Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL SÖRÅKRE 5:1 - husnr 4, ROGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rogsta kyrka interiör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROGSTA KYRKA (akt.), ROGSTA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1852 - 1858

1853 - 1858

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Rogsta
Hudiksvallsbygdens församling
Uppsala stift
Ingsta 102

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Sedan den medeltida kyrkan blivit alldeles för liten för den växande befolkningen i Rogsta socken diskuterades under lång tid hur kyrkofrågan i församlingen skulle lösas. Efter flera årtionden av diskussioner beslöts slutligen att en ny kyrka skulle uppföras på den s.k. stapelbacken, en stenig markant höjd cirka hundra meter nordost om den dåvarande kyrkplatsen i Rogsta. På platsen där församlingens klockstapel tidigare stod, reser sig sedan 1858 en kyrkobyggnad vars storlek framhävs än mer av det påtagliga höjdläget.

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Den första stenkyrkan i Rogsta uppförs, exakt årtal är ej känt, men kyrkan lär ha tillhört de tidigaste i Nordanstigs och Sundhede Kontrakt. Enligt 1700-talsprosten Olof Broman skulle kyrkan ursprungligen ha byggts av en man vid namn Rogge, vilken till sin hjälp hade fadern Lönne i Lönnånger och farbrodern Arn i Arnön. Den första stenkyrkan uppfördes av natursten i skalmursteknik på kallmursgrund. Eventuellt uppförs kyrkan med ett litet rakslutet kor. Kyrkan varcirka 14 alnar lång, 9½ alnar bred och 10 alnar hög.
År 1200 - 1858 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns inlagd under Dokument. Perioden 1200 till 1850-tal gäller den första stenkyrkan som uppförs i Rogsta.
År 1300 - 1499 Ändring - ombyggnad
1300-1400- talet (ca) Kyrkan förlängs mot öster. Sannolik rivs nu det förmodade tidigare rakslutna koret. Den nya kyrkan förses med tegelvalv och både väggar och valv förses med målningar. Vid ombyggnaden uppförs även ett vapenhus på kyrkans södra sida samt en sakristia mot norr, både byggnadskropparna byggs i sten. Vapenhuset har tegelvalv, men saknar fönster. Till höger om ingångsdörren finns en solvisare.
År 1798 - 1798 Ändring
Stadsbyggmästare Loëll tar fram förslag till en ny kyrkobyggnad, då den gamla var för trång, men på grund av stridigheter i församlingen blev aldrig något nybygge av.

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1852 - 1858 Nybyggnad
Efter ett stort antal förslag och åratals av diskussioner fastställs att en ny kyrka ska uppföras på det sk Stapelberget strax öster om den tidigare kyrkan. Kyrkan uppförs under ledning av byggmästaren Jacob Norin från Norrala i modifierad Carl Johan stil. Kyrkobyggnaden består av ett långhus med halvrund absid och ett 51 meter högt vidbyggt torn i väster. Kyrkorummet förses med tunnvalv indelat av tvärgående band. Bänkinredningen indelades i fyra kvarter och i kyrkorummets västra del uppförs en stor orgelläktare. Orgelbyggaren Daniel Björkstrand från Ilsbo bygger en orgel till orgelläktaren. Orgelfasaden ritas dock av arkitekt Ludvig Hedin. På norra sidan av kyrkan byggs en sakristia med öppen spis mitt på norrväggen.

Daniel Björkstrand (Orgelbyggare)

Jacob Norin (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1853 - 1858 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1853 - 1858 Nybyggnad - Torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1853 - 1858 Nybyggnad - Sakristia

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1853 - 1858 Nybyggnad - Korparti

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1857 - 1860 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
”Artisten” Albert Blombergsson utsmyckar kyrkorummet med olika vägg- och takmålningar. Blombergsson snidar även altarkrucifixet.

Svante Albert Blombergsson (Konstnär)

År 1884 - 1884 Teknisk installation - värme
Kyrkorummet utrustas med uppvärmningsanläggning genom att Gurneyiska ugnar sätts in.
År 1927 - 1927 Ändring - restaurering
Värmeugnarna har lett till kraftig nedsotning av kyrkans interiör. Kyrkorummet restaureras under ledning av målarmästare C A Fahlesson och Blombergssons målningar konserveras av konservator Oscar Svensson. Dubbla ytterdörrar sätts in i sidoentréerna och kor och sakristian förses med nya trossbottnar. Kyrkans fasad renoveras.

C A Fahlesson (Hantverkare - Målare)

Oscar Svensson (Konservator)

År 1928 - 1928 Specifika inventarier - tornur
Ett nytt tornur införskaffas som ersättning för det gamla, vilket tidigare hade suttit i Hudiksvalls rådhus.
År 1937 - 1937 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den stora kyrkklockan spricker och gjuts om av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den stora kyrkklockan spricker på nytt och gjuts åter om av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
År 1957 - 1958 Ändring
Omfattande renovering av kyrkans interiör efter ett förslag av arkitekt David Dahl och med Byggnads AB Frisk & Bergwall i Hudiksvall som entreprenör. Väggar och valv målas med alkydoljefärg. Ny entrétrappa av trä i vapenhuset ersätter en tidigare stentrappa. Målningarna konserveras av konservator Sven Dahlén. Bänkinredningen byggs om, dels ändras sätena och dels ökas bänkarnas inbördes avstånd. Bänkinredningen målas i ljust grågrönt med fyllningar i blek gul marmorering. Kyrkorummets Gurneyiska ugnar ersätts med ett nytt värmesystem (elvärme) och byggnaden förses med elektrisk belysning. Kyrkorgeln konserveras.

David Dahl (Arkitekt)

Sven Dahlén (Konservator)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel
Kyrkorgeln renoveras av orgelbyggaren Einar Berg.

Einar Berg (Orgelbyggare)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, fönster
Färgat glas sätts in i de två yttre korfönstren.
År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans interiör genomgår en omfattande restaurering efter ett förslag av Carl-Axel Roos, Hudiksvall. Rengöring av väggar och valv i kyrkorummet. Ommålning utförs med oljealkydfärg. Samtliga barriärer samt bänkar i kyrkorum och på läktaren målningsbättras i samma kulör som tidigare. Albert Blombergssons målningar rengörs och restaureras av konservator Rolf Mannqvist, Alfta.

Carl-Axel Roos (Konstruktör)

Rolf Mannqvist (Konservator)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Renovering av kyrkans exteriör. Kyrkans putsade fasader lagas av Söderhamns fasadrenoveringar AB med omväxlande KC- och kalkbruk, beroende på vilka partier som åtgärdas. Fasaderna avfärgas med våt kalkfärg. Snickerierna målas av Hans målare, Hudiksvall, efter att rötskadade partier lagats. Alla stenkolstjärade takspånsytor byts ut mot nya trätjäreimpregnederade takspån. Plåtarbeten i form av omläggning av tornspiran och samtliga takavvattningsytor med ny kopparplåt. Tidigare spånklädda ytor på lanterninens golvavsats ersätts med kopparplåt. Plåtarbetet utförs av Enångers plåt AB.
År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Jannes golv i Hudiksvall slipar golvet i koret, dock ej innanför altarringen, där det ligger en heltäckningsmatta. Orgeln renoveras av Grönlunds orgelbyggeri Ab. Orgelfasaden målas om av Hans målare, Hudiksvall och återfår därmed sin ursprungliga färgsättning,

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2005 - 2005 Underhåll - golv
Heltäckningsmattan i långhuset tas bort. Golvet slipas och lackas av Hälsingegolv i Hudiksvall. Ny grön heltäckningsmatta läggs innanför altarring och predikstol.