Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VALDEMARSVIK TORNET 8 - husnr 1, VALDEMARSVIKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VALDEMARSVIKS KYRKA (akt.)
1994-09-06
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Valdemarsviks församling bildades först 1919, dessförinnan var Ringarum moderförsamling. Ett kyrkobesök tog större delen av dagen emedan avståndet var två mil. Under en tid fungerade en samlingssal i ett hotell på Storgatan som predikolokal, invigd 1848. Detta var dock ett provisorium och 1870 startade en frivillig insamling av medel för kyrkans byggande, bl a bildade samhällets damer en syförening som genom auktioner, lotterier och basarer samlade ihop en ansenlig summa. Tomten skänktes av godsägare S P Forsberg. Redan 1875 anskaffades ritningar av byggmästare E Schutz från Norrköping, som även ansvarade för kyrkobyggandet. År 1877 stod kyrkan färdig, i en för tiden typisk stilblandning av nyklassicism och nygotik. Kyrkorummet var gestaltat i vitt och guld, och koret dominerades av en altarpredikstol och en rundad altarring med svarvade balustrar. Korets östvägg pryddes även av två målningar från 1877 föreställande "Jesu död" och "Jesu födelse" av dekorationsmålaren H Liljequist från Valdemarsvik. Sakristian var placerad i utsprånget bakom koret och hade en separat ingång utifrån. Kyrkan saknade ursprungligen torn och i stället för klockstapel användes en träställning med en järnbalk på vilken man slog med en träklubba. Föreningen Klockan bildades 1897 av kvinnorna i trakten för att samla medel till kyrkklockor, medan männen bildade en Tornbyggnadsförening som skaffade fram medel till tornbygget. År 1905 byggdes ett sidoställt torn under ledning av byggmästare August Eriksson, Gryt, efter ritningar av Karl Flodin, stadsarkitekt i Norrköping.

En donation från läderfabrikören Lundberg möjliggjorde en större restaurering som genomfördes 1917 av Axel Lindegren, arkitekt vid Överintendentsämbetet. Altarpredikstolen, altaret och altarringen togs bort och ersattes med ett nytt altare, altaruppsats, och predikstol ritat av Lindegren själv i mörk färgskala i nationalromantisk stil. Även altarring, bänkinredning och nummertavla nygjordes och en piporgel anskaffades av Setterqvists orgelbyggeri. Den nya predikstolen placerades mot den norra väggen. Altaruppsatsen försågs med en tavla av konstnären David Wallin från Söderköping. De två målningarna av H Liljequist fick behålla sin plats i koret. Vid norra ingången tillkom ett vindfång. Kyrkans färgsättning förändrades till grått med marmoreringsmönster upptill valvet utfört av den kände dekorationsmålaren Filip Månsson från Stockholm. Dessutom tillkom en mängd inventarier i form av gåvor.

Mindre förändringar såsom inrättande av ett dop- och vigselkapell i tornets bottenvåning skedde 1948, och på 1960-talet med insättandet av färgade antikfönster i kor och långhus samt utbyte av takens svartplåt mot kopparplåt. Församlingens önskemål om rymligare kor och sakristia föranledde en större ombyggnation 1975-77. Ingenjören Ture Jangvik som anlitades för arbetet föreslog en genomgripande lösning där sakristian som tidigare var placerad bakom koret flyttades till en ny tillbyggnad på korets södra sida. Samtidigt skulle den gamla sakristiedelen förhöjas och integreras i koret genom att mellanväggen avlägsnades för att efterlikna 1800-talskyrkor med korabsid. Församlingen accepterade förslaget som även innebar borttagande av altarringen, en flyttning av predikstolen till den södra väggen, nya innerdörrar, borttagande av en läktartrappa samt en ny lösning av vapenhus och läktarunderbyggnad. Därefter har inga markanta förändringar skett.