Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KNIVSTA ÖSTUNA 11:1 - husnr 1, ÖSTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östuna kyrka exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTUNA KYRKA (akt.), ÖSTUNA KYRKA (akt.)

1300 - 1449

1300 - 1429

Uppsala
Knivsta
Uppland
Östuna
Östuna församling
Uppsala stift
Östuna 627

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Östuna kyrka är en senmedeltida, rektangulär salkyrka med sakristia i norr. Kyrkan är byggd med skalmurar i gråsten på 1300-talet eller i början av 1400-talet. Valv, omfattningar och sakristians gavelröste är murade i tegel. Vapenhuset är senare tillbyggt under senare delen av 1400-talet. Det är byggt i gråsten och tegel. Sedan dess har Östuna helt och hållet bevarat sin medeltida form. De enda ingrepp i stommen som gjorts sedan dess är förstoringen av fönstren och upphuggandet av norrfönstren på 1700- och 1800-talet. Kyrkan har föregåtts av en äldre kyrka vilket finns belagt genom ett dokument från 1303.

År 1300 - 1449 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus kor och sakristia
År 1300 - 1449 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1449 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1429 Nybyggnad
Kyrkan uppförs som en salkyrka i gråsten under 1300-t eller i början av 1400-t. Valven slås samtidigt. Den välvda sakristian i norr är samtida.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1500 Ändring - tillbyggnad
Vapenhuset byggs i söder och välvs med tegelribbvalv.
År 1718 - 1718 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillkommer. Den är troligen tillverkad av Carl Spaak som även gjorde Lagga kyrkas predikstol.

Carl Spaak (Konstnär - Bildhuggare)

År 1745 - 1745 Ändring
Timglaset på predikstolen skänks till kyrkan av inspektorn på Risberga, Gustaw Hultt. Kyrkan vitlimmas invändigt.
År 1748 - 1748 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning tillverkas tidigast 1748.
År 1766 - 1766 Fast inredning - läktare
En ny läktare byggs.
År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstret på västra gaveln förstorades.
År 1768 - 1768 Fast inredning - orgel
Orgel anskaffas. Den byggdes av orgelbyggarna Söderström och Svalberg.
År 1769 - 1769 Ändring - ombyggnad, interiör
Predikstolen flyttades till koret. Herrskapsbänkarna norr om altaret för ägarna till Tisslinge och Wallox-Säby måste tas bort.
År 1771 - 1771 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristians fönster upphöggs till nuvarande dimension.
År 1773 - 1773 Ändring
Vapenhuset och södra stigluckan försågs med nya dörrar.
År 1783 - 1783 Underhåll - takomläggning
Taket reparerades och försågs med nya vindskidor.
År 1787 - 1787 Underhåll
Fasaderna rappades.
År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristiefönstret förstärks med järngaller efter ett inbrott.
År 1814 - 1814 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans två sydfönster och fönstret i öster upphöggs till sin nuvarande form.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad
Kyrkans fasader putsades. Två fönster höggs upp i norr. Invändigt lades nytt golv av kalksten och korgolvet höjdes. I vapenhuset lades nytt tegelgolv. Bänkinredningen byggdes om för ökad bekvämlighet och målades i ”perlfärg”. Korbänkarna togs bort.
År 1886 - 1886 Ändring
En stor kamin för uppvärmning av kyrkan placerades vid västra gaveln.
År 1895 - 1985 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Golvet lades om med plansten. Väggarna och valven målades i gul ton och väggarna försågs med kvadermålning med rödbruna ränder och en schablonbård. Ny fast inredning i form av bänkar (ekådrade), altaranordning och nummertavlor. Läktaren byggdes om. All övrig inredning målades om. Det mindre medeltida krucifixet blev hårt restaurerat med ny färg. Den medeltida dopfunten marmorerades i mörk färg.
År 1910 - 1910 Underhåll
Spåntaken lades om med tvärskurna furuspån som tjärades.
År 1920 - 1920 Fast inredning - altare
Triumkrucifixet från 1400-talet placerades i fönstret ovanför altaret och försågs med ett nytt kors.
År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
Ny orgel anskaffades. Fasaden från 1768 behölls.
År 1927 - 1927 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades om.
År 1938 - 1938 Ändring - restaurering
En stor restaurering genomfördes efter förslag av arkitekten Ärland Noreen. Den leddes av Ärland Noreen och konservatorn John Österlund. Kyrkan fick värmeledning, ett pannrum byggdes under norra delen av långhuset. Predikstolen flyttades från koret till sin nuvarande plats där den varit placerad före 1769. I samband med det byggdes en ny altarring. Ny bänkinredning i slutna kvarter byggdes, läktarbarriären byggdes om så att den fick en sluten front, målningarna från 1895 avlägsnades då väggar och valv vitkalkades.

John Österlund (Konservator)

Ärland Noreen (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Eluppvärmning installerades.
År 1990 - 1990 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk byggs med bevarande av den gamla fasaden.
År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Förslag till konservering av Mariaskulptur med altarskåpsdörrar upprättas av konservator Sven Olof Carlsson.

Sven Olof Carlsson (Konservator)

År 2000 - 2000 Ändring
Invändig renovering utförs enligt förslag upprättat av ingenjörsfirma Bo Göransson, Västerås. Målnigsarbeten, rengöring av puts samt kalkstrykning gjordes av Fredrikssons måleri. Arbetet omfattade följande: lagning av sprickor i puts, torrengöring av väggar och valv varefter kalkstrykning gjordes två gånger med gotlandskalk. Vapenhusvalvet rengjordes och väggarna kalkades med gotlandskalk. Även sakristian kalkades om. Vidare gjordes tvättning och målningsbättring av trätak under läktare, orgelfasad och dörrar. Fönstren målades med ljusgrå linoljefärg. Konservatorsarbeten omfattade rengöring och konservering av triumfkrucifix över altaret och över sakristiedörr och två keruber på korets östvägg, psalmnummertavlor och de båda epitafierna. Vidare rengöring och polering av ljuskronor och lampetter. Epitafiet på södra väggen flyttades längre västerut i kyrkan. Antependiet från 1731 konserverades av Riksantikvarieämbetet. Utvändigt lades spåntaket på kyrkan om med kluvna spån. Skadade vindskivor byttes mot nya lika de gamla. Ränndalar och fotplåt byttes mot ny 0,7 mm förzinkad stålplåt och målades med svart linoljefärg. Skorstenen av plåt ovanpå västra gaveln revs. Ny el- och värmeanläggning med styr- och reglerutrustning installerades enligt förslag upprättat av Svensk klimatstyrning AB, Kolbäck. Under läktaren byggdes ett nytt rum för elcentral vilket medförde att några bänkar på norra sidan under läktaren togs bort. Ny åskskyddsanläggning installerades med ny ringledning.

Bo Göransson (Entreprenör)