Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA VING 24:1 - husnr 1, NORRA VINGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NORRA VINGS KYRKA (akt.)
1997-08-06
Historik
NORRA VINGS KYRKA uppfördes ca 1200. Enligt Peringskiölds Monumenta bestod kyrkan vid 1600-talets slut av rektangulärt långhus, vapenhus i söder, ett trätorn i väster och i öster smalare och lägre kor samt halvrund absid. Tornet skall, enligt inventarieboken 1828, vara uppfört 1638 och kyrkorummet ha varit välvt och försett med målningar. Medeltida murar återstår sannolikt i långhusets östra parti.
Långhuset förlängdes i väster 1751-1752 , varvid fönstren utvidgades. Kyrkan fick nuvarande planform med tresidigt avslutat kor troligen 1834-1835 (enligt Skara stift i ord och bild 1844). Nuvarande torn byggdes 1847 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom och byggnaden förvandlades härmed till empirkyrka. Sex träskulpturer stammar troligen från en altaruppsats från 1600-talet liksom några gravhällar uppställda i långhuset. Dopfunten, predikstolen, altarringen och troligen en korbänk är från 1800-talets senare del. En orgel inköptes 1859, byggd av Carl Johan Fogelberg, Lidköping. Altartavlan målades 1892 av Axel Jungstedt (1859-1933). Orgeln renoverades 1913 av Eskil Lundén, Göteborg.
1921-1922 gjorde Axel Forssén ett förslag till utvidgning av kyrkogården i söder och öster och 1933 förslag till utvändiga putsarbeten. Elektrisk belysning och uppvärmning installerades 1945, enligt program av Sigurd Lidén, Skara. 1950 installerades elektrisk klockringning. 1958 fick man tillstånd att beklä hela yttertaket med kopparplåt. Tidigare var halva taket belagt med svartplåt och hälften med papp. Samtidigt putsades fasaden och avfärgades efter att tidigare ha varit omålad. Ett nytt orgelverk från Nordfors och co, Lidköping insattes 1963. Gamla orgelfasaden bibehölls. 1966 skedde en renovering genom arkitekt Gunnar Hoving, Göteborg. Renoveringen innebar omputsning , ny bänkinredning, lackning av trägolvet under bänkarna och i koret, nya nummertavlor mm. Predikstolen målades och sänktes något och altartavlan rengjordes. Tornet fick nytt bjälklag. Den så kallade klockarebänken vid korets nordsida reparerades och korets så kallade herrskapsbänk i söder fick lägre rygg. I sakristian insattes nya skåp, ett altare och linoleummatta. En takkrona av trä flyttades ner från vinden och äldre träskulpturer monterades och inramades. En nyupptäckt port i nordfasaden markerades i putsen.
1968 utvidgades kyrkogården mot söder, och nya murar och grindar insattes.
1978 invigdes ett församlingshem norr om kyrkan. Fasaden omputsades 1981. 1983 uppfördes norr om kyrkogården en ekonomibyggnad, ritad av Carlsson och Olson arkitektkontor, Skara. Vid en invändig renovering 1997 ommålades innertaket, läktarpelarna, bänkarna mm och herrskapsbänken vid korets södra sida avlägsnades. Målarmästare var Lennart Frisk. Väggarna rengjordes och bättrades genom Zälles byggservice. 1992 beviljades en ansökan om folievärme i bänkarna och 1997 en utvändig underhållsrenovering, enligt program av Dalängens byggteknik. Denna innebar borttagning av sockeln, omputsning och avfärgning av tornet. Nytt altare tillkom 2002.