Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, TRÄKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

535-13.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRÄKUMLA KYRKA (akt.), TRÄKUMLA KYRKA (akt.)

1240 - 1259

1250 - 1300

1270 - 1299

1287 - 1287

Gotland
Gotland
Gotland
Träkumla
Stenkumla församling
Visby stift
Träkumla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Träkumla kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Kyrkans äldsta del är koret, som byggdes vid mitten av 1200-talet. Långhuset och tornet tillkom i slutet av samma århundrade. En numera nästan helt utplånad inskrift i långhuset anger 1287 som invigningsår för denna del av kyrkan.

Under cirka 50 år i slutet av förra århundradet stod kyrkan öde, så att bl. a. yttertak och tornhuv förstördes. 1917 restaurerades den och togs återigen i bruk, då nya faltak lades på kor och långhus och tornhuven rekonstruerades. De rester av utvändig puts som då fanns kvar avlägsnades. Merparten av inventarierna, som under ödetiden förvarats i Go...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten

Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1230 - 1550 Fast inredning - altare
Två sidoaltare
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Koret uppfördes (GK; SvK anger o 1220).
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och tornmurar. Tornet fullbordades inte av okänd anledning
År 1250 - 1300 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning, rest i korfönstret
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1270 - 1299 Nybyggnad
sent 1200-tal omkring 1277. Långhuset och tornet byggdes. Muralmålningar (GK; SvK anger o 1240).
År 1287 - 1287 Ändring
Sydportalen tillkom (SvK).
År 1287 - 1287 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan (SvK). Byggnadsår enligt Strelow samt äldre inskrift i kyrkan. Koret välvdes, glasmålningar i koret, S:t Olofsbild och helig diakon av trä (SvK).
År 1300 - 1330 Fast inredning - altaruppsats
Retabel
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - altarskåp
Retabel (SvK).
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på långhusets östvägg

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1430 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
o 1430-50 Muralmålningar i långhuset ("Passionsmästaren"), triumfkrucifix, träskulpturer (SvK).
År 1600 - 1630 Fast inredning - predikstol
Predikstol, troligen målad 1683
År 1600 - 1600 Fast inredning - predikstol
omkring 1600. Predikstol (GK, SvK).
År 1683 - 1683 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen målades (GK, SvK) och retablet målades om (ATA).
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes, korbänk (SvK).
År 1770 - 1770 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka (SvK; ATA anger 1769).
År 1775 - 1775 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar (SvK).
År 1779 - 1780 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna målades (SvK).
År 1785 - 1785 Arkitekturbunden utsmyckning
Psalmnummertavla (GK, SvK).
År 1786 - 1787 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten målades (SvK).
År 1847 - 1847 Äldre kulturhistorisk inventering
Tak och torn i dåligt skick (Biskopsvisitation C. E. Hallström).
År 1861 - 1861 Tagen ur bruk
Församlingen beslutar att överge kyrkan (GA).
År 1862 - 1862 Ändring
Förslag till ombyggnad av tornet av F. W. Scholander (SvK).
År 1863 - 1864 Tagen ur bruk
Kungl. Maj:t godkände församlingens önskemål att överge kyrkan (GA).
År 1868 - 1868 Tagen ur bruk
Tagen ur bruk
År 1868 - 1868 Tagen ur bruk
Kyrkan i mycket dåligt skick (P A Säve). Kyrkan lades öde (GK, SvK).
År 1917 - 1917 Ändring - tillbyggnad
Tornhuv i trä
År 1917 - 1917 Återinvigning
Återinvigning efter en omfattande restaurering
År 1917 - 1917 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerad med ny tornhuv och nya tak, fogstrukna fasader och nytt portblad i norra långhusportalen (byggmästare Nils Pettersson, Visby). Reparation/nybyggnad av bänkinredning och predikstolstrappa. Predikstolstak, triumfkrucifix, dopfunt, altartavla, sakristiskrank m.m. återbördade till kyrkan från Gotlands fornsal (SvK). Muralmålningar och altartavla konserverade av konservator C Wilh Pettersson, Stocksund. Triumfkrucifixet upphängt på triumfbågsmuren (tidigare på långhusets norra vägg). Trägolv i kyrkorummet (ATA).
År 1918 - 1918 Ändring
Tramporgel (SvK), kamin (ATA).
År 1934 - 1934 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny kyrkklocka (Bergholtz; GA GKR).
År 1947 - 1947 Arkitekturbunden utsmyckning
Den medeltida Mariabilden av trä återbördad till kyrkan (Gotl.).
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Installation av elektrisk uppvärmning och belysning (GF). Korbänken flyttad till tornrummet och sakristiskranket flyttat från korets nordöstra hörn det nordvästra (ATA).
År 1951 - 1951 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Lennart Tham, Stockholm: Rengöring av väggar och valv i kyrkorummet, konservering av predikstolen (konservator G. Lindström; Gotl.; GK).

G Lindström (Konservator)

Lennart Tham (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Retablet konserverades av Carl Henrik Eliason (GT).

Carl Henrik Eliason (Konservator)

År 1990 - 1990 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i Ö korfönstret konserverad (GF).
År 1992 - 1992 Ändring
Ambo (GT). Faltaket på långhusets S sida omlagt på tät bördning av Byggnadshyttan.
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Flyttning av sakristiskranket till långhusets V del, återflyttning av korbänken till korets NV hörn (ATA).
År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering. Projektör arkitekt Jan Utas, Gotlands fornsal. Entreprenör: Byggnadshyttan på Gotland (GF). - Tornhuvens stomme reparerades genom utbyte av bl. a. högbenen och remstycken. Ny panel. Rötskadade ljudgluggsbänkar utbytta och tjärade (GF). - Spirstocken utbytt i sin helhet (GF). - Nytt klockdäck av spontad panel (GF). - Ny bördning och nytt yttertak av falar på långhustakets norra takfall samt kortakets norra del. - Springan vid takfot mellan falar och undertak täckt med tjärad bräda på långhusets och korets S takfall (GF). - Fasaderna rengjorda, putsade och kalkade enligt särskilt program och särskild dokumentation (GF). - Socklar, hörnkedjor, och fönsteromfattningar behandlade med algdödande medel (GF). - Portaler rensade från löst fogbruk och omfogade med rent kalkbruk samt ordnat med avlopp för regnvatten (GF). - Restaurering av fönster, trasiga glasrutor utbytta, blyspröjsarna justerade och reparerade (GF). - Åskledaranläggning uppsatt (GF). - Tornhuven försedd med nya stegar och vilplan i trä, kor- och långhusvindarna försedda med inspektionsbryggor, trappor och stegar (GF). - Elbelysning monterat i tornhuven och på kor- och långhusvindarna (GF).

Jan Utas (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservering av portaler och gravhällar, utfört av Stenkultur i Stockholm AB och Stenrestaurering (GF).
År 1998 - 1998 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Projektör Jan Utas, Gotlands fornsal. Entreprenör: Byggnadshyttan på Gotland (GF). - Väggar och valv rengjorda, fuktskadade partier nerknackade och ersatt med ny puts, lösa partier i muralmålerierna stabiliserade, större delen av väggarna retuscherkalkade, medeltida måleri rekonstruerat (GF). - Samtliga golv utbytta mot nytt trägolv (GF). - Konservering av den fasta inredningen (GF). - Elvärmeanläggningen utbytt mot strålvärmare. Ny elcentral i torntrappan (GF).

Jan Utas (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes och färgsattes av Sune Fondell, Ålems orgelverkstad (GF).

Sune Fondell (Orgelbyggare)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Reparation av fasader, utvärdering av putsproven från 1996. Entreprenör: Byggnadshyttan på Gotland (GF).
År 2007 - 2007 Underhåll
Taket tjärat (muntlig uppgift från förs.)