Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEBY NORA PRÄSTGÅRD 4:1 - husnr 1, NORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nora kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORA KYRKA (akt.), NORA KYRKA (akt.)

1100 - 1499

1200 - 1399

Uppsala
Heby
Uppland
Nora
Nora församling
Uppsala stift
Kyrkvägen 13

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Nora kyrka har medeltida ursprung och den medeltida kyrkans syd- och östmurar återfinns i den nuvarande kyrkans sydöstra hörn. Litet är känt kring den medeltida kyrkans historia men några inventarier från 1200-talet, såsom dopfunt och ett krucifix, tyder på att en kyrka bör ha funnits i socknen under 1200-talets senare hälft. Vid renoveringen av kyrkan 1966 återfanns en vindskiva, som troligtvis härrör till den medeltida kyrkan och vars ornamentik tyder på det samma. Dendrokronologiska prover fastställer vindskivan till 1300-tal. Likaså blottades vid 1911 års och 1966 års restaureringar medeltidskyrkans grundmurar under den nuvarand...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Nora kyrka har medeltida ursprung och den medeltida kyrkans syd- och östmurar återfinns i den nuvarande kyrkans sydöstra hörn. Litet är känt kring den medeltida kyrkans historia men några inventarier från 1200-talet, såsom dopfunt och ett krucifix, tyder på att en kyrka bör ha funnits i socknen under 1200-talets senare hälft. Vid renoveringen av kyrkan 1966 återfanns en vindskiva, som troligtvis härrör till den medeltida kyrkan och vars ornamentik tyder på det samma. Dendrokronologiska prover fastställer vindskivan till 1300-tal. Likaså blottades vid 1911 års och 1966 års restaureringar medeltidskyrkans grundmurar under den nuvarand...

År 1100 - 1499 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1100 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1399 Nybyggnad
Medeltida inventarier så som en Maria-bild samt fragment av en dopfunt tyder på att det bör funnits en kyrka i socknen. Vid restaureringen 1966 fanns en vindskiva med reliefdekor av omisskännligt gotisk prägel. Dendrokronologiprover tagna på vindskivan tyder på att kyrkan sannolikt uppförts under 1300-talet.
År 1200 - 2003 Ändring
Gå gärna in under Dokument och läs hela händelselistan!
År 1450 - 1509 Ändring - ombyggnad, valvslagning
1450-1500-tal, troligt är att kyrkan under Jakob Ulfssons tid (1470-1514) försågs med tegelvalv, ett över koret och ett över långhuset. Kalkmålningar utförda av utlöpare till Tierpskolan daterade till 1400-talets slut eller 1500-talets början. Fasta bänkar monteras i kyrkan.
År 1663 - 1663 Fast inredning - orgel
En orgel anskaffas.
År 1685 - 1685 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuts i Stockholm av Mikael Bader.

Mikael Bader (Klockgjutare)

År 1700 - 1729 Ändring - ombyggnad, fönster
1700-talets första del, några fönster förstoras.
År 1707 - 1708 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggs. Orgelbyggare är Isac Risberg.

Isac Risberg (Orgelbyggare)

År 1734 - 1734 Ändring - ombyggnad, port
Ingång i västgaveln tas upp.
År 1751 - 1751 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Johan Winges läktarmålningar målas.

Johan Winge (Konstnär)

År 1758 - 1758 Underhåll - fönster
En stor del av kyrkans fönster ”görs nya”.
År 1778 - 1778 Ändring - ombyggnad
Beslut sockenstämma om reparation och utvidgning av kyrkan.
År 1780 - 1789 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggs av orgelbyggaren N Söderström.

Nils (Nicolaus) Söderström (Orgelbyggare)

År 1780 - 1780 Fast inredning - predikstol
Tillverkningsår för predikstolens korg.
År 1783 - 1786 Nybyggnad - Sakristia

Daniel Lundqvist (Arkitekt)

År 1783 - 1786 Ändring - tillbyggnad
Koret breddat mot norr

Daniel Lundqvist (Arkitekt)

År 1783 - 1786 Nybyggnad - Torn

Daniel Lundqvist (Arkitekt)

År 1783 - 1786 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster och breddat åt norr

Daniel Lundqvist (Arkitekt)

År 1783 - 1786 Ändring - ombyggnad
Ny- och ombyggnation av Nora kyrka. Öst och sydmurarna av den medeltida kyrkan bibehålls. Övriga partier rivs. Kyrkan utvidgads till dubbla bredden och nästan dubbla längden samt förses med ett tunnvalv av tegel. Ett torn uppförs vid västra gaveln och en sakristia öster om koret. Kyrkan invigs 1786.
År 1785 - 1785 Fast inredning - orgel
Orgeln säljs till Vibo kyrka.
År 1798 - 1798 Ändring
18 mars 1798, Pilastrarna muras och 15 juli 1798, Taket på pilastrarna tjäras. Enligt sockenstämmoprotokoll.
År 1806 - 1806 Ändring
Korpartiet får sin definitiva utformning. Predikstolens baldakin tillverkas.
År 1823 - 1823 Specifika inventarier - tornur
Kyrkan får sitt första tornur. Gåva från kamrer P Forsius på Andersbo.
År 1826 - 1826 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuts om av Samuel Christopher Grönwall i Stockholm.

Samuel Ch Grönwall (Klockgjutare)

År 1837 - 1837 Ändring
En lykta av glas i mässingsställning skänks i testamente efter dragonen Wetterqvists hustru.
År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel
Orgel repareras av D Wallström.
År 1879 - 1879 Teknisk installation - värme
2 gurneiska ugnar inköps.
År 1910 - 1910 Ritning godkänd / bygglov
Ritningar kyrkans reparation blir fastställda av Kungl.Majt.
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad
Genomgripande renovering av Nora kyrka efter förslag av arkitekten vid Överintendentsämbetet G A Nilsson En källarvåning grävs under sakristian, plats för pannrum. En ränna huggs i östgaveln, vari det muras en rökgång vilken leder till en skorsten belägen i en takryttare på taket. I samband med detta ändras även takfallet som tidigare varit brutet och som nu höjs. Ett rundfönster i östgaveln sätts i samband med detta igen. Sydportalen sätts igen och en ny ingång tas upp i nordväggen. Vid restaureringen av kyrkan 1911 påträffades spår av kalkmålningar samt en fönsternisch i korets sydöstra hörn. Fönsternischen är troligtvis den medeltida kyrkans östfönster. De medeltida målningarna friläggs och konserveras av konservator C L Lundin. Tunnvalven inne i kyrkan förses koret med stuckdekorationer i jugendstil. Den övre av de två västläktarna rivs och orgeln flyttades till den kvarvarande läktaren. På denna läktare återfinns målningar föreställande apostlar och profeter. Dessa är utförda år 1751 av målaren Johan Winge från Gävle. Läktarens fasadmålningar från 1751 ”bättras på”. Reparationer av orgeln urförs av CR Löfander från Stockholm. Alla inventarier renoveras. Målningen av bänkarna underkänns och får målas om vilket genomförs av målaren Boltzius från Gävle. Trägolvet i kyrkan byts ut. Flera äldre gravstenar som var inlagda i gravar i kyrkan tas bort. Golvet rensas och jämnas med grus varefter en betongplatta gjuts över hela skeppets utrymme. Troligtvis är det i samband med detta som det medeltida grundmurarna blottas. På det gjutna golvet läggs ett spåntat trägolv vilket idag finns bevarat under bänkarna.

Boltzius (Hantverkare - Målare)

C L Lundin (Konservator)

C R Löfander (Orgelbyggare)

G. A. Nilsson (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - tornur
Kyrkuret repareras och justeras av urmakare Sahlberg i Gävle.

Sahlberg (Urmakare)

År 1928 - 1929 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning införs.
År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
Äldre varmluftsanläggning byts mot värmeledning med lågtrycksånga.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad
Arkivutrymme inreds i sakristian för bland annat kyrksilvret. En brandsäker dörr installeras och hyllor.
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur monteras av Yngve Westerstrands urfabrik i Töreboda.

Yngve Westerstrands urfabrik (Urmakare)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - värme
Ny värmepanna köps in.
År 1950 - 1952 Ändring - ombyggnad, exteriör
En större renovering av kyrkans exteriör genomförs. - Allt takspån rivs ner från taket på skepp, sakristia och torn. Nytt tak med panel, papp och reglar monteras för att därefter täckas av kopparplåt. Hängrännor och stuprör av kopparplåt monteras. Plåtläggningen utförs av Edström & Gradell i Västerås. - All utvändig puts rivs ner. Hela kyrkan putsas om med Strå-kalk förutom strävpelare taklist och en gavelyta. Putsen avfärgas. Utförs av E Eriksson i Tärnsjö. - Tornurets urtavlor byts till nya transparenta. Visare och siffror förgylls av SkyltTeknik i Västerås. - Kyrktuppen, kors och kulan lagas och förgylls. Utförs av Edström & Gradell i Västerås. Pengar till förgyllning skänks av herr Schedin i Stockholm - Belysning som skall belysa tornurets tavlor monteras. - Det tidigare beställda sågspånet läggs på som isolering på valven. - Nytt fönster till tornet beställs från John Wesslén. - Sakristian får ny inredning som t e x skåp ritad av arkitekt E Fant. Dessa tillverkas av Tärnsjö snickerifabrik AB.
År 1960 - 1966 Ändring - ombyggnad
En genomgripande renovering av kyrkan genomförs. Arkitekt är Ragnar Jonsson, konservator Alf Hedman. Byggnadsarbetena genomfördes av Anders Diös AB.

Alf Hedman (Konservator)

Diös Bygg AB (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggs på västläktaren. 26 stämmor fördelade på två manualer och pedaler. Orgeln är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstaden.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad
Renovering av vapenhus och tornrum samt trappan till orgelläktaren. Se mer specifik information under Dokument.
År 2001 - 2001 Teknisk installation - värme
Byte av värmeanläggning till vattenburet uppvärmningssystem.
År 2002 - 2002 Fast inredning - orgel
Orgel rengörs, justeras och stäms. Utförs av Grönlunds Orgelbyggeri AB.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
Konservering, lagning och rengöring av medeltida kalkmålningarna. Utförs av konservator Misa Asp från Riksantikvarieämbetet.

Misa Asp (Konservator)