Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA BLADÅKER 7:1 - husnr 1, BLADÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bladåkers kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLADÅKERS KYRKA (akt.), BLADÅKERS KYRKA (akt.)

1450 - 1500

1480 - 1519

Uppsala
Uppsala
Uppland
Bladåker
Knutby-Bladåkers församling
Uppsala stift
Bladåkersby 34

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Bladåkers kyrka antas ha föregåtts av en äldre träkyrka på samma plats. Den nuvarande kyrkan är byggd under slutet av medeltiden, omkring år 1500. Den är uppförd som en rektangulär salkyrka med skalmurar i gråsten som har inslag av tegel i gavelröstena. Sakristian i norr har ansetts vara äldre och tros ursprungligen ha hört till en äldre träkyrka. Vapenhuset i söder är byggt strax efter kyrkans uppförande, i början av 1500-talet. Kyrkan välvdes redan från början med tegelribbvalv. Sakristian har ett ursprungligt tunnvalv.

År 1200 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Konservatorsarbeten
Troligen har en träkyrka byggd på 1200-talet föregått Bladåkers nuvarande kyrka. Den tunnvälvda sakristian är äldre än stenkyrkan och måste ha hört till den äldre träkyrkan.
År 1450 - 1500 Nybyggnad
Träkyrkan revs och en ny salkyrka byggdes i gråsten med tegel i gavelrösten. Kyrkan välvs med tegelvalv redan från början. Vid samma tid anlades en bogårdsmur med stigluckor, varav en står kvar idag.
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och vapenhus
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Korparti
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggs i början av 1500-talet.
År 1623 - 1623 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valv och väggar dekoreras med kalkmålningar. Nedre delen av korfönstret i öster muras igen.
År 1698 - 1698 Specifika inventarier - altartavla
Korfönstret i östra gaveln muras igen. På väggen över altaret hängs en altartavla med korsfästelsescen upp
År 1700 - 1799 Fast inredning - altare
Altaret är täckt med en skiva av mörkbrun kalksten från 1700-talet.
År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas.
År 1729 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Den slutna bänkinredningen tillkommer.
År 1769 - 1769 Ändring
Fönsterna förstoras genom upphuggning av murarna. Nya fönsterbågar sätts in. Målningarna kalkas över.
År 1770 - 1779 Fast inredning - altarring
Altarringen tillverkas.
År 1821 - 1821 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasaderna förses med spritputs.
År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad
Ett fönster i norra muren, som tidigare varit fönsterlös, höggs upp. Nytt golv av svarta och vita plattor lades, vilket ersatte ett äldre tegelgolv.
År 1839 - 1839 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolvet i sakristian ersattes av ett nytt brädgolv.
År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel
Orgelläktaren i väster byggdes där en ny orgel tillverkad av J. L. Larsson, Ystad, placerades.
År 1880 - 1880 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrktaket täcks med galvaniserad, korrugerad plåt.
År 1926 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaureras efter förslag av arkitekten Ärland Noreen. Det igenmurade korfönstret togs upp. De överkalkade målningarna togs fram av konservator John Österlund. ”Inredningen färgbehandlades och flera äldre föremål konserverades”. Portalen i vapenhuset försågs med ny dubbeldörr. Golvet i kyrkan belades med nya vita kalkstensplattor. Bänkarna breddades, läktaren ombyggdes och predikstolen flyttades och försågs med ny trappa. Altartavlan från år 1698 flyttades till norra väggen där den hängdes för fönstret. Värme med lågtrycksånga installerades.

Ärland Noreen (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Teknisk installation
Elektrisk belysning installerades.
År 1947 - 1947 Ändring
Yttertaket målades svart.
År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades.
År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd för konservering av Mariaskåpet. Arbetet ska utföras av konservator Sven Carlsson, Gimo

Sven Carlsson, Gimo (Konservator)

År 1960 - 1960 Fast inredning - altare
Altartavlan placerades åter på sin gamla plats över altaret.
År 1969 - 1970 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeanläggning installeras sedan tillstånd lämnats av Riksantikvarieämbetet.
År 1972 - 1972 Underhåll
Arkitekt Uno Söderberg upprättar ett förslag till underhåll och restaurering av Bladåkers kyrka och klockstapel. Vad gäller exteriören föreslogs olika alternativ till fasadrenovering, med eller utan puts, nya fönsterbleck samt målning av plåttaket. Invändigt föreslogs rengöring av väggar och valv som var kraftigt nedsmutsade av den gamla värmeledningen. Vidare föreslogs ommålning av fönster, målningsbättring av fasta inredningen, slipning och oljning av befintliga brädgolv samt översyn och komplettering av elinstallationen. För klockstapelns del föreslogs riktning och omläggning av grundmuren, byte av skadad panel, rivning och omläggning av spåntäckningen.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Ändring
Fasaderna avfärgas med Serponit, blandning av kalk- och kc-färg.
År 1992 - 1994 Konservatorsarbeten
Rengöring av väggar och valv utförs först 1992-93. Sprickor lagas med kalkbruk. Vidare utfördes rengöring och konservering av altaruppsats, predikstol, begravningsvapen, nummertavla, altarring och orgelfasad samt läktarbarriär. Bänkinredningen laserades om. Arbetet utfördes av konservator Sven Olof Carlsson, Gimo.

Sven Olof Carlsson (Konservator)

År 1993 - 1995 Konservatorsarbeten
Mariaskåpet konserverades av konservator Sven Olof Carlsson, Gimo

Sven Olof Carlsson (Konservator)

År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Länsstyrelsen ger tillstånd till installation av en digitalorgel.