Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LAHOLM VEINGE PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, VEINGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VEINGE KYRKA (akt.)
1997-03-24
Historik
Veinge medeltida kyrka uppfördes under perioden 1100-1249 och slutfördes 1520.
Kyrkan är enskeppig med latinsk korsplan. Den murade stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare absidförsett kor, utbyggda korsarmar i norr och söder samt västtorn. Totalt fem ingångar till kyrkan finns, huvudentrén ligger sedan 1960 på långhusets nordsida.

I kyrkan bevaras betydande mursträckningar av en romansk kyrka. Redan under senmedeltiden förlängdes den romanska absidkyrkan i väster, då även vapenhus och sakristia tillfogades. I långhusets västra del fanns tidigare korsarmsliknande tillbyggnader i söder och norr.

Över långhusets västra travé påmurades år 1800 ett torn som ersatte ett äldre 1600-talstorn av trä. Kyrkans nuvarande planform är resultatet av en radikal ombyggnad 1886-87, då långhusets tillbyggnader revs, medeltida vapenhus och sakristia raserades och istället uppfördes de nuvarande korsarmarna längre österut. Även ett vapenhus inrymdes 1886-87 mellan tornets strävor. Detta avlägsnades vid en restaurering 1959-60.

Vid restaureringen 1959-60, under ledning av arkitekt Erik Lundberg, strävade man efter att ta fram det medeltida kyrkorummet. Nu utfördes vissa omdisponeringar av kyrkans inre, däribland avdelades den södra korsarmen till sakristia.

Våren år 2002 genomfördes en omfattande restaurering utvändigt och invändigt.