Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ESSUNGA FRÄMMESTAD 1:3 - husnr 1, FRÄMMESTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FRÄMMESTADS KYRKA (akt.)
1995-08-11
Historik
Den drivande kraften bakom bygget av en ny kyrka i Främmestad var baron Posse på det intilliggande godset. Grundstenen lades år 1775 av byggmästare Adam Pickel, men det kom att dröja ett decennium innan kyrkan var klar. Redan från början hade man problem med svamp. 1799 fick golv och bänkar lagas samtidigt som kyrkan putsades och målades. Eftersom spåntaket ständigt behövde tjäras så lades en tegeltäckning 1827. Året därpå målades kyrkan in- och utvändigt. 1876 genomfördes en grundlig renovering av interiören varvid golvet höjdes. 1880 införskaffades en altartavla.
År 1895 genomgick kyrkan omfattande förändringar efter ritningar av Ludvig Petersson vid Överintendentsämbetet och med P J Pettersson från Värsås som byggmästare. Torn och sakristia byggdes. En mittport upptogs, vilken försågs med utkragande omfattning. Korporten igensattes. Nya fönster insattes. Invändigt nygjordes bänkinredning, golv, läktare, altare och altarring. Altartavlan fick en klassicerande inramning och predikstolen ny fot och trappa. Hela interiören ommålades. Följande år installerades en orgel, tillverkad av C A Härngren i Lidköping.
År 1916 fick korfönstren glasmålningar och predikstolen en ny fot. 1921 ersattes kaminen av elvärme. Fyra år senare företogs in- och utvändig målning. 1937 skedde ånyo invändig ommålning. Herrskapsläktaren försvann och ersattes av en bänk i likhet med den norra korbänken. Predikstolens äldre målning framtogs och konserverades. Yttertaket lagades. Arkitekt var Sten Branzell, Göteborg. 1951 gjordes en ny elinstallation. 1961 lades torntaket om.
En genomgripande renovering utfördes 1967 efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson. Vapenhusets symmetriska läktartrappor borttogs och fick ge plats åt förråd och toalett. Taket nygjordes. Ny trappa, elcentral och kapprum anbringades under läktaren. Bänkarna nygjordes, liksom det rötskadade golvet. Sakristian fick vindfång och nya skåp. Interiörens puts lagades och bemålades med plastfärg. 1972 lagades exteriörens puts och målades med silikatfärg. 1986 installerades ett nytt orgelverk från Tostareds orgelfabrik. Detta krävde att orgelfasaden höjdes, dess lyrkrön kom senare att hamna på läktarbröstet. Året därpå fick bänkarna folievärme. Tornets övre del omputsades vid samma tillfälle.
Användningen av plast- och silikatfärger kring 1970 föranledde 1999 omfattande renoveringsarbeten. Exteriören omputsades och målades med kalkfärg. Det ursprungliga stucktaket var på sina ställen som en "hängmatta". Det befriades varsamt från plastfärgen och återfästes. Väggarna omputsades och allt målades med kalkfärg. Predikstol med ljudtak samt altaruppsats konserverades. I vapenhuset flyttades toalett och förråd samt gavs en mer harmoniserande utformning. Strålkastare i kor och manöverpulpet installerades. En ny textilförvaring anordnades. Läckage i torntaket ordnades med byte av skadat virke och plåt. Även tegeltaken lagades. Arkitekt var Lars Johan Ekelöf.