Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK SURTEBY 12:1 - husnr 1, SURTEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_071:4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SURTEBY KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Surteby-Kattunga
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Surteby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

SURTEBY kyrka har medeltida ursprung och byggdes med stor sannolikhet på 1200-talet som en romansk stenkyrka med smalare kor. Kyrkan om- och tillbyggdes med polygon koravslutning på 1780-talet och har ett torn från 1826 samt sakristia från 1897-98.

Somliga källor anger att kyrkan omdanades 1781-84, medan andra menar att det skedde 1786. Oavsett år genomgick kyrkan då den för tiden vanliga förändringen att långhuset förlängdes åt öster och breddades åt norr, samt att det gamla koret revs och ersattes med en tresidigt avslutat kor. Murverket från den medeltida kyrkan anses vara bevarat i södra långhusväggen och sydvästra hörnet. 179...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Romansk kyrka med smalare kor.

ATA (Arkiv)

År 1250 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av täljsten tillverkas

Hallbäck, S-A (1966): "Medeltida dopfuntar i Sjuhäradsbygden". I: "Från Borås och de sju häraderna" (Arkiv)

År 1630 - 1639 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas

Ekelund, R (1979): "Surteby kyrka och Kattunga kyrkoruin". (Arkiv)

År 1650 - 1750 Fast inredning - läktare
Läktarbröstets målerier tillkommer

Inventerarens bedömning (Arkiv)

År 1700 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstolen omarbetas

Marcus Jäger (d y) (Konstnär - Bildhuggare)

Ekelund (Arkiv)

År 1781 - 1784 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat åt norr och förlängt åt öster.
År 1781 - 1784 Nybyggnad - Korparti
År 1781 - 1784 Ändring - tillbyggnad
Förlängd åt öster

Ekelund (Arkiv)

År 1781 - 1784 Rivning
Det medeltida koret revs

Ekelund (Arkiv)

År 1794 - 1794 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket bemålas

Jacob Magnus Hultgren (Konstnär)

Ekelund (Arkiv)

År 1824 - 1826 Nybyggnad - Torn
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Ny orgel, sannolikt den första

Ekelund (Arkiv)

År 1897 - 1898 Nybyggnad - Sakristia
År 1897 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålerierna modifierades, väggarna bemålades

Wahlström, Gamla Lödöse (Hantverkare - Målare)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Fast inredning - altarring
Nytillverkades

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad, port
Innerdörrar och ytterdörrar nytillverkas

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad, interiör
En glasvägg med glasdörrar uppsätts mellan vapenhuset och kyrkorummet. Korbänkar och altartavla avlägsnas.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett rundbågigt fönster tas upp i korets östvägg. Nya korgbågiga fönster med metallspröjs insattes i befintliga öppningar.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaranordning med rundbågigt överstycke och kolonner

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1897 - 1898 Ändring - ombyggnad, golv
Kaklat golv i koret

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1926 - 1927 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

ATA (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll
Ut- och invändig renovering. Invändigt avlägsnades oljefärgen som väggarna bemålades med vid sekelskiftet, därefter kalkning.

Allan Berglund (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Målerier bakom skulpturerna på predikstolens sidor upptäcktes och konserverades. Rengöring av taket.

C O Svensson (Konservator)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1926 - 1927 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades

Allan Berglund (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1926 - 1927 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Terrassmuren söder om kyrkan omlades och en monumental trappa med smidesräcken anlades.

Allan Berglund (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönsterrutor byttes ut

Allan Berglund (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Nya värmeledningar. Pannrum byggs under sakristian.

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1952 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tillstånd att utvidga kyrkogården gavs år 1948

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem, nya radiatorer

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Konservering och återställande av takmålerier samt två nummertavlor

C O Svensson (Konservator)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - el
Ljuskronorna elektrifierades

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad
Tonat, blyinfattat antikglas insattes i östra korfönstret. Bröstningspanelen togs bort helt i koret, ny uppsattes i långhuset. Toalett samt skåp för textilförvaring byggdes in i sakristian.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Borås museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Fast inredning - bänkinredning
Några bänkar togs bort, resten byggdes om för ökad bekvämlighet

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - takomläggning
Nytt tegel över långhus och kor

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - tilläggsisolering
Isolering över kyrkorummets innertak

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - tilläggsisolering
Isolering över kyrkorummets innertak

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - målningsarbete
Ut- och invändig ommålning. Väggar, bänkinredning med mera målas om interiört. Bänkarna får ny färgsättning i grått.

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av brunt kakel lades i mitt- och sidogångarna

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll - omputsning
Putslagningar görs med KC-bruk både in- och utvändigt

Eiler Graebe (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1959 - 1959 Fast inredning - altare
Nytt altare

Eiler Graebe (Arkitekt)

Informationsblad från kyrkan (Arkiv)

År 1969 - 1969 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd att installera ny orgel ges

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader målades med kalkfärg

ATA (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning
Torntakets skifferbeläggning ersätts med koppar

ATA (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader målades med silikatfärg

ATA (Arkiv)

År 1974 - 1974 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd att utvidga kyrkogården

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas i nordlig riktning

Lundqvist Lennart (Landskapsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1991 - 1991 Fast inredning - bänkinredning
De tre bakersta bänkarna tas bort

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt, bland annat ommålades fasaderna med silikatfärg

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Predikstolen, ljudtaket och läktarbarriären konserverades

Gunnar Truedsson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Torntak och lanternin omlades med kopparplåt, undertak och gesimser sågs över

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll
Ljudluckor, golv och trappor i tornet ses över

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2001 - 2001 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd att installera larm

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2017 - 2017 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem.

Systeminstallation Varberg (Firma)