Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LINKÖPING APOSTELN 2 - husnr 1, BISKOPSGÅRDEN

 Byggnad - Beskrivning

BISKOPSGÅRDEN (akt.)
2007-10-18
Historik
Biskopsgårdens huvudbyggnad betecknas i länsstyrelsens beslut 20071018 som byggnad 1. Den har dock husnr 3 i fastighetsdatasystemet.

Huvudbyggnaden, belägen utmed Ågatan, vilar troligen på medeltida lämningar och är uppförd i sten 1733-35. Ansvarig för ritningarna var överintendent Carl Gustaf Tessin. Byggnaden är uppförd i två våningar under ett valmat sadeltak täckt med rött enkupigt lertegel. Under västra delen finns källare med fyra tunnvälvda rum, sannolikt tillkomna i samband med byggnadens uppförande. Fasaden har en ålderdomlig puts av ett ovanligt slag s.k. spikpikad och är gul med vita detaljer som profilerad takfot och fönsteromfattning. Fönstren är ljusgrå och har mitt- och tvärpost med småspröjsade lufter samt beslag av 1700-talstyp. Entrén är förlagd till gårdssidan. Den markeras av en kolonnburen balkong med balusterräcke. Det stora trapphuset med steg i röd kalksten finns mitt på norra långsidan. Bottenvåningen rymmer två matsalar, salong, hallar och kök. I ovanvåningen finns bl.a. en sal med välvt tak, salonger och bibliotek. Vinds-våningen rymmer sovrum. Flera renoveringar har genomförts bl.a. på 1780-talet då Casper Seurling var ansvarig byggmästare. År 1910 genomfördes en genomgripande renovering under ledning av arkitekt Torben Grut. Vid detta tillfälle tillkom bl.a. entrépartiet och köksingångens förstuga. Invändigt återskapades en 1700-tals karaktär med bl.a. nytillverkade spegeldörrar, fönster och en öppen spis. Inga äldre eldstäder finns bevarade. År 1998 gjordes en fasadrenovering varvid den äldre spritputsen med sin speciella struktur behölls frånsett det nedre partiet av vägglivet, som putsade om och gavs en struktur som överensstämmer med den äldre. Vid omputsningen användes kalkbruk. Fasaderna avfärgades med kalkfärg i en gul kulör.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2007-10-18, Dnr 432-23224-07