Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG BISKOPSGÅRDEN 29:1 - husnr 1, BISKOPSGÅRDENS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BISKOPSGÅRDENS KYRKA (akt.)
Historik
Södra Biskopsgårdens kyrka var färdigbyggd 1961 efter ritningar av arkitekt Johannes Olivegren och invigdes av biskop Bo Giertz den 26 februari 1961. Kyrkan skulle rymma 600 personer. Verksamheten hade fram tills dess bedrivits i förhyrda lokaler i ett par av de nybyggda bostadshusen. Biskopsgårdens församling bildades i januari 1961. Lundby församling delades då i tre delar; Lundby, Biskopsgården och Brämaregården.

Med åren växte församlingen och bostäder byggdes även i Länsmansgården. I mitten av sextiotalet sattes det därför upp en vandringskyrka i Länsmansgården. På 70- talet var församlingen som störst och ytterligare lokaler och en ny kyrka behövdes. 1970 stod Norra Biskopsgårdens kyrka och församlingshem klar för invigning. Denna kyrka användes fram till år 2004 då den avlystes. Där verkar idag Stadsmissionen och Finska församlingen.
Södra Biskopsgårdens kyrka ansågs då den byggdes ha ett djärvt och okonventionellt yttre och utgör fortfarande en speciell del av stadsbilden kring området kring Vårväderstorget. Kyrkans byggnadskonstruktion och materialsammansättning var för tiden mycket avancerad. Byggnadsnämnden ansåg utformningen som så komplicerad att de framförde en rad invändningar och reservationer i samband med bygglovshanteringen, vilket gjorde att bygglovsärendet kunde avgöras först i högre instans.
Församlingsdelen med en öppen atriumgård, uppfördes ursprungligen med ett svagt lutande tak klätt med kopparplåt, vilken fortsatte som plåtgesims ned till fönstrens överkant. 1989-93 skedde en om- och tillbyggnad med flera exteriöra förändringar. Taket fick en brantare lutning och takfoten drogs ut över en panelklädd gesims. Atriumgården övertäcktes vid samma ombyggnad med en förhöjd ljuslanternin. Vissa för byggnaden karaktäristiska förskjutningar i fasaden försvann genom lokala tillbyggnader.

I november 2004 återinvigdes Södra Biskopsgårdens kyrka efter ännu en om- och nybyggnation då man förlade en större del av församlingsverksamheten här samtidigt som Norra Biskopsgårdens kyrka avlyses.