Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FILIPSTAD NORDMARKSHYTTAN 7:1 - husnr 1, NORDMARKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NORDMARKS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Komplettering vid inventering 2003:
Kyrkan i Nordmarks bergslagsbygd uppfördes 1727-31. Den timrade kyrkan har korsformad plan med tresidigt avslutat korparti i öster. Under det fortsatta 1700-talet vidbyggdes en sakristia i öster samt vapenhus framför de västra, södra och norra korsarmsgavlarna. Ingångar via vapenhusen. Kyrkans planform har därefter förändrats i marginell omfattning.
Kyrkan uppfördes av trä såsom korskyrka i liggtimmer efter ritning och under ledning av byggmästare Johan Junger med biträde av snickarmästaren Olof Holmstedt i Filipstad. Kyrkans fönster, vart ett med 48 blyinfattade rutor, blev skänkta av olika sockenbor. Vid sin invigning var kyrkan långt ifrån färdig. Den välvdes och fick innertak först 1740. Sakristian byggdes 1744 och de tre vapenhusen 1760. Bänkinredningen stod klar 1766. Följande år överenskom kyrkorådet med målaren Carl Hjulström från Lindesberg om målning av kyrkans inre. Det bestämdes att taket skulle vitmålas med tunna moln och över altaret en sol med förgyllda upplysta strålar. Takutskottet, taklist och ovan fönstren försågs med marmoreringsmåleri. Bänkar, altare och altarring gavs en marmoreringsbehandling lika kålmårdsmarmor. År 1759 framkom ett förslag om att bygga läktare, framför allt för att vinna plats åt Uddeholms tjänstefolk. Läktaren förverkligades först 1796, med en trapp placerad på den norra sidan utanför kyrkan. 1875 flyttades trappen in i kyrkorummet.
Större renoveringar har genomförts i kyrkan 1875, 1938 och 1986. Den första renoveringen avlägsnade flera av 1700-talsrummets detaljer och karaktär. Bänkdörrar och de blyinfattade fönstren plockades bort. Kyrkorummet målades om i nya kulörer. Restaureringen 1938, som leddes av arkitekt Einar Lundberg från Stockholm, syftade till att återföra kyrkan till sitt 1700-talsutseende. Ett nytt inslag var dock förkortning av västväggen genom uppsättande av en mellanvägg, så att uppgången till läktaren kom att ligga utanför det egentliga kyrkorummet. Genom denna förändring vann man plats för ett omklädningsrum. Bevarade gamla bänkdörrar återinsattes och nya tillverkades efter densamma som före 1975. Kyrkans målning blev även den i huvudsak densamma som före 1875. Renoveringen 1986 omfattade bl a att delar av golvet i kyrkorummet utbyttes, några bänkrader togs bort längst bak i kyrkorummet och att toalett installerades.