Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VALL KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

536-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALL KYRKA (akt.), VALLS KYRKA (akt.)

1167 - 1167

1200 - 1230

1200 - 1229

1270 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Vall
Vall, Hogrän och Atlingbo församling
Visby stift
Vall kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Vall kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret med absiden samt långhuset, vilka byggdes i en etapp i början av 1200-talet. Koret hade ursprungligen öppen takstol eller innertak av trä – valvet kom till först i början av 1300-talet. Tornet påbörjades vid mitten av 1200-talet och fullbordades vid slutet av samma århundrade. Samtidigt byggdes sannolikt även sakristian.

Kyrkan har utvändigt undergått få förändringar sedan byggnadstiden. Tornhuven och taken förstördes vid en brand 1735. Vid återuppbyggnaden försågs kyrkan sannolikt med en lägre tornhuv än den ursprungliga, och yttertaken sänktes oc...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten

Majestatis (Konstnär - Bildhuggare)

År 1167 - 1167 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av sandsten, tillverkad av ”Majestatis” (SvK anger 1167 som möjlig tillkomsttid).

Majestatis (Konstnär)

År 1200 - 1230 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Koret, absiden och långhuset uppfördes (SvK anger ”omkr. 1167”).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn med bönekammare och hagioskop
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Tornet påbörjades (SvK anger ”omkr. 1230”).
År 1270 - 1300 Ändring - påbyggnad
Torn. Fullbordades till sin nuvarande höjd
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Tornet fullbordades, och troligen byggdes även sakristian (SvK anger ”början av 1300-talet” för tornpåbyggnaden och ”omkr. 1230” för sakristian).
År 1288 - 1288 Arkitekturbunden utsmyckning
1288 (?) Gravsten över Peter Harding, numera i Statens Historiska Museum, Stockholm.
År 1300 - 1330 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning, rester i ringkammarens västra fönster
År 1300 - 1350 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i tornfönstret
År 1300 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1300. Väggskåpet i absiden (SvK daterar runinskriften till 1290-1330).
År 1300 - 1329 Ändring
Korvalvet slogs. Glasmålningen i tornfönstret.
År 1302 - 1302 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över herr Heggerus i Vänge.
År 1326 - 1326 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över herr Johannes.
År 1333 - 1333 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravstensfragment, ursprungligen över kyrkoherden Petrus.
År 1373 - 1373 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över Hunvaldus Bryungs.
År 1443 - 1443 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan, ursprungligen troligen tillhörig Hogrän kyrka.
År 1500 - 1529 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, numera i Gotlands fornsal.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium över prästen Simon Hansson o. h. h. Ermegård Gustafsdotter.
År 1621 - 1621 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal inskuret i klockbocken .
År 1627 - 1627 Nybyggnad - Torn
Ny tornhuv uppbyggd av Dienis Lauritsøn Guth från Norrlanda. Årtalet inskuret i tornspiran.

Dienis Lauritsøn Guth (Okänd)

År 1680 - 1680 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i vindflöjeln.
År 1682 - 1682 Fast inredning - bänkinredning
Äldre korbänk eller annan bänkinredning, varav två luckor återstår, målades.
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten

Rasmus Larsson Ockes, Burgsvik (Konstnär - Bildhuggare)

År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen, tillverkad av stenmästaren Rasmus Larsson Ockes i Burgsvik.

Rasmus Larsson Ockes (Konstnär)

År 1700 - 1730 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målad 1728
År 1700 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
omkring 1700. Korbänk.
År 1700 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen (SvK daterar med snidad bandfläta ”kanske av omkr. 1740 och fyllningarnas akantusmålning som ”trol. 1760”).
År 1720 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning
Målning av Kristus som världsfrälsaren, signerad J. W. vilket SvK tolkat som Johan Weller men enligt en bildtext i GF-arkiv var det Jöns Wulff som utförde arbetet (SvK anger vidare att målningen fanns 1762).
År 1728 - 1728 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Jöns Wulff.

Jöns Wulff (Konstnär)

År 1730 - 1770 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1735 - 1735 Brand
Samtliga tak och tornhuven förstördes av brand.
År 1736 - 1736 Arkitekturbunden utsmyckning
1736(?) Epitafium över pastor Botolphus Weller o. h. h. Christina Margareta Eer, målat av sonen och kyrkomålaren Johan Weller.
År 1744 - 1744 Nybyggnad - Torn
Årtal inskuret i klockbocken. Nya tak och ny tornhuv uppfördes.
År 1758 - 1758 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Fattigstocken.
År 1759 - 1759 Ändring - ombyggnad, interiör
Dopfunten flyttades från tornbågen till triumfbågen. Bänkinredning i tornrummet.
År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Tornportalen tillmurades och försedd med fönster.
År 1762 - 1762 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepall.
År 1796 - 1796 Arkitekturbunden utsmyckning
Två mindre ljuskronor.
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, fönster
Dörr- och fönsteröppningarna ändrades, bl.a. togs nya fönster upp i N långhusmuren och i absiden, och nya snickerier sattes in vilket av Brunius beskrivs såhär ”man har givit de inre dörromfattningarna stickbågiga betäckningar, förändrat två fönster å skeppets s. och uppbrutit sådana å dess n. sidomur, bortskämt korets fönster och upptagit ett nytt å utsprånget, vanställt tornets v. fönster och fördervat dess n. ingång med ett nytt, och utstyrt alla med träkarmar och träbågar samt glasrutor såsom i vanliga boningshus”. Tornet - portalen ändrades i samband med att den gjordes om till fönster. Fönstret även det ändrat.
År 1846 - 1846 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolven i kyrkorummet ersattes med trägolv (SvK anger att de i ringkammaren tillkom 1759/60).
År 1873 - 1873 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av A. W. Lundberg (SvK anger 1873, omkr. 1876 och 1878) kyrkan görs enhetligt ”romansk”. Samtliga fönster reglerades enligt Lundbergs ritning till nuvarande form, även tornets fönster ändrades till rundbågigt, absidfönstret gjordes helt nytt. Tornets form ändrades (spetsar på gavelröstena). Ny takform på koret. Nya portar. Tornportalen öppnades, försågs med glasade trädörrar. Sockeln lagades med betong. Reparation av fasadputsen.

August Waldemar Lundberg (Arkitekt)

År 1876 - 1876 Fast inredning - läktare
Läktare i nyromansk stil.
År 1908 - 1908 Teknisk installation - värme
Kamin med ”fritt” rökrör.
År 1910 - 1910 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två slagklockor från K. G. Bergholtz, Stockholm.

K. G. Bergholtz (Orgelbyggeri)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad
Rökröret till kaminen bilades in i Ö långhusmuren, en väggmålning föreställande Kristus i mandorla iakttogs högt uppe på Ö långhusväggen i skeppet N om triumfbågen. Målningen förstördes delvis, resten överputsades. Yttertak på kor och långhus av enkupigt tegel på läkt, tät bördning och papp.
År 1942 - 1942 Äldre kulturhistorisk inventering
Absiden var överdragen med cementputs i kvaderimitation.
År 1952 - 1953 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: Tornhuven reparerades (bl.a. papp och plåt på högbenen samt ny panel), omläggning av klockdäcket, omläggning av tegeltaken på tät bördning, tegeltäckningen på absiden byttes mot spån, tornfasaderna putsades med KC-bruk och kalkades, putsen på absiden avlägsnades. Ny port till inclusoriet. Åskledare.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt efter förslag av Olle Karth, Visby: Nytt dörrblad i N portalen. Omläggning av golv. Kaminen och skorstenen togs bort, ny värmeinstallation. Elinstallation för belysning. Ändring av bänkar. Nytt altarskrank. Invändig kalkavfärgning, flyttning av dopfunten och rivning av läktaren, nytt skrudskåp i sakristian, konservering av målning på dopfunt, altarring, predikstol, nummertavla, väggskåp m.m. Orgel av Werner Bosch, Kassel, Tyskland.

Olle Karth (Arkitekt)

Werner Bosch (Orgelbyggare)

År 1959 - 1959 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan, gjuten av Gösta Bergholtz, Stockholm.

Gösta Bergholtz (Klockgjutare)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - tornur
Tornuret inköptes från Venjans församling, Dalarna (installerades trol. 1964). .
År 1967 - 1967 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifix av konstnär Bertil Nyström, Slite.
År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Janusz Grenberger, RAÄ, entreprenör ABV, Visby: Ny fasadputs och kalkavfärgning, Reparation av och ny panel på tornhuven samt uppsättning av avvattningsanordningar, omläggning av samtliga tegeltak, ombyggnad av sakristitaket (från pulpettak till sadeltak). Rengöring av fasaderna, kalkning av absidens fasader. Ny åskledare, nytt dragstag, omläggning av papptäckning på klockdäcket. Reparation av fönster.

Janusz Grenberger (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Fast inredning - glasmålning
En medeltida glasmålningen i tornfönstret konserverades av glasmålningskonservator Gustav van Treek, München. Vid ett inbrott i kyrkan skadades kordörren, lagades av Firma Specialsnickeriet, Burs.

Gustav van Treek (Konservator)

År 1998 - 1998 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavlan konserverades av C. H. Eliason (troligen).
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Genomfördes en utvändig restaurering efter förslag av Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan: Fasaderna putslagades och avfärgades, vattenrännorna på tornhuven kompletterades, långhustakets nocktegel byttes. Torngluggarna sågs över av en konservator, hörnkedjorna fogades och rengjordes. Dörrarna tätades och dränerades. Tillgängligheten på vindarna underlättades då räcken och inspektionsbryggor, el och belysning kompletterades. Kyrkogårdsbelysningen utökades och en gravhäll monterades mot sockenmagasinets vägg.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
De tre portalerna konserverades av Stenkultur AB, Stockholm.
År 2004 - 2004 Specifika inventarier - tornur
Urverket renoverades av urmakarmästare F. V. Tornberg, Stockholm.

F V Tornberg (Urmakare)