Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KNIVSTA HUSBY-LÅNGHUNDRA 10:1 - husnr 1, HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3748-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA (akt.), HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA (akt.)

1175 - 1224

1200 - 1200

Uppsala
Knivsta
Uppland
Husby-Långhundra
Husby-Långhundra församling
Uppsala stift
Husby by 111

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkans planform och uppbyggnad är resultatet av flera om- och tillbyggnader under medeltiden och även senare. Den ursprungliga kyrkan byggdes på 1100-talet eller omkring år 1200 som en romansk kyrka med långhus och smalare kor, eventuellt försett med absid. De västra delarna av kyrkan är kvar sedan denna tid. Den ursprungliga kyrkan hade en sakristia av vilka grundmurarna är synliga väster om den nuvarande sakristian. Den första sakristian byggdes på 1300-talet eller i början av 1400-talet. År 1462 byggdes vapenhuset i söder. Byggnadsåret nämns på en inskrift på väggen i vapenhuset på sidan om porten till långhuset. Samtidigt välvd...

Läs mer i eget fönster

År 1175 - 1224 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1200 Nybyggnad
Ca 1200 Uppförs som en romansk kyrka av gråsten med långhus och smalare, absidförsett kor.
År 1250 - 1300 Ändring - ombyggnad, fönster
Två av södra långhusfasadens fönster förstoras och förses med tegelomfattning. En gotländsk dopfunt införskaffas.
År 1400 - 1400 Nybyggnad - Sakristia
Ca 1400 En sakristia tillbyggs i norr.
År 1460 - 1479 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkan välvs med tegelvalv och förses med målningar. Några av de ursprungliga fönsterna muras igen och ersätts av nya fönster.
År 1462 - 1462 Nybyggnad - Vapenhus
År 1462 - 1462 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggs i söder.
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Korparti
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1500 Rivning
Ca 1500 Koret och sakristian rivs. Kyrkan förlängs åt öster med två travéer och en ny sakristia uppförs och välvs. Nya målningar tillkommer i kyrkan.
År 1683 - 1684 Underhåll
Vapenhuset repareras vilket vindflöjeln på taket med årtalet 1684 erinrar om.
År 1746 - 1747 Ändring
Kyrkans fasader putsas.
År 1750 - 1750 Ändring
Kyrkan blev invändigt vitlimmad.
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt fönster höggs upp på norra sidan.
År 1752 - 1752 Fast inredning - orgel
Läktare byggs i väster. Orgel inköps från Kungsholms kyrka i Stockholm.
År 1753 - 1753 Fast inredning - predikstol
Predikstolen i tidig rokokostil tillkommer. Även timglaset införskaffas.
År 1758 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning
Den medeltida inskriften i vapenhuset omnämns. Vapenhuset vitlimmas men inskriften sparas ur.
År 1764 - 1766 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats tillverkas av Magnus Granlund. Det medeltida altarskåpet placerades på norra korväggen.
År 1768 - 1769 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan förses med en ny sluten bänkinredning.
År 1815 - 1815 Ändring - ombyggnad, fönster
Vid en reparation av kyrkan fick fönstren sitt nuvarande utseende: stora och rundbågiga med bågar av trä och blyspröjsat glas. Ett nytt fönster togs upp på norra sidan.
År 1834 - 1834 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelläktaren erhåller sitt nuvarande utseende då ett nytt orgelverk anskaffas.
År 1881 - 1881 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av kyrkan. Altarskåp och krucifix avlägsnades ur kyrkan. Den slutna bänkinredningen revs ut och nya öppna bänkar med ekimiterande målning sattes in. En oljemålning av nattvarden, som tidigare fanns över altaret, placerades på norra korväggen. Altarfönstret förstorades nedåt. Ett förgyllt kors med törnekrona ställdes i fönstret. Nya nummertavlor införskaffades. Trägolv lades i kor och bänkkvarter. Gravhällarna i koret lades i mittgången. Kyrkan vitmenades invändigt.
År 1883 - 1883 Specifika inventarier - altarskåp
Medeltida altarskåp, helgonskåp och krucifix skänktes till Statens historiska museum
År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans tak som var spåntäckta, blev detta år belagda med skiffer.
År 1916 - 1916 Ändring
Kyrkans väggar och valv gulslammas.
År 1917 - 1917 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Putsen knackades ner och en murverksdokumentation gjordes då bl.a. några av de medeltida fönstrens form kunde konstateras.
År 1932 - 1933 Ändring - restaurering, interiör
En stor invändig restaurering genomförs efter förslag av arkitekt Ärland Norén. De medeltida målningarna togs fram och konserverades av konservator John Österlund. I vapenhuset nymålades den medeltida inskriften på väggen. Gravhällarna i kyrkan placerades åter i koret. Kyrkbänkarna från 1881 byggdes om för att överensstämma bättre med kyrkans 1700-talsinredning. Den gamla bänkinredningens dörrar från 1700-talet sattes upp som bröstpanel på väggarna. Ursprungliga färgskikt togs fram på predikstol och altaruppsats. Bänkbelysningen ersätts med svarvade ljusstakar i varje bänkgavel. Ett pannrum grävdes ut under kyrkans kor. Varmluft spreds i kyrkan genom ett utblås i koret. Valvens ovansidor isolerades med torvströ. Förstärkning av takkonstruktionen görs.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
En ombyggnad av orgeln genomförs.
År 1966 - 1966 Ändring
Fasaderna nyputsas och avfärgas. Sockel markeras med grå plastfärg. Marken sänks på norra sidan för friläggande av gamla sakristians grund.
År 1967 - 1967 Byggnadsarkeologisk undersökning
En undersökning görs av gamla sakristian. Förutom murarna dokumenteras ett äldre tegelgolv.
År 1971 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Förslag till restaurering upprättas av Carl-Eric Nohldén, Noark arkitektkontor i Uppsala. Förslaget omfattar renovering av skiffertak, borttagande av vindsisolering av torvströ, insektsbekämpning på takstolar, ny värmeisolering med minerallull. I kyrkan föreslås brädgolvet under läktaren tas bort och kompletteras med tegel, stengolv i kor kompletteras, läktarens västra del byggs om och ny läktartrappa byggs. Varmluftslådor tas bort. Ny elcentral i skåp under läktare. Lagning av sprickor i valv och på väggar. Nya förvaringsutrymmen för textilier mm i sakristian. Konservatorsarbeten omfattar rengöring av väggar och valv och rengöring av inventarier. Vidare omdisponering av inventarier i koret. Kyrkvärdsbänkar i koret tas bort. Arbetena genomförs 1972. I sakristian dokumenteras en äldre tegeltrappa i samband med golvomläggning.

Carl-Eric Nohldén (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Teknisk installation - värme
Förslag till installation av elvärme upprättas av Lars Hulth, Uppsala. Det ska ersätta varmluftsanläggningen.
År 1990 - 1999 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Tre nytillverkade kopior av medeltida skulpturer (altarskåp, helgonskåp och triumfkrucifix) sätts in i kyrkan. Ett femårigt tillstånd lämnas i efterhand av länsstyrelsen först år 2001.
År 2000 - 2000 Underhåll
Invändig renovering efter förslag av arkitekt Bo Göransson, Västerås. Det omfattar rengöring av väggar och valv, dock ej de västra valven med målningar. Vidare utförs rengöring och målningsbättring av inredningen av Fredrikssons måleri samt konservering av altaruppsats, predikstol och begravningsvapen. Ljuskronor av mässing rengörs. Blyspröjs på fönsterbågar renoveras. Inre fönsterbågar målas om. Vidare görs schaktningsarbeten runt kyrkan för dränering och nedläggande av ringledning till ny åskskyddsanläggning. Komplettering av elanläggning och elradiatorer görs enligt förslag av Västerås elkonsult AB. Vidare installeras styr- regler- och övervakningsutrustning enligt förslag av Svensk klimatstyrning, Kolbäck.

Bo Göransson (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Mässhake av sidenbrokad konserveras av Riksantikvarieämbetet.