Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA DALBY 18:1 - husnr 1, DALBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALBY KYRKA (akt.), DALBY KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1200 - 1299

Uppsala
Uppsala
Uppland
Dalby
Dalby församling
Uppsala stift
Dalby 24

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Dalby kyrkas historia har kantats av problem med stabiliteten i murverken och har genomgått upprepade ombyggnader, reparationer och medföljande omgestaltningar. De mest genomgripande har gjorts 1659, 1846, 1902 och 1959. Kyrkans äldsta parti är långhusets norra vägg som härstammar från den ursprungliga kyrkans, sannolikt uppförd på 1200-talet. Interiört syns en tydlig gräns mot senare murverk. På 1300-talet breddades och förlängdes kyrkan och tillkom nuvarande sakristia. 1659 lät Knut Posse på Hammarskog bekosta tillbyggnaden av det nuvarande koret i öster. Under koret finns det Posseska gravvalvet murat i gråsten. Posse bekostade ä...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
Långhus

Knut Posse (Byggherre)

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Den första stenkyrkan byggs. Av denna finns delar av norra väggen kvar, gränslinjen är tydligt synlig.
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggs ut till en rektangulär salskyrka, troligen med innertak av trä. Långhusets södervägg samt sakristian härstammar från denna period.
År 1659 - 1659 Nybyggnad - Korparti
År 1659 - 1659 Ändring - ombyggnad
Genomgripande omgestaltning bekostad av Hammarskogs ägare Knut Posse. Kyrkan byggs ut åt öster med kor och sakristia. Under koret ligger familjen Posses gravvalv. I öster tillkom en takryttare och i väster en förgylld flöjel. Interiört överkalkades målningarna. Predikstolen tillkom liksom bänkinredning.
År 1727 - 1727 Ändring
Takryttare och flöjel togs ned.
År 1741 - 1741 Ändring - ombyggnad, fönster
Två nya fönster togs upp på norra sidan.
År 1751 - 1751 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades.
År 1787 - 1787 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades av orgelbyggare Nils Söderström

Nils (Nicolaus) Söderström (Orgelbyggare)

År 1811 - 1811 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsteröppningar utvidgades
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad
Genomgripande ombyggnad. Västra gavelns togs ned och nya murar murades upp. Vapenhuset byggdes på med ytterligare en våning för att skapa ett sammanträdesrum för kommunala sammanträden. Tegelvalven i långhuset revs och ersattes av ett flackt tunnvalv i trä. I kyrkogårdsmuren revs stigluckorna.
År 1846 - 1846 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes av orgelbyggare Granlund
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad enligt ritningar av hovintendenten G Lindgren. Vapenhuset revs och ersattes av ett förrum som tillsammans med ny förstorad orgelläktare byggdes i vapenhusets bakre del. Ett nytt tunnvalv av trä sattes upp invändigt. Predikstolen renoverades hårt och sattes upp längs södra väggen. Bänkkvarteren byggdes om till sitt nuvarande öppna utförande. Kyrkan fick interiör gestaltning med väggmålningar i nationalromantisk stil. Yttertak och takbärning lades om. Fasaderna fick en röd spritputs.
År 1910 - 1910 Ändring
Banddekorationer i putsen tillkommer kring långhusportalen.
År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör restaurering. Grundförstärkning gjordes. Total omputsning utfördes med spritputs och fasadkulören ändrades från röd till grå. I samband med arbetena upptäcktes runstensfragment i södra långhusväggen. Under fragmentet framträdde också en igensatt rundbågig portal med tegelomfattad spetsbågig yttre nisch. Portalen och runstensfragmentet lämnades synliga. Yttertak och takryttare reparerades.
År 1959 - 1959 Ändring
Större interiör renovering projekterad av arkitekt Jörgen Fåk, Stockholm.
År 1989 - 1989 Underhåll - fönster
Samtliga fönster utom det i västgaveln kompletterades med extra båge utvändigt. Befintliga bågar renoverades.

Jörgen Fåk (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrestaurering. KC-färg från 1959 blästrades bort. Puts kompletterades med hydrauliskt kalkbruk. Sockeln slätputsades. Avfärgning gjordes i en något varmare grå ton än tidigare. Kyrktuppen omförgylldes.