Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND EKEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

464-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKEBY KYRKA (akt.), EKEBY KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1182 - 1182

1270 - 1300

1270 - 1299

1923 - 1923

Gotland
Gotland
Gotland
Ekeby
Dalhems församling
Visby stift
Ekeby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkobyggnaden
Ekeby kyrka är med undan¬tag för sakristian, som tillkom 1923, i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Ekeby församling, och används fortfarande för detta ändamål.
Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes under 1100-talets senare del. Ett ro-manskt långhus och kor från samma tid revs vid mitten av 1200-talet då det nuva-rande koret och långhuset kom till. Samtidigt byggdes tornet på till sin nuvarande höjd.
Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga föränd-ringar se¬dan byggnadstiden. Den mest iögonfallande är att kortaket belades med tegel på ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, likheter finns med verk av stenmästarna Majestatis ochHegwald
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Torn. Byggt till en äldre romansk kyrka
År 1150 - 1150 Arkeologisk undersökning
omkring 1150. Gravstensfragment, funnet i en grav på kyrkogården 1865, nu i SHM, Stockholm. Ett annat fragment av stenen påträffat 1923 i långhusets västra gavelfält (SvK).
År 1170 - 1199 Nybyggnad
En romansk kyrka byggdes på platsen, varav endast tornets nedre del bevarats i den nuvarande kyrkan. Triumfkrucifixet. Dopfunten tillskriven anonymmästaren ”Majestatis” (GK, SvK).

Majestatis (Konstnär)

År 1182 - 1182 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på väggar
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor, byggt till den äldre kyrkans torn.
År 1270 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning på trä i nisch i korets norra mur
År 1270 - 1300 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i koret
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet, ersatte ett äldre kor från en romansk kyrka
År 1270 - 1320 Ändring - påbyggnad
Torn. Påbyggdes till nuvarande höjd
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Det nuvarande koret och långhuset samt tornets övre delar byggdes. Kalkmålningar (apostlar, gördelbågskonsoler) i långhuset, glasmålningar och bemålat väggskåp i koret (GK; SvK anger ”på 1280-talet” för långhus och kor samt ”in på 1300-talet” för tornets påbyggnad och ”1300-talets början” för väggskåpet; GKM).
År 1316 - 1316 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över Olof från Ekeby (GK, SvK).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på väggar
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar av ”Passionsmästaren” i långhuset (GK, SvK, GKM).

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1670 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillkom (GK, SvK).
År 1700 - 1799 Fast inredning - altarring
Altarringen (SvK)
År 1708 - 1708 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen av sandsten samt korbänken (GK, SvK). Sakristibänken i koret tillkom (SvK).
År 1740 - 1759 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepallen (SvK).
År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillkom (GK, SvK), tillverkad av Olof Söderdahl (SvK).

Olof Söderdahl (Hantverkare - Snickare)

År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla, sannolikt utförd av Johan Hernell (SvK).

Johan Hernell (Konstnär)

År 1743 - 1743 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades (GK, SvK). Två st brudstolar i koret. Minnestavla över predikstolens tillkomst och bänkarnas målning, hänger i triumfbågen (SvK).
År 1761 - 1761 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglas (SvK).
År 1770 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing (SvK).
År 1783 - 1783 Fast inredning - läktare
En läktare byggdes troligen bak i kyrkan (SvK).
År 1800 - 1829 Ändring
Ankarstockar insatta i långhuset (SvK).
År 1801 - 1801 Ändring
Golvsten inköptes till kyrkan (jfr 1843-44; SvK).
År 1802 - 1803 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar och blindfönster (nordmuren)

Jonas Gustaf Möller (Konstnär)

År 1802 - 1803 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar av J Gustaf Möller i långhuset och koret (GK, SvK; GKS,). Möller målade även över altaruppsatsen (GK, SvK) och altarringen (SvK). Upphängningstavla för kollekthåvar (Inskr.).

Jonas Gustaf Möller (Konstnär)

År 1818 - 1818 Ändring
Låset till den södra portalens dörr tillverkades av C N Norby, Ekeby (SvK).

C N Norby (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1837 - 1837 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av Samuel Ch Grönwall, Stockholm (GKR).

Samuel Christopher Grönwall (Klockgjutare)

År 1843 - 1844 Ändring - ombyggnad, golv
Golvsten inköptes till kyrkan, lades sannolikt i koret och i mittgången (SvK).
År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden utförd efter ritningar av E Rothstein (GK, SvK).

E Rothstein (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1860 - 1869 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet flyttades från triumfbågen till N långhusväggen (GF).
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Orgel av orgelbyggare O N Lindquist, Visby (ISO).

O N Lindquist (Orgelbyggare)

År 1870 - 1899 Ändring
Ankarjärn inlagda i koret och långhuset. Ljuskrona av kompositionsmetall (SvK).
År 1880 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla av ek (SvK).
År 1892 - 1892 Ändring
Stenfot och fönstersmygar cementerades (Inskr.; SvK).
År 1923 - 1925 Nybyggnad - Sakristia
Dopfunt, likheter finns med verk av stenmästarna Majestatis och Hegwald
År 1923 - 1923 Nybyggnad
Sakristian byggdes. Centralvärme med pannrum under sakristian (GF).
År 1942 - 1943 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby (GK):  Medeltida målningar i långhuset togs fram och en draperimålning därstädes togs bort. Övriga draperimålningar nymålades i stor utsträckning. Brädväggen i tornet nymålades efter fragmentarisk förlaga (konservator Bertil Bengtsson, Linköping; GF).  Ändring av bänkar (sitsdjup m m) samt översyn av målning (GF).  Sakramentsskåpet i koret: äldre färglager togs fram (GF).  Ommålning (delvis) av läktare, orgel och nummertavla (GF).  Omläggning av kalkstensgolvet på en betongplatta (GF).  Höjning av altarskranket (GF).  Elektrisk belysning (GF).  Dopfunten flyttad från koret till under läktaren (GF).  Tornrummet innanför vindfånget panelades in (även läktartaket; GF).

Olle Karth (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Medeltidsfönster hittades på kyrkvinden, restaurerades och sattes in i koret (GF).
År 1953 - 1953 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten en andra gång av Gösta Bergholtz, Stockholm (GKR, GF).

Gösta Bergholtz (Klockgjutare)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverad av Andreas Thulesius, Klintehamn (ISO).

Andreas Thulesius (Orgelbyggare)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades utvändigt (GK) efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm (GF):  Tegel- och faltaken lades om på tät bördning och takkonstruktionerna reparerades (GF).  Fasadputs (GF).  Hängrännor och stuprör, stuprörsinfiltration (GF).  Tornhuven reparerades och försågs med ny panel (GF).  Nytt pappklätt klockdäck (GF).  Ljudgluggsbänkarna beslogs med blyplåt med fall inåt (GF).  Landgångar, belysning, värmeisolering av valv samt brandcellsindelning av vindarna
År 1976 - 1976 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixet konserverades av konservator Marianne Korsman- Ullmann GF).

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverad av Finn Krohns Orgelbyggeri, Fredensborg, Danmark (ISO).

Finn Krohns Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Sakramentsskåpet i koret konserverades av konservator Carl Henrik Eliason, Hejnum GF).

Carl Henrik Eliason (Konservator)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Målningen på brädväggen mot tornet konserverad av konservator Carl Henrik Eliason, Hejnum (GF).

Carl Henrik Eliason (Konservator)