrkorummet försågs med en manöverstation. 1999 konserverades predikstolen.