Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖJA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

552-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖJA KYRKA (akt.), ÖJA KYRKA (akt.)

1086 - 1086

1100 - 1199

1232 - 1232

1270 - 1300

1270 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Öja
Hoburgs församling
Visby stift
Öja kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Öja kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medeltiden. Den nuvarande kyrkobyggnaden har föregåtts av en absidkyrka från 1100-talet av vilken man vid utgrävningar återfunnit grundmurarna. Från detta århundrade är även en dopfunt av anonymmästaren ”Byzantios” bevarad.

Under 1200-talets första hälft började 1100-talskyrkan förnyas genom att det nuvarande koret med sin invändiga absid med två flankerande absidrum byggdes, och i slutet av samma århundrade tillfogades långhuset. Tornet tillkom på 1300-talet som ett verk av den anonyme stenmästaren Egypticus och hans verkstad. Sakristian är den enda byggnadsdel som inte härs...

Läs mer i eget fönster

År 1086 - 1086 Nybyggnad
Årtal enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
1100-tal ? Absidkyrka av vilken man funnit grundmurar inne i kyrkan samt färgspår på korets yttermurar. TG uppger att kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus och ett kvadratiskt kor med absid.
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av anonymmästaren ”Byzantios”, förvaras nu i GF.

Byzantios (Konstnär)

År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ornamentala målningar i koret
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet, med inbyggd absid
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
omkring 1200 - 1250. Koret med inbyggd absid uppfördes. (ÖA förlägger korets byggnadstid till 1232). Skeppsristning.
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
1200-tal? Gravhäll över herr Nikulas.
År 1232 - 1232 Nybyggnad
Årtal Brunius enligt (Scriptorum Rerum Danicum.VIII P. 314).
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Grundmurar till en äldre romansk absidkyrka från 1100-talets senare hälft hittades vid en utgrävning i kyrkan 1988
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Långhuset uppfördes (ÖA anger att N portalen är av mäster Botvid från Eskelhems stil). Triumfkrucifix samt Madonnaskulptur (Öja-madonnan, nu i Gotlands fosnsal; ÖA anger o. 1270). Ornamentala målningar i valven (ÖK anger att kyrkan trol. målades direkt vid uppförandet).

Mäster Botvid (Konstnär)

År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar på långhusets Ö vägg i form av tre konungar, ”möjligen av Egypticus’ målare”. Nattvardskalk.
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1330 - 1370 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Portalomfattning och annan skulpturutsmyckning, tornet

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1340 - 1359 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfördes, tillskrivet den anonyme stenmästaren Egypticus och/eller hans verkstad (ÖA anger 1300-talets förra del, TG anger omkr. 1370). Muralmålningar i tornets Ö valvkappa föreställande Kristus, av Egypticus’ målare (ÖK anger tronande Kristus i tornkammaren samt konungarnas tillbedjan).

Egypticus (Övrig)

År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar, bl a en passionsfris
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Passionsfris (ÖK anger senare hälften av 1400-talet), scener ur Kristi barndomshistoria samt en framställning av tjuvmjölkerskan.
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret av vad man tror är en uppsvensk eller dansk konstnär (GKM anger omkring 1480).
År 1600 - 1699 Ändring
Stödmurarna på långhusets S och N sida uppfördes (TG anger o. 1850). Dopfunt, trol. tillverkad i Burgsvik, ÖA och TG uppger 1620 samt huggen av Peter van Eghen. Den första bänkinredningen tillkom.
År 1614 - 1614 Underhåll
Utgifter ”Giffvit før taksteen till Sönghuset (koret) … Før een Thunna Tjära … Før fønster ij Kircken … Timmer som ar oppslaget ij Kircken … ”
År 1625 - 1625 Arkitekturbunden utsmyckning
Ett par ljusstakar skänktes.
År 1628 - 1628 Fast inredning - predikstol
Predikstol, enligt inskrift målad 1733

Johan Holst (Hantverkare - Snickare)

År 1628 - 1628 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkad av snickaren Johan Holst.

Johan Holst (Hantverkare - Snickare)

År 1640 - 1640 Arkitekturbunden utsmyckning
Sandstensepitafium över hamnfogden Niels Christenson o.h.h. Inger Munck. Målarmästaren tycks vara Lars Mattson Hamel.

Lars Mattson Hamel (Konstnär)

År 1643 - 1643 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten

Peter Cran (Konstnär - Bildhuggare)

År 1643 - 1643 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen av stenhuggarmästaren Peter Cran.

Peter Cran (Konstnär)

År 1644 - 1644 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafiet över hamnfogden Niels Christenson målades.
År 1664 - 1664 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Sandstensmonument föreställande den fattiga Lasarus, skänktes av stenhuggarmästaren Gert van Eghen m.fl. Hängde 1830 på pelaren vid ”StorDörren”.

Gert van Eghen (Konstnär)

År 1700 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades.
År 1700 - 1799 Ändring
Kalk köptes in vid flera tillfällen, 1743, 1753, 1759 och 1769.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
1700-tal(?) Muralmålningar i långhusvalven.
År 1733 - 1733 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades, bemålningen bekostades av kronolänsmannen Jöns Winter.
År 1735 - 1735 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglaset förfärdigades.
År 1737 - 1737 Ändring
Utbetalning för arbetskraft till kyrkan torn.
År 1740 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskeppet.
År 1746 - 1749 Fast inredning - bänkinredning
1746/1749 Utbetalning till nya bänkar.
År 1750 - 1752 Ändring
1750/52 Byggnadsarbetare betaldes, okänt vad som utfördes.
År 1756 - 1759 Ändring
1756/59 Utbetalning för arbete med tornet.
År 1772 - 1773 Ändring
1772/73 Taktegel inköptes.
År 1775 - 1776 Ändring
1775/76 Betaldes för reparationer, okänt vilka.
År 1800 - 1899 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1800 - 1899 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia. Kalk inköptes vid ett flertal tillfällen.
År 1812 - 1812 Ändring - ombyggnad, golv
Golven lades om.
År 1817 - 1817 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet hängde i triumfbågen.
År 1818 - 1818 Ändring
Kyrkan vitlimmades.
År 1824 - 1824 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts av Gerhard Horner, Stockholm.

Gerhard Horner (Klockgjutare)

År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
Yttre taket ”ena hälften är af bräder och den andra täckt med tegel”.Fönster: ”af vanligt glas, äro Fyra på S långsidan, Ett på östra gafveln och Ett på den westra; men på hela norra sidan är inge något”. ”Af huggen Sandsten: Gångarna derifrån nedåt kyrkan mellan trenne Bänkrader äro af bräder”. Dopfunten stod mitt i triumfbågen. Bänkarna, tre rader ”en del brunmålade och en del målade” Läktaren byggdes, den hade två rader med bänkar.
År 1852 - 1852 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian konstaterades vid visitation vara tämligen nyuppförd.
År 1861 - 1863 Underhåll
1861/1863 Reparationsarbeten.
År 1862 - 1862 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i vindflöjeln.
År 1863 - 1863 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad (arkitekt G. Fredr. Ekholm).

G Fredr Ekholm (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan står orappad enligt P. A. Säve.
År 1866 - 1866 Äldre kulturhistorisk inventering
omkring 1866. Brunius uppger att: ett fönster S om altaret togs upp i barocktid(!), de båda rummet i absiden användes dels som sakristia och dels som förvaringsställe, kolonner saknades i båda långhusportalerna samt i ljud- och gallerigluggarna, långhuskolonnens ”södra kapitälet och kronan, hvilka sönderspruckigt ha blifvit illa sammanskrufvadt med två jernband”.
År 1870 - 1870 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifixet återfanns och konserverades.
År 1876 - 1878 Underhåll - exteriör
1876/78 Inköptes kalk och cement. Reparationsarbeten på taken.
År 1877 - 1877 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på takstol i långhuset.
År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel
Orgel byggdes av Åkerman & Lund (TG anger 1886). Inre restaurering.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1887 - 1887 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntssockel.
År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarskrank, vedkamin och öppen bänkinredning där endast innanmätet är bevarat (arkitekt Gustaf Pettersson). Predikstolen målades brun (tidigare ”färger och guld”).

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, interiör
Stengolv i långhuset, tidigare trä. Triumfkrucifixet hängde ovan triumfbågen. Kortaket var täckt med bräder. Långhusets tegel- (S) och brädtak (N) byttes mot plåt. Tornportalen saknade 6 st. kolonnetter. omkring 1894 Värmeanläggning i form av flänskamin i långhusets V del.
År 1901 - 1901 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering av triumfkrucifixet – fullständig uppmålning och förgyllning av C. Wilh. Pettersson (TG anger 1890-tal). Ny krona av bly gjordes av A. M. Elgstrand, Burgsvik. Tornet brann till stor del ned till följd av ett åsknedslag. Tornportalens kolonnetter återställdes, långhuset förstärktes med stödstag av järn.

A M Elgstrand (Konstnär)

C W Pettersson (Konservator)

År 1903 - 1903 Fast inredning - läktare
Läktaren togs ned och orgeln fick sin nuvarande placering.
År 1910 - 1919 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhustaket belades med plåt (falsad slätplåt i skivtäckning).
År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem baserat på lågtrycksånga med pannrum under sakristian
År 1938 - 1939 Ändring - restaurering
Omfattande yttre- och inre restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm: De medeltida muralmålningarna togs fram av konservator C. Wilh. Pettersson, målningarna retuscherades. Pettersson och målaren Johan Österlund åtgärdade predikstol, orgel, altarrundel, sakristia och bänkinredningen. Delar av väggarna i kyrkorummet gjordes släta med cementputs med upp till 20 cm tjock puts. Sluten bänkinredning efter gammal förlaga (bänklucka funnen i ett grisstall), byggdes av Hoffman & Stenström, Öja. Nytt golv i koret av sågad sandsten som sänktes ett steg. Ny altarrundel, byggdes av Hoffman & Stenström, Öja. Epitafierna, altaruppsatsen och predikstolen restaurerades, den senare återfick sitt ursprungliga utseende. Triumfkrucifixet hängdes i triumfbågen. En muröppning i långhusets NV väggpåträffades, ev. tidigare uppgång till vindarna.

C W Pettersson (Konservator)

Erik Fant (Arkitekt)

Hoffman & Stenström (Firma)

Johan Österlund (Konstnär)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad
Tornhuven byggdes om efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, i princip nybyggdes huven då endast delar av bottenstyckena behölls. Årtal i vindflöjeln.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Replik av Madonnaskulpturen samt nyskapad/rekonstruerad Johannesskulptur av skulptören Bertil Nyström, Slite.

Bertil Nyström (Konstnär - Skulptör)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.
År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Genomgripande restaurering av triumfkrucifixet (konservator E. Olsson, Sanda) – bemålningen från 1901 togs bort från Kristusfiguren.

Erik Olsson (Konservator)

År 1970 - 1970 Ändring
Statisk besiktning.
År 1984 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Börje Blomé, Stockholm (TG anger 1985-89). Fasaderna rengjordes, skadad sten byttes delvis ut mot ny sten. Långhusets båda stödmur revs. Långhusets murverk förstärktes, dragstag flyttades. Sakristian avfärgades. Skorstenen revs. Fasaderna foglagades. Elinstallationerna kompletterades. Åskskydd. Ny el-panna. Falar, tryckimpregnerade, lades på kor- och långhustaken (det senare var belagd med plåt). Avvattning och stuprörsinfiltration ordnades. Nya landgångar ordnades på vindarna, liksom trappor och stegar i tornhuven. Fönster nytillverkades, dock återanvändes vissa delar. Nytt glas. Nya fönsterbänkar av sandsten. Pannrum, vindfång och toaletter målades. Valven värmeisolerades med mineralullsmattor. Tornportalen försågs med täcklist mot sockeln och konserverades. Portbladen tjärströks, tornets med rödpigment i tjäran. Ljudgluggar och gallerigluggar försågs med fågelskyddsnät. Orgeln åtgärdades. Vattendäcket nygjordes. Sakristian byggdes om, innerväggar kläddes med mineralull och gipsskivor. Branddörrar på vindarna (1985).

Börje Blomé (Arkitekt)

År 1988 - 1989 Ändring - restaurering, interiör
En inre restaurering genomfördes efter förslag av arkitekt Ulf Dahlberg, Stockholm: Rengöring och konservering samt retuschering av muralmålningarna (konservator Marianne Korsman-Ullman-Ullman), putslagningar. Valvens sprickor reparerades. Installation av värmeanläggning. Korgolvet lades om. Under golvet hittades lösa bitar med puts med al frescomåleri. Cementputs från 1939 års restaurering knackades ned –målade och ristade bomärken och årtal dokumenterades. Kalkmåleriscenen med de tre konungarna rekonstruerades då den var i dåligt mycket skick. En Mariascen målades upp i långhusets NÖ hörn. Kyrkans stenpelare var behandlad med schellack vilket togs bort – ena kapitälhörnet, som var gjort i trä, retuscherades. De två sandstenepitafierna, altaruppsats, altarskrank, bänkar, orgel, skrank, votivskepp, gravsten, konserverades. Triumfkrucifix, predikstol samt en nummertavla konserverades av C. H. Eliason Ny sten och nytt glas i det V fönstret. En gravhäll, som tidigare låg i koret, monterades mot det S triumfbågsvederlaget.

C H Eliason (Konservator)

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

Ulf Dahlberg (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades av T. Svenske.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

År 2002 - 2002 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningen från 1988-89 föreställande jungfru Maria renoverades av konstnärinnan, Marianne Korsman-Ullman-Ullman

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)