Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA SKOGSTIBBLE 6:1 - husnr 1, SKOGS-TIBBLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skogstibble kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOGSTIBBLE KYRKA (akt.), SKOGS-TIBBLE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Uppsala
Uppsala
Uppland
Skogs-Tibble
Norra Hagunda församling
Uppsala stift
Skogstibble 30

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Skogstibble kyrka från 1100-talet är en de äldsta i Uppland. Den har bevarat sin ursprungliga romanska planform med långhus och ett smalare absidförsett kor. Under senmedeltiden förlängdes långhuset åt väster samtidigt som vapenhuset byggdes i söder och sakristian norr om koret. Exteriören präglas av den medeltida arkitekturen men också av den restaurering som ägde rum 1879. Då byggdes taket om och det befintliga, relativt flacka taket täckt med falsad skivplåt tillkom. Då tillkom även den karakteristiska utformningen av långhusgavlarna med sina nyromanska trappstegsfriser.

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och absid
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Skogstibble kyrka uppförs med murar i gråsten. Den har en för romanska kyrkor typisk plan med ett långhus och ett smalare och lägre kor samt en absid öster om koret. Invändigt har kyrkan förmodligen haft platt trätak. Stenkyrkan kan ha föregåtts av en träkyrka på samma plats. Brandlager har hittats under golvet.
År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängs åt väster. Vapenhuset byggs på långhusets södra sida framför tillbyggnaden. Sakristian byggs norr om koret. Tillbyggnaden av långhuset och vapenhuset förses med gubbvalv.
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1470 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1490 - 1500 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Resterande del av långhuset samt koret välvs. Öppningen mellan kor och långhus vidgades troligen.
År 1646 - 1646 Ändring - ombyggnad, interiör
Fast bänkinredning tillkom liksom kyrkans första läktare. Kyrkan vitmenades invändigt.
År 1725 - 1725 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan erhöll en ny altartavla.
År 1737 - 1737 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol köptes efter donation från bonden Eric Ersson i Skillsta
År 1739 - 1739 Fast inredning - orgel
Ny orgel skänktes till kyrkan av samme Eric Ersson. Läktaren utvidgades i samband med detta
År 1854 - 1854 Ändring
Ritningar till ombyggnad av kyrkan presenteras av byggmästare NJ Andersson i Uppsala. Förslaget, som godkändes av Kungl Maj: t 1854, innebar att vapenhus och kor jämte absid skulle rivas och ersättas av ett nytt större kor. Ny huvudingång placerades i västra gavelväggen. Planerna realiserades ej dels för att de var för djärva, dels för att sammanslagning av Ålands och Skogstibble socknar och byggandet av en gemensam kyrka diskuterades.